Câu hỏi lý thuyết về Polime

Để học tốt Hóa 12: Câu hỏi lý thuyết về Polime

Chuyên đề Hóa học 12 Câu hỏi lý thuyết về Polime. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1: Những polime nào sau đây có khả năng lưu hóa?

A. Cao su buna - S

B. Cao su buna

C. Poliisopren

D. Cả A, B và C đều đúng.

Bài 2: Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3 - C(CH3)=C=CH2

C. CH3 - CH2 - C ≡ CH

D. CH3 - CH = CH - CH3

Bài 3: Poli (vinyl ancol) (PVA) là polime được điều chế thông qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

A. CH2=CH - COOCH3

B. CH2=CHCl

C. CH2=CH - COOC2H5

D. CH2=CH - OCOCH3

Bài 4: Cho các polime sau:

a) Tơ tằm

b) Sợi bông

c) Len

d) Tơ enang

e) Tơ visco

f) Tơ Nilon - 6,6

g) Tơ axetat

Những loại polime có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. b, e, g

B. a, b, c

C. d, f, g

D. a, f, g

Bài 5: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?

A. Tơ capron

B. Tơ nilon - 6,6

C. Tơ lapsan

D. Tơ enang

Bài 6: Hợp chất nào sau đây không dùng để tổng hợp caosu?

A. Butan

B. Isopren

C. Đivinyl

D. Clopren

Bài 7: Cao su buna được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CH - CH=CH2 và có mặt P

B. CH2=CH - CH=CH2 và có mặt S

C. CH2=CH - C(CH3)=CH2 và có mặt Na

D. CH2=CH - CH=CH2 và có mặt Na

Bài 8: Công thức cấu tạo của tơ nilon - 6,6 là:

A. [ - NH - (CH2)4 - NH - CO - (CH2)4 - CO - ]n

B. [ - NH - (CH2)6 - NH - CO - (CH2)4 - CO - ]n

C. [ - NH - (CH2)6 - NH - CO - (CH2)6 - CO - ]n

D. [ - NH - (CH2)4 - NH - CO - (CH2)6 - CO - ]n

Bài 9: Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ hai nhóm chức trở lên

D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 10: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Nhựa bakelit.

Bài 11: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. Đepolime hoá.

B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng.

C. Tác dụng với NaOH (dung dịch).

D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột sắt.

Bài 12: Một mắt xích của teflon có cấu tạo là:

A. -CH2-CH2- .

B. -CCl2-CCl2-.

C. -CF2-CF2-.

D. -CBr2-CBr2-.

Bài 13: Một polime Y có cấu tạo như sau:

... -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- ...

Công thức một mắt xích của polime Y là:

A. -CH2-CH2-CH2-.

B. -CH2-CH2-CH2-CH2-.

C. -CH2-.

D. -CH2-CH2-.

Bài 14: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH¬3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

D. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.

Bài 15: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su Buna-S có công thức cấu tạo là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

B. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

Đáp án và hướng dẫn giải

1 - D2 - A3 - D4 - B5 - D
6 - A7 - D8 - C9 - B10 - D
11 - C12 - C13 - D14 - B15 - A

Bài 2:

Câu hỏi lý thuyết về Polime

Bài 3:

Câu hỏi lý thuyết về Polime

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi lý thuyết về Polime. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 401
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm