Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9 gồm 10 câu với thang điểm 10 sẽ là tài liệu ôn tập môn Tin học hữu ích dành cho các em học sinh lớp 9. Đề thi đưa ra những kiến thức cơ bản về mạng và nội dung nằm trong sách Giáo khoa, có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học lớp 9 năm 2013 - 2014

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN TIN HỌC 9

Thời gian làm bài:15 phút

Họ tên :....................................................

Lớp:..............

ĐỀ I

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình duyệt web; B. Trình lướt web;

C. Trình thiết kế web; D. Trình soạn thảo web.

Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,...

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,...

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,...

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,...

Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng không dây B. Mạng WAN C. Mạng LAN D. Mạng có dây

Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là những loại mạng nào?

A. Mạng WAN và mạng LAN B. Mạng không dây

C. Mạng có dây D. Mạng LAN

Câu 5: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

Câu 6: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

A. Máy trạm B. Là mô hình khách-chủ

C. Máy chủ D. Máy chủ và Máy trạm

Câu 7: Nêu một số máy tìm kiếm?

A. http://www.bing.com B. http://www.google.com.vn

C. http://www.yahoo.com D. Cả 3 đều đúng

Câu 8: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?

A. Lacal Area Network B. Local Are Network

C. Locel Area Networld D. Local Area Network

Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối

C. Máy tính và internet

D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

Câu 10: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal B. thnl C. html D. thml

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN TIN HỌC 9

Thời gian làm bài:15 phút

Họ tên :....................................................

Lớp:..............

ĐỀ II

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

A. Hình ảnh B. Video C. Âm thanh D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Trang web GOOGLE làm được việc gì sau đây?

A. Có thể tìm kiếm được mọi thông tin theo yêu cầu của người dùng.

B. Liệt kê danh sách các trang web liên quan đến chủ đề cần tìm thông qua từ khóa.

C. Chỉ tìm được thông tin dạng văn bản, không tìm được thông tin dạng hình ảnh.

D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

A. Tổ chức và khai thác thông tin B. Thư điện tử

C. Gửi bưu phẩm D. A và B

Câu 4: Hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi 1 văn phòng thuộc mạng nào dưới đây?

A. Mạng có dây B. Mạng diện rộng C. Mạng cục bộ D. Mạng không dây

Câu 5: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:

A. Thiết bị đầu cuối B. Môi trường truyền dẫn

C. Thiết bị kết nối mạng D. Giao thức truyền thông.

Câu 6: Trình duyệt web là:

A. một siêu văn bản B. một website

C. một trang web D. phần mềm dùng để truy cập trang web.

Câu 7: Trong mô hình mạng khách - chủ, các máy tính được phân thành:

A. Máy trạm và máy con B. Máy chủ và máy trạm

C. Máy chủ và máy in D. Máy trạm và chuột

Câu 8: Phân chia mạng cục bộ và mạng diện rộng dựa vào tiêu chí nào?

A. Thiết bị đầu cuối B. Phạm vi địa lý của mạng máy tính

C. Môi trường truyền dẫn D. Tất cả đều sai

Câu 9: Mạng WAN được viết tắc của các từ nào?

A. Wede Area Network B. World Area Networld

C. Work Are Network D. Wide Area Network

Câu 10: Khi muốn biết thêm một thông tin nào đó thì em sử dụng dịch vụ nào sau đây trên Internet?

A.Tìm kiếm thông tin trên Internet

B. Thư điện tử

C. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web

D. Hội thảo trực tuyến

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9

Đề 1

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C

6. B 7. D 8. D 9. B 10. C

Đề 2

1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

6. D 7. B 8. B 9. D 10. A

Đánh giá bài viết
25 6.483
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm