Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 tên gọi của X là

CH3CH2COOCH3 tên gọi

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 tên gọi của X là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến danh pháp este, ở đây cụ thể là CH3CH2COOCH3 tên gọi của hợp chất este đó là gì.

>> Mời các bạn tham khảo một số nội dung liên quan 

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat

B. metyl propionat

C. metyl axetat

D. propyl axetat

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

CH3CH2COOCH3 có tên gọi là metyl propionat.

Đáp án B

1. Danh pháp este

Tên gốc hidrocacbon R’ + tên anion gốc axit (thay đuôi ic thành đuôi at)

Lưu ý: Tên 1 số axit thông thường

Công thức Tên thông thường Tên quốc tế
Axit no đơn chức
H-COOH Axit metanoic Axit fomic
CH3-COOH Axit etanoic Axit axetic
CH3-CH2-COOH Axit propanoic Axit propinoic
CH3-(CH2)2-COOH Axit butanoic Axit butyric
(CH3)2CH-COOH Axit 2-metylpropanoic Axit isobutiric
CH3-(CH2)3-COOH Axit pentanoic Axit valeric
CH3-(CH2)4-COOH Axit hexanoic Axit caproic
CH3-(CH2)5-COOH Axit heptanoic Axit enantoic
CH3-(CH2)13-COOH Axit pentadecanoic Axit panmitic (axit béo)
CH3-(CH2)15-COOH Axit heptadecanoic Axit stearic (axit béo)
Axit không no có 1 nối đôi đơn chức
CH2=CH-COOH Axit acrylic
CH2=CH(CH3)-COOH Axit metacrylic
C17H33COOH Axit oleic (axit béo)
Axit nhị chức
HOOC-COOH Axit oxalic
HOOC-CH2-COOH Axit malonic
HOOC-CH=CH-COOH Axit maleic
Axit có vòng benzen
Dạng bài tập cách gọi tên Este Axit benzoic

2. Ví dụ tên gọi 1 số este

HCOOC2H5: etyl fomat (hay etyl metanoat)

CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

C6H5COOCH=CH2: vinyl benzoat

CH3COOC6H5: phenyl axetat

CH3COOCH2C6H5: benzyl axetat

(CH3COO)2C2H4: etylenglicol điaxetat

3. Bài tập vận dụng gọi tên este

Câu 1. Hợp chất nào sau đây là Este hữu cơ?

A. CH3CH2Cl

B. HCOOC6H5

C. CH3CH2ONO2

D. CH3COCH3

Xem đáp án
Đáp án B

Hợp chất là Este hữu cơ là HCOOC6H5

Câu 2. Este C6H5COOCH=CH2 có tên gọi là:

A. Metyl vinylat

B. vinyl benzoat

C. Vinyl axetat

D. Metyl acrylat

Xem đáp án
Đáp án B

Este C6H5COOCH=CH2 có tên gọi là: vinyl benzoat

Câu 3. Este metyl acrylat có công thức là

A. CH3COOCH=CH2.

B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH=CH2.

D. CH2=CHCOOCH3.

Xem đáp án
Đáp án D

Este metyl acrylat có công thức là CH2=CHCOOCH3.

 Câu 4. Một Este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào?

A. HCOOCH=CHCH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOC(CH3)=CH2

D. CH2=CHCOOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Axeton có công thức CH3)2 –C=O

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 xeton → Este có dạng: R – COO –C(CH3) = CH – R’

HCOOC(CH3)=CH2

Câu 5. Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được cả hai sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của este X là

A. HCOO-C(CH3)=CH2.

B. HCOO-CH=CH-CH3.

C. CH3COO-CH=CH2

D. CH2=CH-COO-CH3.

Xem đáp án
Đáp án B

Thuỷ phân este E trong môi trường axit thu được cả hai sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương => Este có dạng (HCOO-CH=C –R’)

Câu 6. A là một este đơn chức, khi xà phòng hóa A thu được sản phẩm gồm 1 muối và 1 anđehit. A có dạng:

A. R–COO–CH=CH –R’

B. R – COO –C(CH3)H = CH – R’

C. R – COO –C6H4– R’

D. R – COO – CH=C(CH3)-R 

Xem đáp án
Đáp án A

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 andehit→ Este có dạng: R–COO–CH=C –R'

Câu 7. Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 9

B. 7

C. 8

D. 6

Xem đáp án
Đáp án D

k = 1 => Trong phân tử có chứa 1 liên kết pi

Đây là hợp chất đơn chức

=> Liên kết pi có thể nằm trong các chức: este, axit cacboxylic.

Các đồng phân đơn chức là:

H – COO –CH2– CH2–CH3

H – COO – CH (CH3) – CH3

CH3 – COO – CH2– CH3

CH3– CH2 – COO – CH3

CH3 – CH2 – CH2 – COOH

CH3 – CH(CH3) – COOH

Câu 8. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là :

A. ancol metylic

etyl axetat

axit fomic

ancol etylic

Xem đáp án
Đáp án D

Đặt công thức cấu tạo của este có dạng RCOOR’

RCOOR’ + H2O → RCOOH + R’OH

Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y nên X là ancol và Y là axit

→ X là C2H5OH và Y là CH3COOH

CH3COOC2H5 + H2O→ CH3COOH (Y) + C2H5OH (X)

C2H5OH + O2  → CH3COOH + H2O (nhiệt độ)

 Câu 9. Xà phòng hóa hoàn toàn 44,4 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 150ml

B. 300ml

C. 600ml

D. 400ml

Xem đáp án
Đáp án C

Dễ thấy HCOOC2H5 và CH3COOCH3 có cùng phân tử khối bằng 74

=> n este = 0,6 (mol)

nNaOH = n este= 0,6 (mol)

=> VNaOH = 0,6 : 1= 0,6 (l) = 600 (ml)

Câu 10. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5.

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOH.

D. CH3COOC2H5

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

C3H6O2 + NaOH →  CH3COONa + R’OH

=> R’ (CH3-)

=> X: CH3COOCH3

Câu 11. Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2 phản ứng được với dung dịch KOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

A. 4.

B. 5.

C. 8.

D. 9.

Xem đáp án
Đáp án D

C5H10O2 có k = 1 , phản ứng với dd NaOH ⇒ este hoặc axit no, đơn chức, mạch hở.

Không có phản ứng tráng bạc ⇒ không phải là este của axir fomic ⇒ các chất thỏa mãn là:

CH3COOC3H7( 2 đồng phân)

C2H5COOC2H5( 1 đồng phân)

C3H7COOCH3( 2 đồng phân )

C4H9COOH (4 đồng phân)

⇒ Tổng cộng có 9 đồng phân

.............................................

Nội dung tài liệu cũng đưa ra cách gọi tên este một cách khái quát. Giúp bạn đọc dễ dàng nắm được, cũng như ghi nhớ vận dụng giải các dạng câu hỏi tương tự. 

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 tên gọi của X là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 37.290
Sắp xếp theo

Hóa 12 - Giải Hoá 12

Xem thêm