Sơ đồ điều chế Cao su Buna

Chuyên đề Hóa học 12 Sơ đồ điều chế Cao su Buna. Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ sơ đồ điều chế Cao su Buna

*Lý thuyết và Phương pháp giải

CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Tinh bột / Xenlulozơ → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → Caosu buna

CH4 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Hiệu suất phản ứng:

H = Sơ đồ điều chế Cao su Buna . 100%

H = Sơ đồ điều chế Cao su Buna . 100%

Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.

Ví dụ minh họa sơ đồ điều chế Cao su Buna

Ví dụ 1. Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột→ Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%).

Hướng dẫn giải

Ta thấy, trong cả quá trình, n_{C_4H_6} thu được sẽ bằng ntinh bột tham gia

Với H=0,6 là: n_{C_4H_6} = ntinh bột . 0,6

⇒ mpolime = 10 . 0,8162 . 0,6 . 54 =1,6 tấn

Ví dụ 2. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

Xenlulozơ Sơ đồ điều chế Cao su Buna glucozơ Sơ đồ điều chế Cao su Buna C2H5OH Sơ đồ điều chế Cao su Buna Buta-1,3-đien Sơ đồ điều chế Cao su Buna Cao su Buna

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là:

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ: C6H12O6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong cả quá trình, nXenlulozơ sẽ bằng nCSBN thu được

Với H = 0,6 . 0,35 . 0,8

mXenlulozơ = Sơ đồ điều chế Cao su Buna = 17,857 tấn

Ví dụ 3. Cao su buna (CSBN) được sản xuất từ gỗ chứa 50% xenlulozơ theo sơ đồ:

Sơ đồ điều chế Cao su Buna

Hiệu suất của 4 giai đoạn lần lượt là 60%, 80%, 75% và 100%. Để sản xuất 1,0 tấn CSBN cần bao nhiêu tấn gỗ?

Hướng dẫn giải

Ta có sơ đồ:

C6H12O6 → 2C2H5OH → C4H6 → CSBN

Trong cả quá trình, nXenlulozơ sẽ bằng nCSBN thu được

Với H = 0,6 . 0,8 . 0,75 .1

mxenlulozo thực tế = Sơ đồ điều chế Cao su Buna = 8,333 tấn

→ m gỗ = Sơ đồ điều chế Cao su Buna = 16,67 tấn

Ví dụ 4. Từ tinh bột điều chế cao su buna theo sơ đồ sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su buna,

Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su buna thì khối lượng tinh bột cần dùng là?

Hướng dẫn giải

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

n_{C_6H_{10}O_5} = Sơ đồ điều chế Cao su Buna = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Ví dụ 5 . Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau:

Sơ đồ điều chế Cao su Buna

Tính khối lượng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên?

Hướng dẫn giải

2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n

Hiệu suất chung của chuỗi phản ứng là H = 0,5. 0,8 = 0,4

Khối lượng ancol etylic cần lấy là: m = Sơ đồ điều chế Cao su Buna . 0,4 . 2 . 46 = 230 gam.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Sơ đồ điều chế Cao su Buna. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 8.318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học lớp 12 Xem thêm