Tính chất của Amin, Amino Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Tính chất của Amin, Amino Axit. Nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Phương pháp và ví dụ tính chất của Amin, Amino Axit

Lý thuyết và Phương pháp giải

* Phương pháp so sánh tính bazo của amin

Tính bazo của amin phụ thuộc vào đặc điểm của gốc R liên kết với N của nhóm amin.

Nếu R có tác dụng đẩy electron ⇒ Tính bazo amin càng mạnh (mạnh hơn NH3).

Nếu R có tác dụng hút ⇒ Tính bazo amin càng yếu.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho các chất sau:

(1) . Amoniac

(2). Anilin

(3). p – Nitroanilin

(4). Metylanilin

(5). Đimetylamin

Hãy sắp xếp theo khả năng tăng dần tính bazo của các chất đã cho trên?

Hướng dẫn:

Vòng benzene hút electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin thơm có tính bazo yếu hơn NH3

Gốc metyl –CH3 đẩy electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin có nhóm –CH3 có tính bazo mạnh hơn NH3

Trong các amin thơm, nhóm nitro -NO2 có liên kết đôi là nhóm thế hút electron nên làm giảm khả năng kết hợp H+ của cặp electron tự do của NH2, do đó p –nitroanilin có tính bazo yếu nhất

Sắp xếp: 3 < 2 < 4 < 1 < 5

Bài 2: Sắp xếp chất sau theo chiều tăng của tính bazo từ trái qua phải.

(I). CH3-C6H4-NH2

(II). O2N-C6H4NH2

(III). Cl-C6H4-NH2

(IV). C6H5NH2

Hướng dẫn:

Trật tự sắp xếp là: II < III < IV < I

Các nhóm hút electron làm giảm tính bazo của anilin. Nhóm -NO2 hút electron mạnh hơn clo rất nhiều. Các nhóm đẩy electron (-CH3) làm tăng tính bazo của anilin.

Bài 3: Hãy sắp xếp các chất ammoniac, anilin, p –nitrotuluen, metylamin, đimetylamin theo trình tự tính bazo tăng dần từ trái qua phải. Giải thích ngắn gọn sự sắp xếp đó.

Hướng dẫn:

Sắp xếp các chất theo độ tăng dần tính bazo:

O2N-C5H4-NH2 < C6H5NH2 < CH3-C6H4-NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH

Giải thích:

Vòng benzene có tính hút electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin thơm có tính bazo yếu hơn NH3.

Gốc metyl (-CH3) có tính đẩy electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin có nhóm -CH3 có tính bazo mạnh hơn NH3.

Trong các amin thơm: Nhóm nitro (-NO2) có liên kết kép là nhóm thế loại 2 có tính hút electron nên làm giảm khả năng kết hợp H+ của cặp electron tự do của -NH2, do đó p-nitroanilin có tính bazo yếu nhất.

B. Bài tập trắc nghiệm tính chất của Amin, Amino Axit

Bài 1: Cho các chất sau: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NaOH (5), NH3 (6). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

A. 3 < 1 < 6 < 2 < 4 < 5

B. 1 < 6 < 2 < 3 < 4 < 5

C. 6 < 1 < 2 < 3 < 5 < 4

D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6

Đáp án: C

Bài 2: Cho các amin: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H25NH2 (3). Lực bazơ theo thứ tự tăng dần là:

A. (1) < (2) < (3)

B. (2) < (1) < (3)

C. (3) < (2) < (1)

D. (3) < (1) < (2)

Đáp án: C

Bài 3: Cho các chất sau:

(1). Amoniac

(2). Anilin

(3). P – Nitroanilin

(4). P – Metylanilin

(5). Metylamin

(6). Đimetylamin

Tính bazơ tăng dần của các chất được xếp theo dãy nào sau đây?

A. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)

B. (3) < (4) < (2) < (1) < (5) < (6)

C. (6) < (5) < (1) < (4) < (2) < (3)

D. (5) < (4) < (2) < (1) < (3) < (6)

Đáp án: A

- Vòng benzen hút electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin thơn có tính bazơ yếu hơn NH3

- Gốc metyl – CH3 đẩy electron mạnh hơn nguyên tử H nên các amin có nhóm – CH3 có tính bazơ mạnh hơn NH3.

Trong các amin thơm, nhóm nitro –NO2 có liên kết đôi là nhóm thế hút electron nên làm giảm khả năng kết hợp H+ của cặp electron tự do của -NH2, do đó p-nitroanilin có tính bazơ yếu nhất.

Bài 4: Cho vài giọt anilin vào nước, sau đó thêm dung dịch HCl (dư) vào, rồi lại nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào, sẽ xảy ra hiện tượng:

A. Lúc đầu dung dịch bị vẩn đục, sau đó trong suốt và cuối cùng bị vẩn đục lại.

B. Lúc đầu dung dịch trong suốt, sau đó bị vẩn đục và cuối cùng trở lại trong suốt.

C. Dung dịch trong suốt.

D. Dung dịch bị vẫn đục hoàn toàn

Đáp án: A

Bài 5: Cho các chất sau đây: 1. H2N-CH2-CH2-COOH ; 2. CH2=CH-COOH ; 3. CH2O và C6H5OH ; 4. HOCH2-COOH. Các trường hợp nào có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. 1,2,3

B.1,2,4

C. 1,3,4

D. 2,3,4

Đáp án: C

Bài 6: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Các amin đều có tính bazơ.

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.

C. Anilin có tính bazơ rất yếu.

D. Amin có tính bazơ do N có cặp electron tự do.

Đáp án: B

Bài 7: Để rửa sạch chai lọ đựng anilin, nên dùng cách nào?

A. Rửa bằng nước cất

B. Rửa bằng xà phòng

C. Rửa bằng dd muối ăn

D. Rửa bằng dd HCl, sau đó rửa lại bằng nước

Đáp án: D

Bài 8: Các amino axit có thể phản ứng tất cả các chất trong dãy

A. dd NaOH, dd HCl, C2H5COOH, C2H5OH

B. dd NaOH, dd brom, dd HCl, CH3OH

C. dd Ca(OH)2, dd thuốc tím, dd H2SO4, C2H5OH

D. dd H2SO4, dd HNO3, CH3OCH3, dd thuốc tím

Đáp án: A

Bài 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng

B. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β -amino axit

C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

D. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt

Đáp án: D

Bài 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

B. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí.

C. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

D. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni.

Đáp án: B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Tính chất của Amin, Amino Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 357
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm