Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của este. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Etyl fomat.

B. Metyl metacrylat.

C. Etyl axetat.

D. Metyl axetat.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Este Etyl fomat (HCOOC2H5) chứa nhóm -CHO trong HCOO- lúc này este có phản ứng của andehit tham gia phản ứng tráng bạc.

Tính chất hóa học của este

1. Phản ứng của chức este: -COO- phản ứng thủy phân

RCOOR' + H2O ⇔ RCOOH + R'OH

C2H5COOCH3 + H2O → C2H5COOH + CH3OH

RCOOR' + NaOH  → RCOONa + R'OH 

C2H5COOCH3 + NaOH → C2H5COONa + CH3OH

R'OH có thể là rượu (nếu bền) hoặc anđehit, xeton, ...tùy theo đặc điểm cấu tạo gốc R'

2. Phản ứng ở gốc R và R' 

Nếu R là H (hay đó là este của axit fomic): Lúc này este có phản ứng của anđehit như phản ứng tráng bạc

Nếu R, R' có liên kết bội: este có phản ứng cộng trùng hợp,....

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Chất nào sau đây không phải là Este?

A. HCOOC6H5

B. HCOOCH3

C. C2H5COOH

D. C2H5COOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Loại C. C2H5COOH vì là axit

Câu 2. Metyl fomat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOCH3.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. CH3COOCH3.

Xem đáp án
Đáp án A

Metyl fomat là tên gọi của hợp chất: HCOOCH3.

Câu 3. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3

Xem đáp án
Đáp án A

Este tham gia phản ứng tráng gương ⟹ Este phải có đầu HCOO-.

Mà este đó có công thức phân tử là C3H6O2

Vậy công thức cấu tạo của este là HCOOC2H5.

Câu 4. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Cấu tạo có thể có của este là

A. HCOO-CH2-CH=CH2

B. CH3COO-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-OCOH

D. CH2= CH-COOCH3

Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình phản ứng minh họa

HCOO-CH=CHCH3 + NaOH → HCOONa + CH3CH2CHO

HCOO-CH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

CH2=CH-COOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH

Câu 5. Tiến hành thí nghiệm đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH

B. CH3COONa và C2H5OH

C. HCOONa và C2H5OH

D. C2H5COONa và CH3OH

Xem đáp án
Đáp án B

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Câu 6. Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

Este thủy phân thu được axit fomic

=> Este có dạng HCOOR’

Các đồng phân thỏa mãn: HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)2

.............................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 12

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Đánh giá bài viết
5 21.015
Sắp xếp theo

    Ôn tập Hóa 12

    Xem thêm