Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 9
HỌC KÌ II M HỌC 2009 - 2010
I. Trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?
A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)
B. Định dạng n bản
C. Hiệu ng động
D. (Cả 3 yếu tố được nêu)
Câu 2: Hiệu ứng động công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu.
PowerPoint cung cấp mấy nhóm hiệu ứng
A. 01 B. 04 C. 10 D. 02
Câu 3: Các thao tác thể thực hiện đối với hình ảnh được chèn vào trang
chiếu?
A. Di chuyển, co giãn, thay đổi thứ tự trên ới
B. Thay đổi thứ tự trên ới
C. Di chuyển, thay đổi th tự trên dưới
D. Thay đổi kích thước, v trí, thứ tự trên dưới, độ đậm nhạt, độ sáng tối, cắt n bớt
một hoặc nhiều cạnh, xoay, tạo viền, tạo hiệu ng động…
Câu 4: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)?
A. Insert Slide layout B. Slide Show Slide layout
C. Format
Slide layout… D. Tools
Slide layout…
Câu 5: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?
A. Insert New Slide B. Ctrl + M
C. Nháy phải khung n trái và chọn New Slide D. Cả 3 đều được.
Câu 6: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?
A. Insert
Slide Design… B. View
Slide Design…
C. Format Slide Design… D. Tools Slide Design…
Câu 7: Các bước tạo bài trình chiếu ?
A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.
B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa.
C. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa u bài trình chiếu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, thao tác đầu tiên ta cần:
A. Click biểu tượng trên thanh Drawing
B. o Insert chọn lệnh Picture.
C. Click phải tại hình Copy vào trang chiếu Click phải Paste
D. Tất cả các thao tác trên đều đúng.
Câu 9: Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu?
A. Chọn trang chiếu
Format
Background
Nháy nút chọn màu
Apply to All.
B. Chọn trang chiếuFormat BackgroundNháy nút chọn màu Apply.
C. Chọn trang chiếu Insert BackgroundNháy nút chọn màu Apply
to All.
D. Chọn trang chiếu
Insert
Background
Nháy nút chọn u
Apply.
Câu 10: Để lưu file PowerPoint không bị sai phong chữ khi qua máy khác em
thực hiện:
A. File - Save
B. File Save Tools Save Options Embed TrueType Fonts
C. File Save - Tools Sercurity Embed TrueType Fonts
D. Tất cả các thao tác trên đều sai.
Câu 11: Khi Slide xuất hiện đối tượng chọn hiệu ứng chưa xuất hiện em chọn
nhóm hiệu ứng
A. Exit B. Emphasis
C. Entrance D. Motion Path
Câu 12: Để đối tượng chọn hiệu ứng được nhấn mạnh nổi bật hơn em chọn
nhóm hiệu ứng
A. Entrance B. Emphasis
C. Exit D. Motion Path
Câu 13: Để đối tượng chọn hiệu ứng biến mất em chọn nhóm hiệu ứng
A. Entrance B. Motion Path
C. Emphasis D. Exit
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Để đối tượng chọn hiệu ứng di chuyển đến vị trí mới em chọn nhóm
hiệu ng
A. Exit B. Motion Path
C. Entrance D. Emphasis
Câu 15: Em thể cài đặt thuộc tính cho hiệu ứng thực hiện lặp lại
A. 1 lần B. 2 lần
B. 5 lần D. Bao nhiêu lần tùy ý
Câu 16: Để hiệu ứng thực hiện đồng thời với hiệu ứng trên em chọn Star -
A. On Click B. After Previous C. With Previous D. Delay
Câu 17: Để hiệu ứng thực hiện sau khi thực hiện hiệu ứng trên em chọn Star
A. On Click B. After Previous C. With Previous D. Delay
Câu 18: Để sau 5 giây tự động chuyển qua Slide tiếp theo em thực hiện
A. Slide Show Slide Transition - On mouse Click
B. Slide Show Slide Transition Automatically after: 00:05
C. View Slide Transition - On mouse Click
D. View Slide Transition Automatically after: 00:05
Câu 19: Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn
A. Slide Show Custom Animation Add Effect
B. Slide Show Setup Show - Add Effect
C. View Custom Animation Add Effect
D. Slide Show Slide Transition Add Effect
Câu 20: Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện
A. Insert Slide From File
B. Insert Movies and Sound
C. Format Movies and Sound
D. Slide Show Movies and Sound
Câu 21: Nội dung trên các trang chiếu thể các dạng nào?
A. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ. B. Văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Âm thanh, đọan phim D. Cả A C
Câu 22: Để chọn nhiều trang chiếu, em thực hiện thao tác nào sau đây đúng?

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 9

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Tin học 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

I. Trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)

B. Định dạng văn bản

C. Hiệu ứng động

D. (Cả 3 yếu tố được nêu)

Câu 2: Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu. PowerPoint cung cấp mấy nhóm hiệu ứng

A. 01 B. 04 C. 10 D. 02

Câu 3: Các thao tác có thể thực hiện đối với hình ảnh được chèn vào trang chiếu?

A. Di chuyển, co giãn, thay đổi thứ tự trên dưới

B. Thay đổi thứ tự trên dưới

C. Di chuyển, thay đổi thứ tự trên dưới

D. Thay đổi kích thước, vị trí, thứ tự trên dưới, độ đậm nhạt, độ sáng tối, cắt xén bớt một hoặc nhiều cạnh, xoay, tạo viền, tạo hiệu ứng động…

Câu 4: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)?

A. Insert → Slide layout… B. Slide Show → Slide layout…

C. Format → Slide layout… D. Tools → Slide layout…

Câu 5: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

A. Insert à New Slide B. Ctrl + M

C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide D. Cả 3 đều được.

Câu 6: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?

A. Insert → Slide Design… B. View → Slide Design…

C. Format → Slide Design… D. Tools → Slide Design…

Câu 7: Các bước tạo bài trình chiếu?

A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.

B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa.

C. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu.

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, thao tác đầu tiên ta cần:

A. Click biểu tượng Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học trên thanh Drawing

B. Vào Insert chọn lệnh Picture.

C. Click phải tại hình Copy vào trang chiếu Click phải Paste

D. Tất cả các thao tác trên đều đúng.

Câu 9: Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu?

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học

Câu 10: Để lưu file PowerPoint không bị sai phong chữ khi qua máy khác em thực hiện:

A. File - Save

B. File – Save – Tools – Save Options – \odot Embed TrueType Fonts

C. File – Save - Tools – Sercurity – \odot Embed TrueType Fonts

D. Tất cả các thao tác trên đều sai.

Câu 11: Khi Slide xuất hiện đối tượng chọn hiệu ứng chưa xuất hiện em chọn nhóm hiệu ứng

A. Exit B. Emphasis

C. Entrance D. Motion Path

Câu 12: Để đối tượng chọn hiệu ứng được nhấn mạnh nổi bật hơn em chọn nhóm hiệu ứng

A. Entrance B. Emphasis

C. Exit D. Motion Path

Câu 13: Để đối tượng chọn hiệu ứng biến mất em chọn nhóm hiệu ứng

A. Entrance B. Motion Path

C. Emphasis D. Exit

Câu 14: Để đối tượng chọn hiệu ứng di chuyển đến vị trí mới em chọn nhóm hiệu ứng

A. Exit B. Motion Path

C. Entrance D. Emphasis

Câu 15: Em có thể cài đặt thuộc tính cho hiệu ứng thực hiện lặp lại

A. 1 lần B. 2 lần

B. 5 lần D. Bao nhiêu lần tùy ý

Câu 16: Để hiệu ứng thực hiện đồng thời với hiệu ứng trên nó em chọn Star -

A. On Click B. After Previous C. With Previous D. Delay

Câu 17: Để hiệu ứng thực hiện sau khi thực hiện hiệu ứng trên nó em chọn Star

A. On Click B. After Previous C. With Previous D. Delay

Câu 18: Để sau 5 giây tự động chuyển qua Slide tiếp theo em thực hiện

A. Slide Show – Slide Transition - On mouse Click

B. Slide Show – Slide Transition – Automatically after: 00:05

C. View – Slide Transition - On mouse Click

D. View – Slide Transition – Automatically after: 00:05

Câu 19: Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn

A. Slide Show – Custom Animation – Add Effect

B. Slide Show – Setup Show - Add Effect

C. View – Custom Animation – Add Effect

D. Slide Show – Slide Transition – Add Effect

Câu 20: Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện

A. Insert – Slide From File

B. Insert – Movies and Sound

C. Format – Movies and Sound

D. Slide Show – Movies and Sound

Câu 21: Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng nào?

A. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ. B. Văn bản, hình ảnh, âm thanh.

C. Âm thanh, đọan phim D. Cả A và C

Mời các bạn tải và tham khảo tài liệu liên quan

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
38 13.780
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thủy Tiên
  Thủy Tiên

  có đáp án ko ạ


  Thích Phản hồi 10/03/22
  • Lưu Tuyết Nhi
   Lưu Tuyết Nhi

   Hihi ,hello Tiên


   Thích Phản hồi 10/03/22

Lớp 9 môn khác

Xem thêm