100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Cacbohiđrat nâng cao

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1). Nội dung tài liệu các bạn sẽ giải nhanh bài tập Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Cho dãy phản ứng hoá học sau:

CO2 -(1)→ (C6H10O5)n -(2)→ C12H22O11 -(3)→ C6H12O6 -(4)→ C2H5OH

Các giai đoạn có thể thực hiện nhờ xúc tác axit là:

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Phản ứng thủy phân tinh bột, thủy phân saccarozo được thực hiện trong môi trường axit.

→ Đáp án B

Câu 2. Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với AgNO3 đủ phản ứng trong dung dịch NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng, biết rắng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 1,08g

B. 10,8g

C. 21,6g

D. 2,16g

C5H11O5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C5H11O5COONH4 + 2Ag + 3NH3+ H2O

nAg = 2nglucozo = (2.18)/180 = 0,2 (mol)

⇒ mAg = 0,2. 108 = 21,6g

→ Đáp án C

Câu 3. Đem thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất phản ứng là 75%, thì khối lượng glucozo thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

A. 166,67g

B. 120g

C. 123,34g

D. 162g

Ta có: m(tinh bột) = (1000.20)/100 = 200(gam)

(C6H10O5)n + nH2O -H+→ nC6H12O6

⇒ m = 200.(180n/162n). (75/100) = 166,67(gam)

→ Đáp án A

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO_2 (đktc) và 9 gam nước. Tìm công thức đơn giản nhất của X

A. C6H10O5

B. C6H12O6

D. C12H22O11

D. Cả B và C

Ta có: mC = (13,44/22,4). 12 = 7,2 (gam); mH = (9/18). 2 = 1 (gam)

Và mO = 16,2 – (7,2 + 1) = 8g

Lập tỉ lệ: x : y : z = 7,2/12 : 1/1 : 8/16 = 1,2 : 2 : 1 = 6 : 10 : 5

Công thức nguyên của X: (C6H10O5)n

→ Đáp án A

Câu 5. Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?

A. Glucozơ và mantozơ

B. Glucozơ và glixerol

C. Saccarozơ và glixerol

D. Glucozơ và fructozơ

Glucozơ có phản ứng tạo kết tủa bạc, glixerol không phản ứng.

CH2OH – (CHOH)4 – CH = O + Ag2O -AgNO3/NH3, to→ CH2OH – (CHOH)4 – COOH + 2Ag↓

→ Đáp án B

Câu 6. Có các phản ứng sau: phản ứng tráng gương (1); phản ứng với I2 (2); phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam (3); phản ứng thuỷ phân (4); phản ứng este hóa (5); phản ứng với Cu(OH)2 tạo Cu2O (6). Tinh bột có phản ứng nào trong các phản ứng trên?

A. (2), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (2), (4), (5).

D. (2), (3), (4).

Tính bột có các tính chất:

+) Phản ứng với I2

+) Bị thủy phân trong môi trường axit

+) Có phản ứng este hóa

→ Đáp án C

Câu 7. Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là:

A. 5%.

B. 10%.

C. 15%.

D. 30%.

Phương trình phản ứng:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

Hoặc

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Theo phương trình phản ứng ta thấy:

100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Nồng độ phần trăm của dung dịch glucozơ là:

100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ Đáp án A

Câu 8. Cho xenlulozơ, toluen, phenol, glixerol tác dụng với HNO3/H2SO4 đặc. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các phản ứng này?

(1) Sản phẩm của các phản ứng đều chứa nitơ

(2) Sản phẩm của các phản ứng đều có nước tạo thành

(3) Sản phẩm của các phản ứng đều thuộc loại hợp chất nitro, dễ cháy, nổ

(4) Các phản ứng đều thuộc cùng một loại phản ứng

A. (3)

B. (4)

C. (3) và (4)

D. (2) và (4)

Phản ứng của xenlulozo và glyxerol với HNO3/H2SO4 là phản ứng nitrat hóa tạo sản phẩm nitrat. Phản ứng của phenol với toluen với HNO3/H2SO4 là phản ứng thế nitro, tạo sản phẩm nitro

⇒ Đáp án 3, 4 sai

→ Đáp án C

Câu 9. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là

A. 400kg

B. 398,8 kg

C. 389,8 kg

D. 390 kg

Tinh bột (C6H10O5)n → Glucozo (C6H12O6) → 2C2H5OH + 2CO2

Do hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%

n_{C_6H_{12}O_6} = [(1000.0,95)/162]. 0,85 = 4,985 Kmol

n_{C_2H_5OH} = 2n_{C_6H_{12}O_6}. 0,85 = 8,4745 Kmol

m_{C_2H_5OH} = 389,8 (kg)

→ Đáp án C

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam. Đun nóng dung dịch A lại được 0,1 gam kết tủa nữa. Biết khi làm bay hơi 0,4104 gam X thu được thể tích khí đúng bằng thể tích 0,0552 gam hỗn hợp hơi ancol etylic và axit fomic đo trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là:

A. C12H22O11.

B. C6H12O6.

C. (C6H10O5)n.

D. C18H36O18.

Đặt CTTQ của X: Cn(H2O)m.

Cn(H2O)m + nO2 -to→ nCO2 + mH2O (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O (4)

Theo (2): n_{CO_2(pư)} = n_{CaCO_3}= 0,001 mol

Theo (3), (4): n_{CO_2(pư)} = 2.n_{Ca(HCO_3)_2} = 2.n_{CaCO_3}= 0,002 mol

Tổng số mol CO2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ là 0,003 mol.

Vì khối lượng dung dịch A tăng so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 0,0815 gam nên ta có:

m_{CO_2} + m_{H_2O} - m_{CaCO_3} = 0,1815 ⇒ m_{CO_2} + m_{H_2O} = 0,1 + 0,1815

m_{H_2O} = 0,1815 - m_{CO_2} = 0,1815 - 0,003.44 = 0,0495 gam ⇒ n_{H_2O} = 0,00275 mol

M_{C_2H_5OH} = MHCOOH = 46 ⇒ Mhh = 46 ⇒ nX = n_{HCOOH,C_2H_5OH} = 0,0552/46 = 1,2.10-3mol

⇒ MX = 0,4104/1,2.10-3 = 342 gam/mol

Mặt khác X có công thức là Cn(H2O)m nên suy ra:

12n + 18m = 342 ⇒ n = 12; m = 11.

Vậy công thức phân tử của X là C12(H2O)11 hay C12H22O11.

→ Đáp án A

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

A. Không thể thủy phân monosaccarit.

B. Thủy phân đisaccarit sinh ra hai phân tử monosaccarit

C. Thủy phân polisaccarit chỉ tạo nhiều phân tử monosaccarit.

D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli–, đi– và monosaccarit.

Thủy phân polisaccarit có thể tạo thành oligosaccarit , disaccarit và monosaccarit

→ Đáp án C

Câu 12. Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa:

Z -Cu(OH)2/OH-→ dung dịch xanh lam

Z -to→ kết tủa đỏ gạch.

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

A. Glucozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Mantozơ

Saccarozo không có phản ứng tạo Cu2O

→ Đáp án C

Câu 13. Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96o? Biết rằng hiệu hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% và cồn 96o có khối lượng riêng D = 0,807 g/ml

A. 4,7l

B. 4,5l

C. 3,75l

D. 3,2l

Ta có: m_{(C_6H_{10}O_5)n} = (10.80)/100 = 8(kg) = 8000(gam)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)

162n g 180n g

m_{(C_6H_{10}O_5)n} = 8000. (180n/162n) (gam)

C6H12O6 -lên men, (30-32oC), enzim→ 2C2H5OH + 2CO2 (2)

8000. (180n/162n)

m_{C_2H_5OH} = 8000. 180. [92/(180.162)] = 4543,2(g)

Vì hiệu suất quá trình lên men đạt 80% nên:

m_{C_2H_5OH} thực tế = 4543,2. (80/100) = 3634,56(gam)

V_{C_2H_5OH} nguyên chất = 3634,56/0,807 = 4503,5 (ml)

V_{ddC_2H_5OH_{96}o}= 4503,80. (100/96) = 4691,5 (ml) = 4,7(lít)

→ Đáp án A

Câu 14. Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu m3 không khí để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp?

A. 1382,7.

B. 140,27.

C. 1382,4.

D. 691,33.

Phản ứng quang hợp: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Để có 500g tinh bột (C6H10O5)nn_{C_6H_{12}O_6} = 500/162 mol

n_{CO_2} = 6n_{C_6H_{12}O_6}

⇒ Vkhông khí = V_{CO_2} : 0,03% = 1382716 (l) = 1382,7 m3

→ Đáp án A

Câu 15. Chỉ dùng 1 thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch chất riêng biệt: saccarozo, mantozo, etanol và formalin.

A. Cu(OH)2/OH-

B. AgNO3/NH3

C. Br2

D. Dd NaOH

Chọn thuốc thử Cu(OH)2/OH-

- Dùng Cu(OH)2 nguội nhận ra saccarozo và mantozo (do tạo phức tan màu xanh lam) (nhóm I)

- Còn etanol và formalin không phản ứng (nhóm 2).

- Cho mẫu thử ở mỗi nhóm tác dụng với Cu(OH)2có đun nóng.

- Chất phản ứng, tạo kết tủa đỏ gạch là mantozo (đối với nhóm 1) và formalin (đối với nhóm 2).

Từ đó suy ra chất còn lại ở mỗi nhóm.

→ Đáp án A

Câu 16. Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ mol / lít của dung dịch glucozo đã dùng.

A. 0,2M

B. 0,1M

C. 0,15M

D. 0,12M

RCHO + Ag2O -AgNO3/NH3, to→ RCOOH + 2Ag

Ta có: nAg = 2,16/108 = 0,02(mol)

Từ (1) ⇒ nglucozo = 0,01(mol) ⇒ CM(glucozo) = 0,01/0,05 = 0,2M

→ Đáp án A

Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohidrat X thu được 5,28 gam CO2 và 1,98g H2O. Tìm công thức phân tử của X, biết rằng tỉ lệ khối lượng H và O trong A là: mH : mO = 0,125 :1

A. C6H10O5

B. C6H12O6

C. C12H22O11

D. C5H10O5

Đặt công thức phân tử của cacbohidrat X là CxHyOz

Phương trình hóa học

100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Từ lập luận trên ta có: x = 12; y = 22

Theo đề bài: mH/mO = 0,125 với y=22

22/mH = 0,125; mO = 22/0,125 = 176 ⇒ nO = 176/16 = 11.

Công thức phân tử X: C12H22O11

→ Đáp án C

Câu 18. Cho 3 nhóm chất hữu cơ sau:

1- Saccarozơ và dd glucozơ , 2- Saccarozơ và mantozơ

3- Saccarozơ, mantozơ và anđêhit axetic.

Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt tất cả các chất trong mỗi nhóm?

A. Cu(OH)2/NaOH

B. AgNO3/NH3

C. H2SO4

D. Na2CO3

Có thể dùng Cu(OH)2 /NaOH

+) Nhóm 1: Chất tạo kết tủa gạch (Cu2O) khi đun nóng với thuốc thử là glucozo

+) Nhóm 2: Chất tạo kết tủa đỏ gạch (Cu2O) khi đun nóng với thuốc thử là mantozo

+) Nhóm 3:

- Chất hòa tan được Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường là saccarozo và mantozo

⇒ Nhận biết được andehit axetic

- Sau đó nhận biết như hai nhóm trên

→ Đáp án A

Câu 19. Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là

A. xenlulozơ.

B. mantozơ.

C. glucozơ.

D. saccarozơ

Mantozo tạo từ 2 gốc α - glucozo liên kết với nhau bởi liên kết α - 1,4 glicozit.

Do còn nhóm -CHO nên mantozo làm mất màu Br2

→ Đáp án B

Câu 20. Cho sơ đồ: Tinh bột → A1 → A2 → A3 → A4 → CH3COOC2H5. A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần luợt là:

A. C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

B. C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

C. glicozen, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH.

D. C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

A1 là glucozo, A2 là rượu etylic, A3 là anđehit axetic và A4 là axit axetic

C6H10O5)n + nH2O -H+, to→ nC6H12O6

C6H12O6 -enzim (30-35oC)→ 2C2H5OH + 2CO2

2C2H5OH + CuO → 2CH3CHO + Cu(OH)2 + H2O

2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 +H2O

→ Đáp án A

Câu 21. Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 54%.

Phương trình phản ứng:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (1)

n_{C_2H_5OH} = 92/46 = 2 mol ⇒ n_{C_6H_{12}O_6} =n_{C_2H_5OH}/2 = 1 mol

Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là: H = (180/300). 100% = 60%.

→ Đáp án A

Câu 22. Để phân biệt bột gạo với vôi bột, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3) có thể dùng chất nào cho dưới đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch I2 (cồn iot)

D. Dung dịch quì tím

→ Đáp án

Ta dùng dd I2 khi đó bột gạo (chín) sẽ tạo màu xanh tím

→ Đáp án C

Câu 23. Một hợp chất hữu cơ (X) có %C = 40 ; %H = 6,7 và %O = 53,3. Xác định công thức đơn giản nhất của X. biết rằng MX =180. Xác định công thức phân tử của X.

A. C6H10O6

B. C12H22O11

C. C6H12O6

D. C6H10O5

Giả sử công thức phân tử của (X) là CxHyOz

12x/40 = y/6,7 = 16z/53,3 hay x/3,33 = y/3,7 = z/3,34 ⇒ x/1 = y/2 = z/1

Vậy công thức đơn giản nhất của (X) là: CH2OH và công thức phân tử là Cn(H2O)n. Đây là công thức chung của monosaccarit với số phân tử H2O bằng số nguyên tử cacbon.

Với M = 180, ta có: (12 + 18).n = 180 ⇒ n=6

Vậy công thức phân tử là: C6H12O6

→ Đáp án C

Câu 24. Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) cần là bao nhiêu để sản xuất 1 tấn C2H5OH, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

A. 4,02 tấn

B. 3,42 tấn

C. 5,03 tấn

D. 3,18 tấn

Gọi x là số mol của xenlulozo:

(C6H10O5)n + nH2O -H+→ nC6H12O6 (glucozo)

C6H12O6 -(lên men rượu)→ 2C2H5OH + 2CO2

Từ tỉ lệ phản ứng ta có: nrượu = 2nglucozo = 2. n. nxenlulozo = 2. n. x(mol)

Số mol C2H5OH là: n_{C_2H_5OH} = 2n. x. (70/100) = 1,4.nx

⇒ 1000000/46 = 1,4nx ⇒ x ≈ 15528/n (mol)

Suy ra khối lượng xenlulozo là: (15528/n). 162n = 2515536 (gam)

mmùn = 25155,36. 2 = 5031072g = 5,031 tấn

→ Đáp án C

Câu 25. Hỗn hợp m gam gồm glucozo và Fructozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 0,8 gam Br2trong dung dịch nước. Hãy tính số mol của fructozo trong hỗn hợp ban đầu.

A. 0,005 mol

B. 0,015mol

C. 0,01mol

D. 0,012mol

Phản ứng: C6H12O6 + Ag2O -AgNO3/NH3, to→ C6H12O7 + 2Ag

Ta có: nAg = 4,32/108 = 0,04(mol)

CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 + H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

⇒ nglucozo = nBr2 = 0,8/160 = 0,005(mol)

nfructozo = (0,04/2) - 0,005 = 0,015 (mol)

→ Đáp án B

Câu 26. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Ý A sai, các monosaccarit không thể thủy phân (như glucozo hay fructozo)

Ý b, c, d đúng

→ Đáp án A

Câu 27. Trong một nhà máy sản xuất rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozo để sản xuất ancol etylic, biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 10.000 lít cồn 96o thì khối lượng mùn cưa cần dùng là bao nhiều? Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/cm3.

A. 38,64 tấn

B. 43,28 tấn

C. 26,42 tấn

D. 51,18 tấn

(C6H10O5)n + nH2O -H+→ nC6H12O6

C6H12O6 -enzim→ 2C2H5OH + 2CO2

Vancol etylic = 9600 lít ⇒ mancoletylic = 7680 kg thì cần (7680/92). 162 kg xenlulozo tinh khiết.

Vậy khối lượng mùn cưa cần dùng là:

100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1) hay 38,64 tấn mùn cưa.

→ Đáp án A

Câu 28. Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Chất thỏa mãn là: Glucozo, mantozo, fructozơ.

→ Đáp án C

Câu 29. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Tráng gương, tráng phích.

B. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC.

C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.

D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.

Sản xuất PVC là chất dẻo, là poli vinyl clorua ⇒ không phải ứng dụng của glucozo

→ Đáp án B

Câu 30. Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số câu phát biểu đúng là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Thấy rằng:

(a) Đúng

(b) Sai. Chẳng hạn CCl4 vẫn là hợp chất hữu cơ

(c) Sai. C2H4 (eten) và C3H6 (xiclopropan) không là đồng đẳng

Những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là đồng đẳng của nhau.

(d) Sai. Glucose bị oxi hóa

(e) Đúng

→ Đáp án D

Câu 31. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là:

A. 7.000

B. 8.000

C. 9.000

D. 10.000

Ta có 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ Đáp án D

Câu 32. Khi đốt cháy một cacbohiđrat X được m_{H_2O} : m_{CO_2} = 33:88. Công thức phân tử của X là

A. C6H12O6.

B. C12H22O11.

C. (C6H10O5)n.

D. Cn(H2O)m.

Ta có: m_{H_2O} : m_{CO_2}= 33:88 ⇒ H : C = 11 : 6

⇒ X là C12H22O11

→ Đáp án B

Câu 33. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Hiệu suất phản ứng lên men là.

A. 80%.

B. 75%.

C. 62,5%.

D. 50%.

C6H12O6 -lên men→ 2C2H5OH + 2CO2

Vì NaOH dư ⇒ Muối là Na2CO3n_{CO_2} = n_{Na_2CO_3} = 318/106 = 3 mol

n_{C_6H_{12}O_6} = 1,5 mol ⇒ m_{C_6H_{12}O_6} = 270 g

⇒ Hiệu suất H = 270/360 = 75 %

→ Đáp án B

Câu 34. Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 48,6 mg. Số mắt xích glucozơ (C6H10O5) có trong đoạn mạch đó là:

A. 1,807.1020

B. 1,626.1020

C. 1,807.1023

D. 1,626.1023

Mỗi mắt xích có khối lượng là 162 đvC, tính ra gam là:

m_{C_6H_{10}O_5} = 162.1,66.10-24 = 2,6892.10-22 (g)

⇒ Số mắt xích là: 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ Đáp án A

Câu 35. Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở đây hoặc phải có gốc COOH là axit, hoặc phải có ít nhất 2 nhóm OH ở 2 cacbon liền kề trở lên, do đó các chất thỏa mãn gồm glixerol, glucozơ và axit fomic.

→ Đáp án A

Câu 36. Một dung dịch có tính chất sau:

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng.

- Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam.

- Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim.

Dung dịch đó là:

A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Mantozơ.

D. Xenlulozơ.

Các tính chất đã cho tương ứng với

+) có nhóm -CHO

+) là polyol có -OH kề

+) không có monosacarit

⇒ mantozo thỏa mãn

→ Đáp án C

Câu 37. Hợp chất A là chất bột màu trắng không tan trong nước, trương lên trong nước nóng tạo thành hồ. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân là chất B. Dưới tác dụng của enzim của vi khuẩn axit lactic, chất B tạo nên chất C có hai loại nhóm chức hóa học. Chất C có thể được tạo nên khi sữa bị chua. Xác định hợp chất A?

A. Tinh bột

B. Saccarozơ

C. Xenlulozơ

D. Mantozơ

Chất C là axit lactic (CH3CHOHCOOH)

Chất B là glucozo ⇒ A là tinh bột

→ Đáp án A

Câu 38. Cho sơ đồ:

CO2 -(1)→ (C6H10O5)n -(2)→ C6H12O6 -(3)→ C2H5O -(4)→ CH3COOH

Tên gọi của phản ứng nào sau đây là không đúng:

A. (3): Phản ứng lên men ancol.

B. (4): Phản ứng lên men giấm.

C. (2): Phản ứng thủy phân.

D. (1): Phản ứng cộng hợp.

Phản ứng (1) xảy ra ở các TB thực vật, là quá trình quang hợp

→ Đáp án D

Câu 39. Để điều chế 45 gam axit lactic từ tinh bột và qua con đường lên men lactic, hiệu suất thuỷ phân tinh bột và lên men lactic tương ứng là 90% và 80%. Khối lượng tinh bột cần dùng là:

A. 50 gam.

B. 56,25 gam.

C. 56 gam.

D. 60 gam.

Sơ đồ phản ứng:

(C6H10O5)n -90%→ nC6H12O6 -80%→ 2nCH3CH(OH)COOH

Hiệu suất toàn bộ quá trình: H = 0,9.0,8 = 0,72 (72%).

100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ Đáp án B

Câu 40. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 78%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 350 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thêm được 100 gam kết tủa. Tính khối lượng tinh bột đã sử dụng?

A. 878g

B. 779g

C. 569g

D. 692g

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2CO2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

Dựa vào các phản ứng trên: n_{CO_2} sinh⁡ra = n_{CaCO_3} + 2n_{Ca(HCO_3)_2} = 7,5 (mol).

⇒ mtinh bột đã lên men = m = (7,5/2). 162. (100% / 78%) = 779 (gam)

→ Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.295
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm