Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích

Chuyên đề Hóa học 12 Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ bài toán tính tỉ lệ số mắt xích

* Phương pháp giải

Tính tỉ lệ số mắt xích dựa vào phản ứng clo hóa, phản ứng cộng, phản ứng cháy

Bước 1: Xác định công thức chung của polime

Bước 2: Lập biểu thức mối quan hệ giữa mắt xích với phân tử

Bước 3: Tính theo yêu cầu của bài toán

Ví dụ minh họa bài toán tính tỉ lệ số mắt xích

Ví dụ 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X (tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin) với một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 59,091% CO2 theo thể tích. Tính tỉ lệ số mol giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của X là nC4H6.C2H3CN

nC4H6.C2H3CN + O2 → CO2 : (4n + 3) + H2O: (3n + 1,5) + N2: 0,5

Khi đốt cháy 1 mol X:

n_{CO_2} = (4n + 3) mol; n_{H_2O} = (3n + 1,5) mol ; nN2 = 0,5 mol

Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 0,59091 → n = 0,3333

→ Tỉ lệ số mol C4H6 : C2H3CN = 0,333 : 1 = 1 : 3

Ví dụ 2: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta–1,3–đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

Hướng dẫn giải

Cao su buna-S có dạng (C4H6)a.(C8H8)b.

2,834 gam (C4H6)a.(C8H8)b + 0,0108 mol Br2

n_{(-C_4H_6-)} =n_{Br_2} = 0,0108 mol.

m_{(-C_8H_8-)} = 2,834 - m_{(-C_4H_6-)} = 2,834 - 0,0108 . 54 = 2,2508 gam

n_{(-C_8H_8-)} = (2,2508) / 104 = 0,0216 mol.

⇒a : b = 0,0108 : 0,0216 ≈ 1 : 2

Ví dụ 3: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin trong polime trên là

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của X là (C5H8)a.(C3H3N)b

(C5H8)a.(C3H3N)b + O2 → CO2:(5a+3b) H2O:(4a+1,5b) N2:(0,5b)

%vCO2 = Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 0,5833

→ 3a = b → a : b = 1 : 3

Bài tập vận dụng tính tỉ lệ số mắt xích

Bài 1: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C

Mắt xích PVC là C2H3Cl ⇒ k mắt xích trong mạch PVC có công thức là: C2kH3kClk

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl

⇒ %Cl = Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 63,96%

⇒ k = 3

Bài 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng polime đồng trùng hơp đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin với lượng oxi hoàn toàn đủ, thấy tạo thành 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ và áp suất xác định chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ monome trong polime là:

A. 1:3

B. 2:3

C. 3:2

D. 3:1

Đáp án: A

Gọi tỉ lệ đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin là x,y ⇒ xC6H10.yC2H3CN

xC6H10.yC2H3CN + O2 → CO2:(6x+3y) + H2O: (5x+1,5y) + N2: 0,5y

Hỗn hợp sau phản ứng đốt cháy gồm: CO2, H2O, N2

Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 0,5769

⇒ x : y = 1 : 3

Bài 3: Cứ 2,62g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 1,6 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ số mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?

A. 2 : 3

B. 1 : 3

C. 1 : 2.

D. 3 : 5

Đáp án: C

nbutadien = n_{Br_2} = 0,01 mol

⇒ nstiren = Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 0,02 mol

⇒ tỉ lệ số mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là 1 : 2.

Bài 4: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su

A. 1 : 2

B. 1 : 1

C. 2 : 1

D. 3 : 1

Đáp án: C

Cao su buna-S có dạng (C4H6)x.(C8H8)y.

⇒ %N = Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 0,0869

⇒ x : y = 2 : 1

Bài 5: Khi clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin có chứa 66,7% clo về khối lượng. Hỏi trung bình một phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Đáp án: D

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)n hay C2nH3nCln.

1 mắt xích ứng với n = 1 ⇒ CT của 1 mắt xích: C2H3Cl.

kC2H3Cl + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

⇒ %mCl = Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích .100% = 66,7% ⇒ k ≈ 2.

⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

Bài 6: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin với xúc tác Na thu được một loại cao su buna-N chứa 10,44 % nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su trên là

A. 1:3

B. 2:3

C. 3:2

D. 3:1

Đáp án: C

Gọi số mol của buta-1,3-đien và acrilonitrin lần lượt là x, y mol

Có xC4H6 + yC3H3N → ( C4H6)x(C3H3N)y

% N = Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích = 0,1044

→ x : y = 3 : 2

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.187
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm