Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime. Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ về phản ứng trùng ngưng tạo Polime

* Phương pháp giải

ĐLBT khối lượng:

Monome → polime + H2O

mMonome = mpolime + mH2O

Ví dụ minh họa dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime

Ví dụ 1. Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu được y kg polime và 12,15 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của x, y lần lượt là:

Hướng dẫn giải

nH2N–(CH2)5–COOH → [-NH–(CH2)5–CO-]n + nH2O

n_{H_2O} = 0,675 kmol ⇒ naxit = 0,675 kmol

Vì H = 90% ⇒ naxit thực tế = 0,675.Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime = 0,75 kmol

⇒ x = 0,75.131 = 98,25 kg.

Áp dụng định luật BTKL, ta có:

y = 0,9.x - m_{H_2O} = 98,25.0,9 – 12,15

⇒ y = 76,275 kg

Ví dụ 2. Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư, thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Giá trị của m là:

Hướng dẫn giải

n_{NH_2CH_2COOH} → (−NH−CH2−CO−)n + nH2O

m_{NH_2CH_2COOH(pư)} = 0,8.7,5 = 6(g)

mpolime =m_{NH_2CH_2COOH(pư)}m_{H_2O} = 6−1,44 =1,56g

Ví dụ 3. Khi tiến hành trùng ngưng axit amino axetic thu được polime và 7,2 gam H2O. Khối lượng polime thu được là?

Hướng dẫn giải

n_{H_2O} = 0,4 mol

n_{NH_2CH_2COOH} → (−NH−CH2−CO−)n + nH2O

mpolime = Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime . 57n = 22,8 (g)

Ví dụ 4. Đun nóng 10,48 gam axit ε – aminocaproic (axit 6 – aminohexanoic) để thực hiện phản ứng trùng ngưng, thu được m gam policaproamit. Biết hiệu suất của quá trình trùng ngưng đạt 90%. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải

Giả sử hiệu suất phản ứng 100%

n_{H_2O} = naxit ε – aminocaproic = Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime = 0,08 mol.

⇒ mpolicaproamit = mε – aminocaproicm_{H_2O} = 10,48 – 0,08 . 18 = 9,04 gam.

Thực tế, hiệu suất phản ứng H = 90% ⇒ m = 0,9 . 9,04 = 8,136 gam.

Ví dụ 5. Trùng ngưng m gam glyxin, hiệu suất 80%, thu được polime và 21,6 gam nước. Giá trị m là:

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng

n_{H_2NCH_2COOH} → (-NHCH2COO-)n + nH2O

n_{H_2O} = Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime = 1,2 mol → nglyxin đã trùng ngưng = 1,2 mol

→ m = Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime = 112,5 g

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo Polime. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 819
Sắp xếp theo

Chuyên đề Hóa 12

Xem thêm