Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học trường THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN
( Đề gồm 3 trang- 40 câu trắc nghiệm)
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2019– 2020
Môn: Hóa Học - Lớp 10 - Chương trình chuẩn
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
đề thi
104
Họ tên:………………………………….Lớp:…………….............……..……
Cho biết s hiu và nguyên tử khi (đvC) của c nguyên tố:
1
H=1;
2
He=4;
3
Li = 7,
4
Be=9;
5
B=11;
6
C=12;
7
N=14;
8
O=16;
9
F=19;
10
Ne=20;
11
Na=23;
12
Mg=24;
13
Al=27;
14
Si=28;
15
P=31;
16
S=32;
17
Cl=35,5;
18
Ar=40;
19
K=39;
20
Ca=40;
24
Cr=52;
25
Mn=55;
26
Fe=56;
28
Ni=59;
29
Cu=64;
30
Zn=65;
35
Br=80;
37
Rb=85,5;
38
Sr=88;
47
Ag=108;
48
Cd=112;
50
Sn=119;
53
I=127;
55
Cs=133;
56
Ba=137;
74
W=184;
79
Au=197;
80
Hg=200;
82
Pb=207.
Số Avogađro: N=6,02.10
23
.
Câu 41. Trong nguyên tử, lớp electron thứ 3 hiệu
A. lớp L. B. lớp N. C. lớp K. D. lớp M
Câu 42. Cấu hình electron bền của nguyên tử nguyên tố
24
Cr là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
3d
5
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
2
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
4
.
Câu 43. Số proton số nơtron trong hạt nhân nguyên tử


Ag lần lượt
A. 47; 61. B. 61; 47. C. 108; 47. D. 47; 108.
Câu 44. Cho nguyên tử của nguyên tố X cấu tạo phỏng như hình vẽ:
Vị t của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô số 5,chu 2, nhómVIIA. B. Ô số 5,chu k ì 2, nhóm VA.
C. Ô số7, chu 2, nhóm VIIA. D. Ô số 7,chu 2, nhóm VA.
Câu 45. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học thì chúng
A. cùng số nơtron nhưng khác số khối. B. cùng số hạt nơtron.
C. cùng số hạt proton. D. cùng số khối.
Câu 46. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, bao nhiêu chu nhỏ ?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 47. Một nguyên tử eletron phân lớp ngoài cùng (có năng lượng cao nhất) 4s
1
. Điện tích hạt nhân
nguyên tử của nguyên tố đó
A. 20. B. 19. C. 18+. D. 19+.
Câu 48. Một nguyên tử X số hiệu nguyên tử Z = 19. Số lớp electron trong nguyên tử X
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 49. Trong BTH, các nguyên tố kim loại kiềm thuộc nhóm
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. IVA. B. IIA. C. IIIA. D. IA.
Câu 50. Nguyên tử X 13 proton 14 nơtron. Số electron trong nguyên tử X
A. 13. B. 14. C. 27. D. 26.
Câu 51. Nguyên tử Clo 17 proton,17 electron 18 nơtron.Số khối của nguyên tử Clo là:
A. 35,5. B. 36. C. 34. D. 35.
Câu 52. Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử gồm c loại hạt nào ?
A. electron proton. B. electron nơtron.
C. proton nơtron. D. electron, proton nơtron.
Câu 53. Cho các hình vẽ sau, mỗi nh cầu 1 trong các nguyên tử
9
F,
17
Cl,
16
S,
15
P tương ứng theo thứ tự
là.
A. F, Cl, P, S. B. Cl, S, P, F. C. F, P, S, Cl. D. P, S, Cl, F.
Câu 54. Theo quy luật biến đổi tính chất của BTH thì: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích
hạt nhân
A. tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
B. tính kim loại tính phi kim đều tăng dần.
C. tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.
D. tính kim loại tính phi kim đều giảm dần.
Câu 55. Cho các nguyên tố X
1
, X
2
, X
3
, X
4
lần lượt có cấu hình electron như sau:
X
1
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
; X
2
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
; X
3
:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
; X
4
: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
;
Các nguyên tố nào sau đây thuộc cùng một chu 4:
A. X
1
, X
2
. B. X
2
, X
3
. C. X
1
, X
4
. D. X
2
, X
4
.
Câu 56. Cấu hình electron của nguyên t Na (Z=11) là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
B. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
1
C. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
Câu 57. Nguyên tử X cấu hình electron là:1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
. Ion X thể tạo thành để trở về cấu hình
electron bền giống khí hiếm gần là:
A. X
+
. B. X
2-
.
C.
X
2+
. D. X
-
.
Câu 58. Một ion 3 proton, 4 nơtron 2 electron. Ion này điện ch
A. 2-. B. 1+. C. 3+. D. 1-.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 59. Trong HCl, nguyên t H 3 đồng vị
; nguyên tử Cl 2 đồng vị
 

.
bao nhiêu phân t HCl được tạo thành từ các đồng vị trên?
A. 4. B. 12. C. 6. D. 8.
Câu 60. Nguyên tố Y Z=28. Vị trí của Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là:
A. Chu 4, nhóm IIB. B. Chu 4, nhóm VIIA.
C. Chu 4, nhóm VIIB. D. Chu 4, nhóm VIIIB.
Câu 61. Trong nguyên tử Y tổng số proton, nơtron electron 24. Trong hạt nhân nguyên tử, số hạt
mang điện bằng số hạt không mang điện. Hãy cho biết hiệu hóa học của nguyên tử nguyên tố Y ?
A.

. B.

. C.

. D.

Câu 62. Cấu hình electron nào dưới đây không đúng?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
.
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
4s
2
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
.
Câu 63. Nguyên tố cacbon 2 đồng vị
C
12
6
chiếm 98,8%
C
13
6
chiếm 1,2%. Nguyên tử khối trung bình của
cacbon
A. 12,055 B. 12,011 C. 12,5 D. 12,012
Câu 64. Ion X
-
cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
. V trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:
A. Chu 3, nhóm VIIIA. B. Chu 3, nhóm VIIA.
C. Chu 3, nhóm VIA. D. Chu 4, nhóm IA.
Câu 65. Cho 2 nguyên tố X (Z=11); Y (Z=12). Nhận định nào đúng
1.Tính kim loại của X>Y(1).
2.Bán kính nguyên tử của X>Y(2).
3. Độ âm điện của X<Y(3).
A. (1),(2) đều đúng. B. (1),(3) đều đúng.
C. (2),(3) đều đúng. D. Tất cả (1),(2),(3) đều đúng.
Câu 66. Ion M
3+
cấu hình e 1s
2
2s
2
2p
6
.Cấu nh electron của nguyên tử M
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
.
C. 1s
2
2s
2
2p
5
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
.
Câu 67. Trong nguyên tử,hạt mang điện là:
A. Electron nơtron. B. Proton nơton.
C. Electron. D. Proton electron.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học trường THPT Bắc Đông Quan năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học trường THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình năm học 2019 - 2020. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học trường THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình năm học 2019 - 2020. Gồm 40 câu trắc nghiệm với thời gian 90 phút được VnDoc chia sẻ giúp các bạn học sinh ôn tập, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo

-----------------------------

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học trường THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình năm học 2019 - 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm