Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề thi môn tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới được biên tập bám sát chương trình học Unit 1 - 5 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1: Complete the sentences

1. She often………….badminton in the afternoon.

2. She always comb her…………before going to school.

3. Tom sometimes stays ………home at weekend

4. They go to school………..Monday……..Friday

5. What did you do ……….your summer holiday?

6. ……………did you go? - I went to Ha Long bay

7. ………….did you get there? - by coach

8. She likes going to her hometown………train

9. He went to King’s Cross railway………….by underground.

10. Did she go……….her hometown last weekend?

11. What about your trip …………summer?

12. When did they come………..home? - on Monday

Đáp án:

1. plays

2. hair

3. at

4. From - to

5. in

6. Where

6. How

8. by

9. station

10. to

11. in

12. back

Exercise 2: Arrange the sentences

1. TV programme / What / do / watch / often / you / ?

…………………………………………………………………………………………………

2. sometimes / Peter / camping / goes / at weekend /

…………………………………………………………………………………………………

3. information / What / you / looking / are / kind of / for / ?

…………………………………………………………………………………………………

4. surfing / I / the / am / Internet

…………………………………………………………………………………………………

5. lot / fun / there. / had / We/ of / a

…………………………………………………………………………………………………

6. go / did / on / you / Where / holiday / on / ?

…………………………………………………………………………………………………

7. Ha Long Bay / went / I / to

…………………………………………………………………………………………………

8. summer / Where / you / last / were

…………………………………………………………………………………………………

9. there / How / did / get / you / ?

…………………………………………………………………………………………………

10. hometown / Linda / her / went / by / coach. / to

…………………………………………………………………………………………………

11. trip / Did / enjoy / you / the / ?

…………………………………………………………………………………………………

12. Viet Nam / the north of/ Nam Dinh / Her / hometown / is / in / Province

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. What TV programme do you often watch?

2. Peter sometimes go camping at weekend.

3. What kind of information are you looking for?

4. I am surfing the Internet.

4. We had a lot of fun there.

6. Where did you go on holiday?

6. I went to Ha Long bay.

8. Where were you last summer?

8. How did you go there?

10. Linda went to her hometown by coach.

11. Did you enjoy the trip?

12. Her hometown is Nam Dinh province, the north of Viet Nam.

Exercise 3: Choose the odd one out.

1. A. Village B. city C. country D. learn
2. A. Beautiful B. old C. new D. having
3. A. Science B. math C. English D. England
4. A. Football B. exercise C. volley D. chess
5. A. Did B. had C. went D. played
6. A. October B. Monday C. Sunday D. Thursday
7. A. November B. May C. yesterday D. February

Đáp án:

1. D; 2. D; 3. D; 4. B; 5. D; 6. D; 7. A; 8. C

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 1.448
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm