Dạng bài tập danh pháp Este Có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Dạng bài tập cách gọi tên Este để bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung tài liệu giúp bạn đọc gọi tên chính xác cách gọi tên este, tương ứng với các công thức, từ đó vận dụng vào giải các dạng câu hỏi bài tập danh pháp etse. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ giải Hóa lớp 12 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Danh pháp este

Các hợp chất etyl axetat, isoamyl axetat thuộc loại hợp chất este. Như vậy, khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

Este đơn chức có công thức chung là RCOOR' , trong đó R là gốc hiđrocacbon hoặc H ; R' là gốc hiđrocacbon.

Este được tạo thành từ axit no đơn chức mạch hở và ancol no đơn chức mạch hở được gọi là este no đơn chức mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 (với n lớn hơn hoặc bằng 2).

Tên của este RCOOR' gồm tên gốc R' công thêm tên gốc axit RCOO (đuôi "at").

Thí dụ: CH3COOC2H5 : atyl axetat; CH2=CH-COOCH3 : metyl acrylat; ...

1. Tên este gồm

Tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic thành đuôi at)

Lưu ý: Tên 1 số axit thông thường

Công thứcTên thông thườngTên quốc tế
Axit no đơn chức
H-COOHAxit metanoicAxit fomic
CH3-COOHAxit etanoicAxit axetic
CH3-CH2-COOHAxit propanoicAxit propinoic
CH3-(CH2)2-COOHAxit butanoicAxit butyric
(CH3)2CH-COOHAxit 2-metylpropanoicAxit isobutiric
CH3-(CH2)3-COOHAxit pentanoicAxit valeric
CH3-(CH2)4-COOHAxit hexanoicAxit caproic
CH3-(CH2)5-COOHAxit heptanoicAxit enantoic
CH3-(CH2)13-COOHAxit pentadecanoicAxit panmitic (axit béo)
CH3-(CH2)15-COOHAxit heptadecanoicAxit stearic (axit béo)
Axit không no có 1 nối đôi đơn chức
CH2=CH-COOHAxit acrylic
CH2=CH(CH3)-COOHAxit metacrylic
C17H33COOHAxit oleic (axit béo)
Axit nhị chức
HOOC-COOHAxit oxalic
HOOC-CH2-COOHAxit malonic
HOOC-CH=CH-COOHAxit maleic
Axit có vòng benzen
Dạng bài tập cách gọi tên EsteAxit benzoic

2. Ví dụ tên gọi 1 số este

HCOOC2H5: etyl fomat (hay etyl metanoat)

CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

CH2=C(CH3)COOCH3: metyl metacrylat

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2: isoamyl axetat

CH3COOCH2CH=CHCH2CH2CH3: hex-2-en-1-yl axetat

C6H5COOCH=CH2: vinyl benzoat

CH3COOC6H5: phenyl axetat

CH3COOCH2C6H5: benzyl axetat

C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2: etyl isopropyl ađipat

(CH3COO)2C2H4: etylenglicol điaxetat

CH2(COOC2H5)2: đietyl malonat

(CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5: glixeryl trioleat (hay triolein hay trioleoylglixerol)

CH3[CH2]14COO[CH2]15CH3: miricyl panmitat (hay sáp ong)

II. Bài tập gọi tên Este

Câu 1. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. C3H7COOH

D. CH3COOC2H5

Xem đáp án
Đáp án A

Metyl propionat: C2H5COOCH3

Câu 2. A là một este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đủ hai mol KOH trong dung dịch, tạo một muối và hai rượu hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonat

B. Metyl Vinyl malonat

C. Vinyl alyl oxalat

D. Metyl etyl ađipat

Xem đáp án
Đáp án A

A tác dụng với 2 mol KOH ⇒ A là este hai chức ⇒ n = 2

⇒ A có công thức phân tử là: C6H10O4

Nhận thấy:

CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK

(thỏa mãn)

Vậy A là: etyl metyl malonat

Đáp án: A

Câu 3. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phần đơn chức, mạch hở có thể có của C3H6O2.

Xem đáp án
Đáp án

C3H6O2 có độ bất bão hòa ∆ = 1 và phân tử có hai nguyên tử oxi.

⇒ Có đồng phân về este đơn chức no và axit carboxylic đơn chức, no.

Đồng phân este: HCOOC2H5 etyl fomiat

CH3COOCH3 metyl axetat

Đồng phân axit cacboxylic: CH3CH2COOH axit propionic

Câu 4. Viết công thức cấu tạo các chất có tên sau đây:

a) Isopropyl

b) alylmetacrylat

c) Phenyl axetat

d) sec - Butyl fomiat

Xem đáp án
Đáp án

a) Isopropyl: CH3COOCH(CH3)2

b) alylmetacrylat: H2C=C(CH3)-COO-CH2-CH=CH2

c) Phenyl axetat: CH3COOC6H5

d) sec - Butyl fomiat: HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 5. Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là:

A. Metyl vinylat

B. Etyl axetat

C. Vinyl axetat

D. Metyl acrylat

Xem đáp án
Đáp án C

Este CH3COOCH=CH2 có tên gọi là Vinyl axetat

Câu 6. Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:

A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức -COO- liên kết với gốc R và R'

B. Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm -OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm -OR'

C. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit cacboxylic

D. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit

Xem đáp án
Đáp án B

Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm -OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm -OR'

Câu 7. Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

A. 24,8 gam

B. 28,4 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Xem đáp án
Đáp án A

Y là ancol no, đơn chức do đó ta có: nY = nH2O - nCO2 = 0,1 mol

=> Số C = 2 => C2H5OH => X là CH3COOC2H5

Đốt 0,1 mol X thu được 0,4 mol CO2 và 0,4mol H2O

=> mCO2 + mH2O = 44.0,4 + 18.0,4 = 24,8 (g)

Câu 8. Khử este no đơn chức mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2) là:

A. 24,8 gam

B. 28,4 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Xem đáp án
Đáp án A

Y là ancol no, đơn chức, nY = nH2O - nCO2 = 0,1 mol

=> Số C = 2 => C2H5OH => X là CH3COOC2H5

Đốt 0,1 mol X thu được 0,4 mol CO2 và 0,4mol H2O

=> mCO2 + mH2O = 44.0,4 + 18.0,4 = 24,8 (g)

Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Tên este RCOOR’ gồm: tên gốc hiđrocacbon R’ + tên anion gốc axit (đuôi “at“).

B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm –COOH của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon thì được este.

C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều và gọi là phản ứng xà phòng hoá.

D. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì este có khối lượng phân tử nhỏ hơn.

Xem đáp án
Đáp án B

Nhận định nào sau đây không đúng?

A. đúng

B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm –COOH của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon thì được este.

C đúng

D đúng

Câu 10. Trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, ankan được đặt ở ô trung tâm vì

A. ankan tương đối trơ về mặt hoá học.

B. ankan có thể tách H2 tạo thành các hiđrocacbon không no và cộng O2 sinh ra dẫn xuất chứa oxi.

C. ngành công nghiệp hoá chất lấy dầu mỏ làm nền tảng. Từ ankan trong dầu mỏ người ta sản xuất ra các hiđrocacbon khác và các loại dẫn xuất của hiđrocacbon.

D. lí do khác.

Xem đáp án
Đáp án C

Trong sơ đồ mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, ankan được đặt ở ô trung tâm vì ngành công nghiệp hoá chất lấy dầu mỏ làm nền tảng. Từ ankan trong dầu mỏ người ta sản xuất ra các hiđrocacbon khác và các loại dẫn xuất của hiđrocacbon.

Câu 11. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.

A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)

B. CnH2nO2 (n ≥ 2)

C. CnH2nO2 ( n ≥ 3)

D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Xem đáp án
Đáp án B

Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng: CnH2nO2 (n ≥ 2)

Câu 12. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Xem đáp án
Đáp án D

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là 6.

Câu 13. Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH để thu được chất béo khác nhau. Số CTCT có thể có là bao nhiêu?

A. 21

B. 18

C. 16

D. 19

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 14. Glixerol C3H5(OH)3 có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit R'COOH và R''COOH (có H2SO4 đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este?

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34,5g kết tủa. Các este nói trên thuộc loại:

A. No đơn chức

B. Không no đơn chức

C. No đa chức

D. Không no đa chức.

Xem đáp án
Đáp án A

P2O5 hấp thụ H2O => nH2O = 0,21/18 = 0,345 mol

Ca(OH)2 hấp thụ CO2 => nCO2 = 0,345 mol

Ta thấy nCO2 = nH2O => Este no, đơn chức, mạch hở

Câu 16. Este etyl fomat có công thức là

A. CH3COOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH=CH2.

D. HCOOCH3.

Xem đáp án
Đáp án B

Etyl: CH3CH2

Fomat: HCOO –

→ Este etyl fomat có công thức là HCOOC2H5

 Câu 17. Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH = CH2.

B. CH3COOCH3.

C. CH2 = CHCOOCH3.

D. HCOOCH3.

Xem đáp án
Đáp án A

axetat: CH3COO -

vinyl: CH2 = CH -

→ Este vinyl axetat có công thức là CH3COOCH=CH2

Câu 18. Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

A. C3H5COOH

B. CH3COOH

C. HCOOH

D. C2H5COOH

Xem đáp án
Đáp án D

k = (2.5 + 2−8)/2 = 2

X chứa 2[O] => X là este đơn chức kX = 2 = 1ΠC=O + ΠC=C

Xét các đáp án:

A. Y là C3H5COOH thì X là C3H5COOCH3 =>Z là CH3

B. Y là CH3COOH thì X là CH3COOCH2CH=CH2 => Z là CH2=CHCH2

C. Y là HCOOH thì X là HCOOC4H7 => Z là C4H7OH (có CTCT thỏa mãn).

D. Y là C2H5COOH thì X là C2H5COOCH=CH2 => Z là CH2=CH-OH (không tổn tại).

Y là C2H5COOH không thỏa mãn

Câu 19. Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây biểu thị một chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C3H5COOC2H5.

D. (CH3COO)3C3H5.

Xem đáp án
Đáp án A

Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây biểu thị một chất béo là: (C17H35COO)3C3H5.

Câu 20. Công thức của triolein là:

A. (CH3[CH2]16COO)3C3H5.

B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5.

C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.

D. (CH3[CH2]14COO)3C3H5.

Xem đáp án
Đáp án C

Công thức của triolein là: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.

Câu 21. Có các tên gọi este như sau, số tên gọi este đúng là:

(1) HCOOC2H5: etyl fomiat

(2) CH3COOCH = CH2: vinyl axetat

(3) CH2 = C (CH3) – COOCH3: metyl metacrylic

(4) C6H5COOCH3: metyl benzoat

(5) CH3COOC6H5: benzyl axetat

Các tên gọi không đúng là :

A. 3, 5

B. 3, 4

C. 2, 3

D. 1, 2, 5

Xem đáp án
Đáp án A

(3) CH2 = C (CH3) – COOCH3: metyl metacrylic

(5) CH3COOC6H5: benzyl axetat

Câu 22. A (mạch hở) là este của một axit hữu cơ no đơn chức với một ancol no đơn chức. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44. A có công thức phân tử là:

A. C2H4O2

B. C4H8O2

C. C3H6O2

D. C2H4O

Xem đáp án
Đáp án B

MA = 44.2 = 88

A là este của một axit hữu cơ no đơn chức với một ancol no đơn chức

=> A có dạng CnH2nO2

MA = 88 => n = 4

Câu 23. Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là:

A. C6H5-COO-CH3

B. CH3-COO-CH2-C6H5

C. CH3-COO-C6H5

D. C6H5-CH2-COO-CH3

Xem đáp án
Đáp án B

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là CH3-COO-CH2-C6H5

Kiểm tra thêm kiến thức tại

Bài trắc nghiệm số: 116

>> Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Dạng bài tập cách gọi tên Este. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
14 115.246
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm