Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của Anilin

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của Anilin. Hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12: Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của Anilin

Phản ứng thế nhân thơm của Anilin

Do ảnh hưởng của nhóm NH2 (tương tự nhóm –OH ở phenol), ba nguyên tử H ở các vị trí ortho và para so với nhóm –NH2 trong nhân thơm của anilin bị thay thế bởi ba nguyên tử brom:

Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của Anilin

Lưu ý: Phản ứng tạo ra kết tủa trắng 2, 4, 6 tribromanilin dùng nhận biết anilin.

Câu hỏi minh họa phản ứng thế nhân thơm của Anilin

Câu 1: Anilin và phenol đều có phản ứng với

A. dd NaOH

B. dd HCl

C. dd NaCl

D. nước Br2

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với nước Br2

→ Đáp án D

Câu 2: Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch Br2

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch AgNO3

Anilin phản ứng với nước Br2, tạo kết tủa trắng H2NC6H2Br3

→ Đáp án C

Câu 3: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào

A. ancol etylic.

B. benzen.

C. anilin.

D. axit axetic.

C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2(Br)3-NH2↓ + 3HBr

→ Đáp án C

Câu 4: Cho các phát biểu sau

(a) Peptit mạch hở phân tử chứa 2 liên kết peptit -CO-NH- được gọi là đipeptit.

(b) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và dạng β).

(c) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

(d) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, nhiệt độ) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Phenyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa phenol và axit axetic. Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

(a) Sai, đipeptit chứa 1 -CO-NH-

(b) Đúng

(c) Đúng, do nhóm NH2 đẩy electron mạnh.

(d) Đúng

(e) Sai, điều chế từ phản ứng với C6H5OH với (CH3CO)2O hoặc CH3COCl

→ Đáp án B

Câu 5: Có ba chất lỏng: benzen, anilin và stiren đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử để nhận biết ba chất lỏng trên là:

A. Nước brom

B. Giấy quỳ tím

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch NaOH

- Stiren làm mất màu nước brom

C6H5 – CH = CH2 + Br2 → C6H5 – CHBr – CH2Br

- Anilin tạo kết tủa trắng:

C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2(Br)3-NH2↓ + 3HBr

- Benzen không có hiện tượng gì.

→ Đáp án A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của Anilin. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.257
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm