Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý trường THCS thị trấn Thường Tín năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trêng THCS
THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN
®Ò kiÓm tra c II
§Ò
M«n: VËt Líp 9 -N¨m hoc: 2017-2018
Thêi gian lµm bµi: 45 phót
901
§Ò bµi:
C©u 1: Khi ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U vµo hai ®Çu mét ®iÖn trë R th× dßng ®iÖn ch¹y qua
cêng ®é lµ I. thøc nµo díi ®©y biÓu thÞ ®Þnh luËt «m?
A.
I
U=
R
B.
U
I =
R
C.
R
I=
U
D.
U
R=
I
C©u 2:
§¬n nµo díi ®©y ®¬n vÞ ®o ®iÖn trë?
A. ¤m (
) B. O¸t (W) C. Ampe (A) D. V«n (V).
C©u 3:
Cho hai ®iÖn trë, R
1
=20
chÞu ®îc dßng ®iÖn cêng ®é tèi ®a 2A R
2
= 40
chÞu ®îc dßng ®iÖn cêng ®é tèi ®a 1,5A. HiÖu ®iÖn t tèi ®a thÓ ®Æt vµo hai ®Çu
®o¹n m¹ch gåm R
1
nèi tiÕp R
2
lµ:
A. 210 V B. 120V C. 90V D. 100V
C©u 4: Ba ®iÖn trë R
1
= 5
, R
2
=10
, R
3
= 15
®îc m¾c nèi tiÕp víi nhau. §iÖn trë
t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ:
A. R
= 10
B. R
= 25
C. R
= 30
D. Mét ®¸p ¸n kh¸c
C©u 5. §Æt hiÖu ®iÖn t U = 12V vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R
1
=40
R
2
=
80
, m¾c nèi tiÕp. Hái cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch nµy bao nhiªu?
A. 0,1 A B. 0,15A C. 0,45A D. 0,3A
C©u 6: §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U
AB
vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn t R
1
R
2
m¾c
nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë t¬ng øng U
1
, U
2
. thøc nµo díi ®©y
kh«ng ®óng?
A. R
AB =
R
1
+ R
2
B. I
AB
= I
1
= I
2
C.
1 2
2 1
U R
U R
D. U
AB
= U
1
+ U
2
C©u 7:
Cho ba ®iÖn t R
1
= 5
, R
2
=10
, R
3
= 30
®îc m¾c song song víi nhau. §iÖn
trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n ch song song nµy bao nhiªu ?
A. 0,33 B. 3 C. 33,3 D. 45
C©u 8. §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch AB ®å
nh h×nh (H.1) R
AB
= 10
, trong ®ã c¸c ®iÖn trë
R
1
=7
; R
2
=12
. Hái ®iÖn R
x
gi¸ trÞ nµo díi ®©y?
A. 9 B. 5 C. 4 D. 15 (H.1)
C©u 9. thøc nµo díi ®©y biÓu thÞ mèi quan gi÷a ®iÖn trë R cña d©y dÉn víi chiÒu
dµi l, tiÕt diÖn S cña d©y dÉn víi ®iÖn t suÊt a vËt liÖu lµm d©y dÉn?
A
R
1
R
2
R
x
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C©u 10. Mét bÕp ®iÖn ®iÖn trë R ®îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y qua
cêng ®é I. Khi ®ã c«ng suÊt cña bÕp
P
. C«ng thøc tÝnh
P
nµo díi ®©y kh«ng
®óng?
A.
P
= U
2
R B.
P
=
2
U
R
C.
P
= I
2
R D.
P
= UI
C©u 11. Trªn mét bµn ghi 220V-1100W. Khi bµn lµ nµy ho¹t ®éng b×nh thêng th×
®iÖn t bao nhiªu?
A. 0,2
B. 5
C. 44
D. 5500
C©u 12.
Dßng ®iÖn cêng ®é 2mA ch¹y qua mét ®iÖn trë 3k
trong thêi gian 10 phót
th× nhiÖt lîng táa ra ë ®iÖn trë nµy g trÞ nµo díi ®©y?
A. Q = 7,2J B. Q = 60J C. Q = 120J D. Q = 3600J
C©u 13.
Ngêi ta dïng dông nµo ®Ó nhËn biÕt trêng?
A. Dïng ampe B. Dïng v«n
C. Dung ¸p D. Dïng kim nam ch©m cã trôc quay
C©u 14. c¸ch nµo ®Ó lµm t¨ng lùc cña mét nam ch©m ®iÖn?
A. Dïng y dÉn to quÊn Ýt vßng
B. Dung d©y dÉn nhá quÊn nhiÒu vßng
C. T¨ng vßng d©y n gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt o hai ®Çu èng d©y
D. T¨ng ®êng kÝnh chiÒu dµi cña èng d©y.
C©u 15. Dïng qui t¾c nµo díi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu cña lùc ®iÖn tõ?
A. Quy t¾c n¾m tay ph¶i B. Quy t¾c n¾m tay tr¸i
C. Quy t¾c bµn tay ph¶i D. Quy t¾c bµn tay tr¸i
C©u 16. Trong trường hợp nào dưới đây, mắt phải điều tiết mạnh nhất?
A. Nhìn vật ở điểm cực viễn (C
V
).
B. Nhìn vật ở điểm cực cận(C
C
).
C. Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn.
D. Nhìn vật đặt gần mắt hơn điểm cực cận.
C©u 17. Mét vËt s¸ng AB ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tiªu
20cm c¸ch thÊu kÝnh 40 cm. ¶nh cña t qua thÊu kÝnh lµ.
A. ¶nh thËt, cïng chiÒu b»ng vËt B. ¶nh ¶o ngîc chiÒu víi vËt b»ng vËt
C. ¶nh thËt, lín h¬n t ngîc chiÒu víi vËt. D. ¶nh thËt, lín b»ng vËt ngîc chiÒu
C©u 18. Kho¶ng c¸ch ¶nh ®Õn thÊu kÝnh (OA’) trong c©u 17 lµ:
A. 20 cm B. 30 cm C. 40 cm D. Mét ®¸p ¸n kh¸c
C©u 19. Mét vËt s¸ng AB ®îc ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh ph©n
tiªu 15cm, c¸ch thÊu kÝnh 30 cm. ¶nh cña vËt qua thÊu kÝnh lµ:
A. nh ¶o, lín h¬n vËt vµ cïng chiÒu víi vËt
B. ¶nh ¶o, lín b»ng vËt cïng chiÒu víi vËt
C. ¶nh ¶o, nhá h¬n h¬n vËt ngîc chiÒu víi vËt
D. ¶nh ¶o, nhá h¬n h¬n vËt cïng chiÒu víi vËt
C©u 20.
Kho¶ng c¸ch ¶nh ®Õn thÊu kÝnh trong c©u 19 lµ:
A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 20 cm.
HẾT
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trêng THCS
THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN
®Ò kiÓm tra häc II
§Ò
M«n: t Lý Líp 9 -N¨m hoc: 2017-2018
Thêi gian lµm bµi: 45 phót
902
§Ò bµi:
C©u 1: §Æt mét hiÖu ®iÖn t U
AB
vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R
1
R
2
m¾c
nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn t gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë t¬ng øng U
1
, U
2
. thøc nµo díi ®©y
kh«ng ®óng?
A. R
AB =
R
1
+R
2
B. I
AB
= I
1
= I
2
C.
1 2
2 1
U R
U R
D. U
AB
= U
1
+U
2
C©u 2: Cho ba ®iÖn trë R
1
= 5, R
2
=10, R
3
= 30 ®îc m¾c song song víi nhau. §iÖn
trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch song song nµy bao nhiªu ?
A. 0,33
B. 3
C. 33,3
D. 45
C©u 3. §iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch AB ®å
nh h×nh (H.1) R
AB
= 10 , trong ®ã c¸c ®iÖn trë
R
1
= 7
; R
2
=12
. Hái ®iÖn R
x
gi¸ trÞ nµo díi ®©y?
A. 9
B. 5
C. 4
D. 15
(H.1)
C©u 4: Khi ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U vµo hai ®Çu mét ®iÖn trë R th× dßng ®iÖn ch¹y qua
cêng ®é I. thøc nµo díi ®©y biÓu t ®Þnh luËt «m?
A.
I
U=
R
B.
U
I =
R
C.
R
I=
U
D.
U
R=
I
C©u 5:
§¬n nµo díi ®©y ®¬n ®o ®iÖn trë?
A. ¤m (
) B. O¸t (W) C. Ampe (A) D. V«n (V).
C©u 6: Cho hai ®iÖn trë, R
1
=20
chÞu ®îc dßng ®iÖn cêng ®é tèi ®a 2A R
2
= 40
chÞu ®îc dßng ®iÖn cêng ®é tèi ®a 1,5A. HiÖu ®iÖn t tèi ®a thÓ ®Æt vµo hai ®Çu
®o¹n m¹ch gåm R
1
nèi tiÕp R
2
lµ:
A. 210 V B. 120V C. 90V D. 100V
C©u 7: Ba ®iÖn t R
1
= 5
, R
2
=10
, R
3
= 15
®îc m¾c nèi tiÕp víi nhau. §iÖn t
t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch lµ:
A. R
= 10 B. R
= 25 C. R
= 30 D. Mét ®¸p ¸n kh¸c
C©u 8. §Æt hiÖu ®iÖn t U = 12V vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R
1
=40 R
2
=
80, m¾c nèi tiÕp. Hái cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®o¹n m¹ch nµy lµ bao nhiªu?
A. 0,1 A B. 0,15A C. 0,45A D. 0,3A
C©u 9. Trªn mét bµn ghi 220V-1100W. Khi bµn nµy ho¹t ®éng b×nh thêng th×
®iÖn trë lµ bao nhiªu?
A. 0,2
B. 5
C. 44
D. 5500
A
R
1
R
2
R
x
B

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Vật lý trường THCS thị trấn Thường Tín

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý trường THCS thị trấn Thường Tín năm học 2017 - 2018 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh. Đề thi học kì 2 lớp 9 này gồm các câu hỏi trắc nghiệm, phần đáp án đã được ban biên tập thư viện đề thi VnDoc.com cập nhật đầy đủ và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học

Đánh giá bài viết
2 1.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 9 Xem thêm