40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1). Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Mêtan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Tính thể tích khí chứa 90% mêtan để sản xuất được 10 tấn nhựa PE. Biết hiệu suất chung của quá trình là 70%

A. 25149,3 m3

B. 25396,8 m3

C. 24614,8 m3

D. 27468,1 m3

Xét sơ đồ:

40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Thể tích khí CH4 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Thể tích thiên nhiên 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ Đáp án B

Câu 2. Cho các phát biểu sau:

(a) Khi làm thí nghiệm với các khí độc trong phòng thí nghiệm nên tiến hành trong tủ hút.

(b) Khí thoát vào khí quyển, freon phá huỷ tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính

(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axít.

(e) Để xử lí thuỷ ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh để thu hồi thuỷ ngân.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Tất cả các câu trên đều đúng

→ Đáp án A

Câu 3. Trong số các nguồn năng lượng: (1) Thuỷ điện, (2) Gió, (3) Mặt Trời, (4) Hoá thạch, những nguồn năng lượng sạch là:

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4)

C. (1), (2), (4)

D. (2), (3), (4).

→ Đáp án A

Câu 4. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau:

CuS → CuO → CuSO4

Lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS là bao nhiêu. Biết H=80%

A. 3,2 tấn

B. 3,8 tấn

C. 4,8 tấn

D. 2,1 tấn

mCuSO4 = (0,15. 80% .160)/96 = 0,2 tấn

mdd CuSO4 thực tế thu được là: (0,2. 80. 100)/(5. 100)= 3,2 tấn

→ Đáp án A

Câu 5. Cho các chất sau:

1. Cafein

2. Mophin

3. Hassish

4. Amphetamin

5. Nicotin

6. Amoxilin

7. Seduxen

Những chất gây nghiện là:

A. 1, 2, 3, 4, 5, 7

B. 1, 2, 3, 4, 6

C. 1, 2, 3, 4, 7

D. 2, 3, 4, 6, 7

Nicotin là chất gây ung thư

Amoxilin là chất kháng sinh.

→ Đáp án C

Câu 6. Để đánh giá độ nhiễm bẩn H2S không khí của một nhà máy, người ta tiến hành lấy 2 lít không khí rồi sục qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585mg chất kết tủa mà đen. Vậy hàm lượng H2S trong không khí của nhà máy này là:

A. 3.10-2 mg/l

B. 2,55.10-2 mg/l

C. 2,8.10-2 mg/l

D. 5,1.10-2 mg/l

nPbS = 0,3585.10-3/239 = 1,5.10-6 mol

Pb(NO3)2 (1,5.10-6) + H2S → PbS↓ (1,5.10-6) + 2HNO3

mH2S = 1,5.10-6.34 = 5,1.10-6 g

Hàm lượng H2S = 5,1.10-6/2 = 2,55.10-5 g/l = 2,55.10-2 mg/l

→ Đáp án B

Câu 7. Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

(1) Do hoạt động của núi lửa.

(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước.

Trong những nhận định trên, các nhận định đúng là:

A. (2), (3), (5)

B. (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4).

→ Đáp án B

Câu 8. Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

A. Khí N2

B. Khí O2

C. Khí CO2

D. hơi nước

→ Đáp án C

Câu 9. Bảo quản thực phẩm (thịt, cá, …) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn:

A. Dùng nước đa, fomon

B. Dùng ure, nước đá

C. Dùng nước đá và nước đá khô

D. Dùng fomon và ure

→ Đáp án C

Câu 10. Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7209 : 2002) thì hàm lượng chì cho phép đối với đất sử dụng cho mục đích trồng trọt là 70ppm. Khi phân tích 1 mẫu đất nặng 0,5g bằng phương pháp quang phổ, hàm lượng Pb tối đa là bao nhiêu gam thì mẫu đất được phép trồng trọt?

A. 5.10-8g

B. 3,5.10-8g

C. 2,5.10-8g

D. 3.10-8g

70ppm = 70.10-6g/kg

Lượng chì tối đa đạt mức cho phép trong 0,5g đất là: (70.10-6.0,5)/1000 = 3,5.10-8g

→ Đáp án B

Câu 11. Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. CO2 và O2

B. CH4 và H2O

C. N2 và CO

D. CO2 và CH4

→ Đáp án D

Câu 12. Điều chế thuốc diệt nấm dung dịch CuSO4 5% theo sơ đồ sau:

CuS → CuO → CuSO4

Có thể điều chế được bao nhiêu tấn dung dịch CuSO4 5% từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Biết hiệu suất của quá trình là 85%

A. 2,9 tấn

B. 3,4 tấn

C. 3,1 tấn

D. 3,2 tấn

mCuS = (0,15.80)/100 = 0,12 tấn

40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

Khối lượng CuSO4 5% 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ Đáp án B

Câu 13. Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiếm cho sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X là:

A. Cu

B. Mg

C. Pb

D. Fe

→ Đáp án C

Câu 14. Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. CO2 và O2

B. CH4 và H2O

C. N2 và CO

D. CO2 và CH4

→ Đáp án D

Câu 15. Hợp chất khí có tên là cloflocacbon (CFC) gây hiện tượng phá thung tầng ozôn có thành phần khối lượng: 9,93% C, 31,34% F và 58,64% Cl. Công thức hóa học của (CFC) là:

A. CFCl3

B. CF2Cl2

C. CF3Cl

D. CF2Cl3.

Đặt CT CxFyClz

40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1)

→ CT: CF2Cl2

→ Đáp án B

Câu 16. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch:

A. Không khí chứa 78% N2; 20% O2; 2% hỗn hợp CO2, H2O, H2.

B. Không khí chứa 78% N2; 21% O2; 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.

C. Không khí chứa 78% N2; 19% O2; 3% CO2, CO.

D. Không khí chứa 78% N2; 18% O2; 1% CO2; 3% SO2 và NO2.

→ Đáp án B

Câu 17. Khí nào không gây độc hại đến sức khỏe con người?

A. N2

B. SO2

C. H2S

D. NO2

→ Đáp án A

Câu 18. Khi đánh vỡ nhiệt kế làm bầu thủy ngân bị vỡ, ta cần dùng chất nào sau đây để xử lí?

A. Cacbon

B. Bột sắt

C. Bột lưu huỳnh

D. Bột photpho.

Do Hg phản ứng với S ở nhiệt độ thường, tạo muối: Hg + S → HgS

→ Đáp án C

Câu 19. Cho các phát biểu sau:

(a) Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người.

(b) Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do hợp chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh.

(c) Lưu huỳnh đioxít và các oxit của nitơ có thể gây mưa axit làm giảm độ pH của đất, phá hủy các công trình xây dựng.

(d) Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước.

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Tất cả các đáp án trên đều đúng

→ Đáp án D

Câu 20. Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau: Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được chất kết tủa màu đen. Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau?

A. H2S.

B. CO2.

C. SO2.

D. NH3.

Pb(NO3)2 + H2S → PbS ↓đen + 2HNO3

→ Đáp án A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 374
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm