Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit. Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Phương pháp chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

- Nắm chắc các tính chất hóa học, phương pháp điều chế amin, amino axit, peptit và protein.

- Lưu ý: Tính bazo của nhóm chức amin, tính axit của nhóm cacboxyl và phản ứng thủy phân của nhóm peptit.

Ví dụ minh họa chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau: canxicacbua→ axetilen→ etan→ nitroeta→

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

C2H5NHCH3

Lời giải

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

C2H5NH3Cl + NaOH → C2H5NH2 + NaCl + H2O

2C2H5NH2 + H2SO4 →(C2H5NH3)2 SO4

C2H5NH2 + CH3 I → C2H5NHCH3 + HI

Ví dụ 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi trên

Lời giải

a)

(A): C2H5OOC-CH2 -CH(NH2)-CH2COOC2H5

(B): NaOOC-CH2 -CH(NH2)-CH2COONa

(C): CH3 -CH2OH

(D): HOOC-CH2 -CH(NH3Cl)-CH2 -COOH

b)

C2H5OOC-CH2 -CH(NH2)-CH2 -COOC2H5 + 2NaOH → NaOOC-CH2 -Cl(NH2)-CH2 -CH2 -COONa + 2C2H5OH

NaOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COONa + 3HCl → HOOC-CH2-CH(NH3Cl)-CH2-COOH + 2NaCl

Ví dụ 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

Bài tập vận dụng chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

Câu 1: Cho chuỗi phản ứng: C6 H6 → Z → anilin. Z là:

A. Toluen

B. Nitrobenzen

C. Phenyl amoniclorua

D. Natri phenolat

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

→ Đáp án

Câu 2: Cho chuỗi phản ứng: CH3CHO → X → CH3COOH → Y → CH3CHO. Vậy X, Y lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COONa

B. C2H5OH, CH3COO – CH = CH2

C. CH2=CH – CH2OH, CH3COONa

D. CH3COOH, C2H5OH

CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH → CH3COO – CH = CH2→ CH3CHO

1) CH3CHO + H2 → C2H5OH

2) C2H5OH + O2 → CH3COOH

→ Đáp án B

Câu 3: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ→X→Y→Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C6 H12O6 ; C2H5 OH; C2H4

B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4

D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

→ Đáp án: Đang biên soạn

Câu 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

A. (X) là CH3 – CHCl2 và (Y) là CH2 =CH2

B. (X) là CH2 =CH2 và (Y) là CH3 CHO

C. (X) là CH3 CHO và (Y) là CH3 CHOCH2 – CH3

D. (X) là CH2 =CHCl và (Y) là CH3 – CHCl2.

→ Đáp án: Đang biên soạn

Câu 5: Cho các chất: CaC2 (1); CH3CHO (2); CH3COOH (3); C2H2 (4) Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là:

A. (1) → (2) → (4) → (3)

B. (4) → (1) → (2) → (3)

C. (2) → (1) → (4) → (3)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

→ Đáp án: Đang biên soạn

Câu 6: Xác định T trong sơ đồ sau

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3|NH3

A. C2H2

B. C6H5NO2

C. C6H5NH2

D. C6H6

Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng tạo ra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

→ Đáp án C

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

Chuỗi phản ứng Amin, Amino AxitHãy xác định Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

A. CH3 -CH(OH)-COOCH3

B. CH3-CH(NH2)-COOCH3

C. CH3 -CH(NH2)-CH3

D. CH3 -NH2

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

H3N+CH(CH3)COOCH3Cl-+NH3→CH3 -CH(NH2)-COOCH3+NH4Cl

H2N-CH(CH3)-COOCH3+HNO2→CH3-CH(OH)-COOCH3+N2+H2O

Câu 8: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3 -CH(NH2)-COOH là:

A. (-NH-CH2-CO-)n

B. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

C. (-CH2-CH(NH2)-CO-)n

D. (-NH-CH2 -CH2 -CO-)n

Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit

→ Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.104
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm