Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

Chuyên đề Hóa học 12 Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Phương pháp xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

- Amin có tính bazo, tác dụng được với axit tạo muối.

- Tùy theo số nhóm chức amin mà tác dụng với axit theo tỉ lệ xác định.

Ví dụ :

+) Amin bậc 1, đơn chức: RNH2 + HCl → RNH3Cl

+) Amin bậc 1, đa chức: R(NH2)n + nHCl → R(NH3Cl)n

Như vậy nếu biết số nhóm chức amin, ta suy ra tỉ lệ mol giữa axit với amin. Ngược lại từ tỉ lệ mol giữa axit và amin.

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

- Tương tự ở aminoaxit, sự có mặt nhóm amino làm cho nó tác dụng được với axit.

Ví dụ minh họa:

Câu 1: Khi cho 0,01 mol α – amino axit tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,25M; cô cạn dung dịch được 1,255 gam muối. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.

A. CH3CH(NH2)COOH

B. H2N-C3 H5(COOH)2

C. H2NCH(NH2)COOH

D. H2N-CH2-COOH

Ta có: nHCl=0,01 (mol) nên X chỉ chứa 1 nhóm amin. Mặt khác, X tác dụng

NaOH theo tỉ lệ 1 : 1 nên chứa 1 nhóm -COOH. X là α-amino axit nên gọi công

thức phân tử X: H2N-CH(CxHy)-COOH

H2N-CH(CxHy)-COOH+HCl→ClH3N-CH(CxHy)-COOH

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

X có mạch cacbon không phân nhánh, vậy X là: CH3CH(NH2)COOH

→ Đáp án A

Câu 2: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là:

A. C4H10O2N2.

B. C5H9O4N.

C. C4H8O4N2.

D. C5H11O2N.

Đặt công thức của X là: (H2N)n –R–(COOH)m, khối lượng của X là a gam

Phương trình phản ứng:

– NH2 + HCl → NH3Cl

mol: n → n

–COOH + NaOH → –COONa + H2O (2)

mol: m → m

Theo (1), (2) và giả thiết ta thấy:

m1 = mX + 52,5n – 16n = m X + 36,5n

m2 = mX + 67m – 45m = mX + 22m

m2 – m1 = 22m – 36,5n = 7,5 ⇒ n = 1 và m = 2

Công thức của X là C5H9O4N (Có 2 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2).

→ Đáp án B

Câu 3: Cứ 0,01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch KOH 0,5M. Mặt khác, 3 gam amino axit A phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch KOH 0,5M. Xác định công thức phân tử khối của A.

Phản ứng: (H2N)xR(COOH)y + yKOH → (H2N)2R(COOK)y + yH2O

Ta có: nKOH = 0,02.0,5 = 0,01 mol

Theo phản ứng: nKOH = y.namin ⇒ y = 1

nKOH = 0,08 . 0,5 = 0,04 mol

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

Bài tập vận dụng xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

Câu 1: X là hợp chất hữu cơ chứa C, H, N ; trong đó nitơ chiếm 15,054% về khối lượng. X tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl. Công thức của X là:

A. CH3–C6H4–NH2.

B. C6H5–NH2.

C. C6H5–CH2–NH2.

D. C2H5–C6H4–NH2.

Vì X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl nên suy ra X có dạng RNH2

Trong X nitơ chiếm 15,05% về khối lượng nên ta có:

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

Công thức của X là C6H5–NH2.

→ Đáp án B

Câu 2: Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là:

A. phenylalanin.

B. alanin.

C. valin.

D. glyxin.

–NH2 + H+ → NH3+ (1)

Theo giả thiết ta có:

nHCl = n_{H_2NRCOOH} = 0,1 mol ⇒ m = 11,15 - 0,1.36,5 = 7,5g

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

⇒ X là: H2NCH2COOH (glyxin)

→ Đáp án D

Câu 3: X là một amino axit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Hãy đề xuất công thức cấu tạo của X

Gọi công thức tổng quát của X là: (H2N)x R(COOH)y

(HOOC)yR(NH2)x + xHCl → (HOOC)yR(NH3Cl)x

0,01 0,01

(H2N)xR(COOH)y + yNaOH → (H2N)xR(COONa)y + yH2O (2)

0,01 0,02

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

⇒ R là C3H5 ⇒ CTPT của X là: H2N-C3H5(COOH)2

Câu 4: X là một α-amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH, cho 14,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thu được 18,15 gam muối X. Xác định công thức phân tử của X.

Gọi công thức phân tử có dạng: NH2-CnH2n-COOH

NH2-CnH2n-COOH + HCl →ClH3N-CnH2n-COOH

a a

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

⇒n=6 ⇒ X là: NH2 -C6H12-COOH

Câu 5: X là một hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố C, H và N; trong đó N chiếm 23,72 %. Biết X tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức phân tử của X là

A. CH5N

B. C2H7N

C. C3H9N

D. C4H11N

Vì nHCl : nX = 1 : 1 ⇒ Phân tử chứa 1 nhóm chức amin, tức có 1 nguyên tử N.

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

Gọi công thức tổng quát của (X) là CxHyNH2, ta có:

12x + y + 16 = 59 ⇒ 12x + y = 43

⇒ Nghiệm hợp lí: x = 3 và y = 7

Vậy công thức của phân tử X là C3H9N

→ Đáp án C

Câu 6: Cho 17,7 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức của X là:

A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. C3H7NH2

D. C4H9NH2

Gọi công thức tổng quát của amin là: CnH2n+1NH2

Phản ứng:

Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axitXác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit

Vậy công thức của amin là C3H7NH2

→ Đáp án C

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.943
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm