Xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi

Chuyên đề Hóa học 12 Xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi. Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Phương pháp giải xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi

Tỉ khối hơi: dA/X = Xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi ⇒ MA = MX . dA/X

Ví dụ: d_{X/O_2}= 4 ⇒ MX = 4. 32 = 128 g/mol

Sau đó dựa vào khối lượng phân tử để xác định công thức của este.

Bài tập xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi

Câu 1. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. CT của A là:

A. C2H5COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH3

Do Este A điều chế từ ancol metylic: RCOOCH3

Meste = 32. 2,3125 = 74 ⇒ R = 15 ⇒ CT este là: CH3COOCH3

Đáp án B

Câu 2. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và tham gia Phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu CT phù hợp với X

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

MX = 32. 3,125 = 100

CTTQ của este không no, đơn chức X là: RO2 ⇒ X là C5H8O2

X + NaOH → Muối + Andehit

X là:

HCOO-CH=CH-CH2-CH3

HCOO-CH=C(CH3)2

CH3-COO-CH=CH-CH3

CH3-CH2-COO-CH=CH2

Đáp án C

Câu 3. Tỉ khối hơi của 1 este no, đơn chức X so với hidro là 37. Công thức phân tử của X là:

A. C5H10O2

B. C4H8O2

C. C2H4O2

D. C3H6O2

MX = 37.2 = 74

CTTQ của este no, đơn chức X là CnH2nO2

⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n=3

⇒ X là C3H6O2

Đáp án D

Câu 4. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dd sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. CTCT của X là:

A. CH2=CH-CH2COOCH3

B. CH2=CH-COOCH2CH3

C. CH3COOCH=CHCHCH3

D. CH3CH2COOCH=CH2

MX = 100 ⇒ Este đơn chức X là C5H8O2

nX = 0,2mol và nKOH = 0,3 mol ⇒ Chất rắn gồm RCOOK (0,2) và KOH dư (0,1)

m rắn = (R+ 83).0,2 + 56.0,1= 28 ⇒ R = 29: -C2H5

Vậy X là C2H5-COO-CH=CH2

Câu 5. Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ), thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp 2 ancol (có cùng số nguyên tử C) và hỗn hợp 2 muối. Phân tử khối của Z là?

MX = 3,125.32 = 100 ⇒ X là C5H8O2

Xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi

⇒ Ít nhất có 1 este có số C ≤ 3

Mà thu được 2 ancol cùng C nên ancol phải chứa ít nhất 2C ⇒ este chứa ít nhất 3C

⇒ chứa C3H6O2 ⇒ 2 ancol là: C2H5OH và C2H4(OH)2

Vậy X là CH2=CH-COO-C2H5

Y là HCOO-C2H5

⇒ Z là (HCOO)2C2H4 (MZ = 118)

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Xác định công thức phân tử Este dựa vào tỉ khối hơi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học lớp 12 Xem thêm