Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 1. Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ Nhật Bản sụp đổ?
A. Chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng, suy yếu rồi tự sụp đổ.
B. Phong trào đấu tranh chống Sôgun phát triển mạnh Nhật.
C. Các nước bản phương Tây dùng áp lực lật đổ chế độ Mạc phủ.
D. Cuộc cải cách của Thiên hoàng tác động làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.
Câu 2. Tham vọng thiết lập Trật tự thế giới đơn cực” của thời kì sau Chiến tranh lạnh
dựa trên sở chủ yếu nào?
A. nước đang đứng đầu thế giới về kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật.
B. Tình hình thế giới thuận lợi, các nước đồng minh của ủng hộ.
C. Chủ nghĩa hội Liên sụp đổ, không còn đối thủ lớn.
D. Các nước trong thế giới thứ ba ủng hộ Mĩ, dựa vào để phát triển kinh tế.
Câu 3. sao khuynh hướng sản thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam từ
1920 đến 1930?
A. Đáp ứng được đông đảo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
B. khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại, phù hợp với thực tiễn.
C. Giải quyết được những mâu thuẫn bản của hội Việt Nam đặt ra.
D. Khuynh hướng cách mạng dân chủ sản Việt Nam đã lỗi thời.
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nào nổ ra trước khi ban chiếu Cần vương những vẫn thuộc phong
trào Cần vương chống Pháp nước ta?
A. Yên Thế. B. Bãi sậy. C. Hương Khê. D. Ba Đình.
Câu 5. Điểm khác biệt được đ ra trong Hội nghị tháng 5 1941 so với Hội nghị tháng
11 1939 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương
A. thành lập một mặt trận dân tộc thống nhất để chống đế quốc.
B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc, phát xít.
C. giải quyết vẫn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.
D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm thuế.
Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ bản của chủ nghĩa thực dân châu Phi?
A. 17 quốc gia cùng tuyên bố giành độc lập trong cùng 1 năm.
B. Năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập.
C. Năm 1975, Công hòa Môdămbích, Ănggôla bị xóa bỏ.
D. Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ.
Câu 7. Điều không xảy ra trong quá trình diễn biến của “Chiến tranh lạnh”
A. không sự bất đồng, mâu thuẫn chính trị giữa Liên Tây Âu.
B. những cuộc xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Liên và Mĩ.
C. không sự đối lập về mục tiêu chiến lược giữa Liên Mĩ.
D. những mâu thuẫn sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế giữa Liên Tây Âu.
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu thời lịch sử thế giới hiện đại?
A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
B. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
D. Chủ nghĩa hội trở thành hệ thống trên thế giới.
Câu 9. Sự sụp đổ chủ nghĩa hội Liên Đông Âu để lại chô công cuộc xây dựng
chủ nghĩa hội Việt Nam bài học kinh nghiệm lớn nào trong thời đổi mới?
SỞ GDĐT QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 06 trang)
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM 2018
Bài thi: Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ 568
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Phải xây dựng nền dân chủ hội chủ nghĩa. B. Phải đổi mới toàn diện đất nước.
C. Không được đa nguyên về chính trị. D. Phải thực hiện chính sách cải cách, mở cửa.
Câu 10. Năm 1916, Thái Phiên Trần Cao Vân mời vua Duy Tân tham gia cuộc khởi
nghĩa với cách
A. dùng danh nghĩa nhà vua để t chức khởi nghĩa.
B. người trực tiếp chỉ huy nghĩa quân khởi nghĩa.
C. dùng danh nghĩa nhà vua để tập hợp lực lượng.
D. người lãnh đạo tối cao của cuộc khởi nghĩa.
Câu 11. Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian các Hiệp ước triều đình nhà Nguyễn đã với
thực dân Pháp từ năm 1862 đến năm 1884:
1. Hiệp ước Nhâm Tuất.
2. Hiệp ước Patơnốt.
3. Hiệp ước Giáp Tuất.
4. Hiệp ước Hácmăng.
A. 3,1,2,4. B. 1, 3, 4, 2. C. 1, 2, 3, 4. D. 4, 3, 2, 1.
Câu 12. Nội dung nào không thuộc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 1939?
A. Đặt vấn đ giải phóng n tộc hàng đầu.
B. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.
C. Phát xít Nhật, đế quốc Pháp kẻ thù chủ yếu.
D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
Câu 13. Sự kiện nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc rút ra bài học: “muốn được giải phóng, các
dân tộc chỉ thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”?
A. Người gửi đến Hội nghị Vecsxai bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919).
B. Người đọc được thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề
thuộc địa của V.I. Lênin (1920).
C. Người đứng về phía đa số Đại biểu bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản
thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
D. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện thanh niên yêu nước, thành lập Hội Việt Nam
Cách Thanh niên (1925).
Câu 14. Năm 1858, khi Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, tinh thần kháng chiến của dân
tộc ta được thể hiện như thế nào?
A. Chỉ nhân dân Đà Nẵng đứng lên tổ chức kháng chiến.
B. Nhân dân tích cực thực hiện “vườn không nhà trống”.
C. Quan quân triều đình cùng nhân dân kháng chiến.
D. chỉ quan quân triều đình tổ chức kháng chiến.
Câu 15. Điểm khác biệt trong nguyên nhân phát triển kinh tế của Nhật Bản so với các
nước Tây Âu, trong giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ
hai
A. áp dụng thành tựu khoa học thuật. B. biết tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài.
C. sự quản hiệu quả của Nhà nước. D. nguồn chi phí cho quốc phòng rất thấp.
Câu 16. Điểm giống nhau bản giữa “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng ta với
“Luận cương chính trị” tháng 10 1930 đều xác định đúng đắn
A. mâu thuẫn bản trong hội Việt Nam.
B. khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.
C. nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. đường lối chiến lược của cách mạng.
Câu 17. Thách thức lớn nhất của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
A. sự bất bình đẳng giữa các nước phát triển đang phát triển.
B. sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.
C. sử dụng các nguồn vốn vay bên ngoài chưa thực sự hiệu quả.
D. sự cạch tranh quyết liệt của nền kinh tế toàn cầu.
Câu 18. Trong phong trào dân tộc dân chủ công khai những năm 20 của thế kỉ XX, tầng
lớp tiểu sản trí thức Việt Nam tham gia nhiều hoạt động, ngoại trừ việc
A. tổ chức ám sát toàn quyền Đông Dương Méclenh.
B. đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Trinh.
C. tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh Bắc Kì.
D. ra các tờ báo Tiếng chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà q.
Câu 19. Một trong những đặc điểm để xác định cuộc Duy tân Minh Trị cuộc cách mạng
sản không triệt để
A. đế quốc Nhật Bản đặc điểm đế quốc phong kiến, nhưng quyền lực thuộc giai cấp
sản.
B. giai cấp sản chưa tham gia chính quyền, quyền lực thực tế thuộc về Sôgun.
C. liên minh q tộc - sản nắm chính quyền, trong đó quý tộc ưu thế chính trị lớn.
D. không dùng lực để buộc các nước đế quốc xóa bỏ c hiệp ước bất bình đẳng đã ký.
Câu 20. Điểm giống nhau bản giữa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (1-1959) Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 21 của BCHTW Đảng Lao động Việt Nam (7-1973)
A. khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
B. thực hiện đấu tranh chính trị, hòa bình chủ yếu.
C. kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao.
D. khẳng định con đường cách mạng bạo lực.
Câu 21. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc vận động dân chủ Việt Nam trong những năm
1936 1939
A. chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ cho nhân
dân ta.
B. Đảng đã tập hợp được một lực lượng đấu tranh đông đảo bao gồm công nông binh.
C. quần chúng được giác ngộ, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu, đông đảo của ch
mạng.
D. uy tín của Đảng được mở rộng nâng cao trong quần chúng nhân dân.
Câu 22. Mục tiêu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đặt ra năm 1925
A. lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đ đế quốc chủ nghĩa Pháp tay sai
để tự cứu lấy mình.
B. trang bị lí luận giải phóng dân tộc cho thanh niên yêu nước Việt Nam đ về nước làm
cách mạng giải phóng dân tộc.
C. thực hiện phong trào “vô sản hóa” nhằm giác ngộ giai cấp công nhân đi theo con đường
cách mạng sản.
D. viết nhiều sách, báo, bài giảng để tuyên truyền đến giai cấp công nhân các tầng lớp
nhân dân Việt Nam.
Câu 23. Sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đã rút ra bài
học kinh nghiệm quan trọng nào cho cách mạng Việt Nam?
A. Phải giải quyết đúng đắn hai nhiệm vụ dân tộc dân chủ, nhiệm vụ dân tộc hàng
đầu.

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 3.571
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 12

    Xem thêm