Dạng bài tập cách gọi tên Este

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Dạng bài tập cách gọi tên Este. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ giải Hóa lớp 12 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12: Dạng bài tập cách gọi tên Este

Lý thuyết

Tên este gồm:

Tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic thành đuôi at)

Lưu ý: Tên 1 số axit thông thường

Công thức Tên thông thường Tên quốc tế
Axit no đơn chức
H-COOH Axit metanoic Axit fomic
CH3-COOH Axit etanoic Axit axetic
CH3-CH2-COOH Axit propanoic Axit propinoic
CH3-(CH2)2-COOH Axit butanoic Axit butyric
(CH3)2CH-COOH Axit 2-metylpropanoic Axit isobutiric
CH3-(CH2)3-COOH Axit pentanoic Axit valeric
CH3-(CH2)4-COOH Axit hexanoic Axit caproic
CH3-(CH2)5-COOH Axit heptanoic Axit enantoic
CH3-(CH2)13-COOH Axit pentadecanoic Axit panmitic (axit béo)
CH3-(CH2)15-COOH Axit heptadecanoic Axit stearic (axit béo)
Axit không no có 1 nối đôi đơn chức
CH2=CH-COOH Axit acrylic
CH2=CH(CH3)-COOH Axit metacrylic
C17H33COOH Axit oleic (axit béo)
Axit nhị chức
HOOC-COOH Axit oxalic
HOOC-CH2-COOH Axit malonic
HOOC-CH=CH-COOH Axit maleic
Axit có vòng benzen
Dạng bài tập cách gọi tên Este Axit benzoic

Ví dụ tên gọi 1 số este

- HCOOC2H5: etyl fomat (hay etyl metanoat)

- CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

- CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

- CH2=C(CH3)COOCH3: metyl metacrylat

- CH3COOCH2CH2CH(CH3)2: isoamyl axetat

- CH3COOCH2CH=CHCH2CH2CH3: hex-2-en-1-yl axetat

- C6H5COOCH=CH2: vinyl benzoat

- CH3COOC6H5: phenyl axetat

- CH3COOCH2C6H5: benzyl axetat

- C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2: etyl isopropyl ađipat

- (CH3COO)2C2H4: etylenglicol điaxetat

- CH2(COOC2H5)2: đietyl malonat

- (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5: glixeryl trioleat (hay triolein hay trioleoylglixerol)

- CH3[CH2]14COO[CH2]15CH3: miricyl panmitat (hay sáp ong)

Bài tập vận dụng

Câu 1. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. C3H7COOH

D. CH3COOC2H5

Đáp án A

Metyl propionat: C2H5COOCH3

Câu 2. A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonat

B. Metyl Vinyl malonat

C. Vinyl alyl oxalat

D. Metyl etyl ađipat

A tác dụng với 2 mol KOH ⇒ A là este hai chức ⇒ n = 2

⇒ A có CTPT là: C6H10O4

Nhận thấy:

CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK

(thỏa mãn)

Vậy A là: etyl metyl malonat

Đáp án: A

Câu 3. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phần đơn chức, mạch hở có thể có của C3H6O2.

C3H6O2 có độ bất bão hòa ∆ = 1 và phân tử có hai nguyên tử oxi.

⇒ Có đồng phân về este đơn chức no và axit carboxylic đơn chức, no.

Đồng phân este: HCOOC2 H5 etyl fomiat

CH3COOCH3metyl axetat

Đồng phân axit cacboxylic: CH3CH2 COOH axit propionic

Câu 4. Viết công thức cấu tạo các chất có tên sau đây:

a) Isopropyl

b) alylmetacrylat

c) Phenyl axetat

d) sec - Butyl fomiat

a) Isopropyl: CH3COOCH(CH3)2

b) alylmetacrylat: H2C=C(CH3)-COO-CH2-CH=CH2

c) Phenyl axetat: CH3COOC6H5

d) sec - Butyl fomiat: HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 5. Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là:

A. Metyl vinylat

B. Etyl axetat

C. Vinyl axetat

D. Metyl acrylat

Đáp án C

CH3COOCH=CH2: vinyl axetat 

Câu 6. Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức -COO- liên kết với gốc R và R'

B. Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm -OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm -OR'

C. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit cacboxylic

D. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit

Đáp án B

Câu 7. Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

A. 24,8 gam

B. 28,4 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Đáp án A

Câu 8. Khử este no, đơn chức E bằng LiAlH4 thu đc 1 ancol duy nhất G. đốt cháy m g G cần 2,4 m g O2. Đốt cháy m g E thu được tổng CO2 và H2O là 52,08g. CHo toàn bộ CO2, H2O này vào 500ml dd Ba(OH)2 1M thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 25,61

B. 31,52

C. 35,46

D. 39,4

Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập cách gọi tên Este. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 15.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học lớp 12 Xem thêm