Đề KSCL môn Hóa học lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Yên Khánh A, Ninh Bình

Trang
1
/
7
- đề thi 111
SỞ GD & ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT YÊN
KHÁNH A
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG -LỚP 12
NĂM HỌC 2019-2020
Môn: HÓA HỌC Tháng 10/2019
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian
phát đề
( Đề thi gồm 04 trang; 40 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Cho các nguyên tố: C=12; N=14; H=1; O=16; S=32; P = 31; Al=27; Fe=56; Pb =207;
Ag=108; Na =23; K =39; Ba=137; Cl=35,5; Br=80; I=127; Mg=24; Mn=55; Cu=64;
Ca=40;Cr=52
Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO
4
loãng.
(2) Cho ancol etylic phản ứng với Na
(3) Cho metan phản ứng với Cl
2
(as)
(4) Cho dung dịch glucozơ vào AgNO
3
/NH
3
dư, đun nóng.
(5) Dầu mỡ động thực vật b ôi thiu do nối đôi C = C gốc axit không no của chất
béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành
các sản phẩm mùi khó chịu.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 2: Hợp chất Y công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Khi cho Y tác dụng với dung dịch
NaOH sinh ra chất Z công thức C
3
H
5
O
2
Na. Công thức cấu tạo của Y
A. C
2
H
5
COOC
2
H
5
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. HCOOC
3
H
7
.
Câu 3: Cho cácphát biểu
s
au:
(
1
).
Chất béo nhẹ hơn nước, không tan t
r
ong nước nhưng tan t
r
ong các dung môi hữu
không phân cực.
(
2
).
Chất béo t
r
ie
s
te của glixe
r
ol với các axit béo.
(
3
). P
hản ứng thủy phân chất béo t
r
ong môi t
r
ường kiềm phản ứng thuận nghịch.
(
4
).
T
r
i
s
tea
r
in nhiệt đ nóng chảycao hơn nhiệt độ nóng chảycủa t
r
iolein
(5). Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
(6). Chất béo este của glixerol các axit béo.
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ:111
Trang
2
/
7
- đề thi 111
Số phát biểu đúng
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol một chất béo X cần dùng vừa đủ 6,36 mol O
2
.
Mặt khác, cho lượng X trên vào dung dịch nước Br
2
thấy 0,32 mol Br
2
tham gia
phản ng. Nếu cho lượng X trên tác dụng hết với NaOH thì khối lượng muối khan
thu được là?
A. 58,4 B. 88,6 C. 78,4 D. 72,8
Câu 5: cho 0,1 mol H
3
PO
4
tác dụng với 0,3 mol NaOH, kết thúc phản ứng thu được
muối:
A. NaH
2
PO
4
B. Na
3
PO
4
C. Na
2
HPO
4
D. Na
2
HPO
4
NaH
2
PO
4
Câu 6: Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng
A. 0,10M. B. 0,01M. C. 0,02M. D. 0,20M.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 15,84 gam hỗn hợp hai este CH
3
COOC
2
H
5
C
2
H
5
COOCH
3
. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong
dư, thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m
A. 12,96. B. 31,68. C. 27,36. D. 44,64.
Câu 8: Nguyên tố nào sau đây không phải Halogen:
A. S B. Br C. Cl D. F
Câu 9: Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, ancol benzylic, p-
crezol,Triolein. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 10: Ancol etylic tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây:
A. FeO B. NaOH C. CH
3
COOH D. C
6
H
5
OH
Câu 11: phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đ 0,06 mol NaOH.
cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng
A. 18,38 gam. B. 16,68 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam.
Câu 12: Cho hình vẽ tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:
Trang
3
/
7
- đề thi 111
Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?
A. CH
3
COOH + CH
3
CH
2
OH
2 4
, ,
o
H SO damdac t c

CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
B. C
2
H
4
+ H
2
O
2 4
, ,
o
H SO loang t c

C
2
H
5
OH
C. NH
3
+ HCl NH
4
Cl
D. C
2
H
5
OH
2 4
, ,
o
H SO damdac t c

C
2
H
4
+ H
2
O
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm một ankan một anken rồi cho toàn
bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng P
2
O
5
bình (2) đựng KOH rắn .
Sau phản ứng thấy khối lượng bình (1) ng 4,14gam bình (2) ng 6,16gam.
Số mol ankan trong hỗn hợp X là
A. 0,030 mol B. 0,060 mol C. 0,045mol D. 0,090mol
Câu 14: Este etyl axetat công thức
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. CH
3
COOCH
3
C. HCOOCH
3
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 15: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS Fe
3
O
4
bằng 400g dung dịch HNO
3
a% vừa đủ thu được 16,576 lít hỗn hợp khí gồm NO NO
2
khối lượng 26,04 gam
dung dịch chỉ chứa 67,56 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là?
A. 35,39 B. 20,16 C. 45,51 D. 69,32
Câu 16: Hợp chất X công thức phân tử C
4
H
6
O
2
, cho X c dụng với dung dịch
NaOH thu được muối công thức phân tử C
2
H
3
O
2
Na chất hữu Y. Chất Y
A. C
2
H
5
OH B. CH
3
OH. C. CH
3
CHO. D. (CHO)
2
.
Câu 17: phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cạn dung dịch thu được chất rắn khan khối
lượng
A. 10,4 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 3,28 gam.
Câu 18: Cho hỗn hợp bột hai kim loại Mg, Cu vào cốc đựng dung dịch HCl (vừa đủ)
thu được chất khí X, dung dịch chứa muối Y chất rắn không tan Z. Các chất X, Y,
Z lần lượt là:
A. H
2
, CuCl
2
, Mg B. H
2
, CuCl
2
, MgCl
2
C. Cl
2
, MgCl
2
, Cu D. H
2
, MgCl
2
, Cu

Đề KSCL môn Hóa học 12

Đề KSCL môn Hóa học lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Yên Khánh A, Ninh Bình gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức.

Đề tổng hợp các câu hỏi xoay quanh chương trình sách giáo khoa Hóa học 12, được trình bày chi tiết và rõ ràng giúp các em dễ hiểu. Các em có thể tự học bài ở nhà, chuẩn bị kiến thức để tự tin bước vào những kì thi quan trọng với tâm lí sẵn sàng nhất trong đó có kì thi THPT Quốc gia.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề KSCL môn Hóa học lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Yên Khánh A, Ninh Bình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn tập và đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 12, Trắc nghiệm Hóa học 12, Trắc nghiệm Sinh học 12,....

Đánh giá bài viết
1 400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Xem thêm