Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán

1
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ I, LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng Tng Ch đề
chính
TN TL TN TL TN TL
1. Căn thc 3 2 2
7
0.75 0.5 1.75 3,0
2. y = ax + b 1 1 1
3
0.25 0.25 1,25 1,75
3. PT bc 1 1
2
nht 2 n
0,25 0.25 0.5
4. HTL tam 2 1 1 1
5
giác vuông
0.5 0.75 1,25 0,25
2,75
5. Đường 2 2 1
5
tròn
0.5 0.5 1 2,0
Tng
10 8 4 22
3,0 3,75 3,25 10,0
Ch s phía trên, bên trái mi ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi
ô là trng s đim cho các câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong các câu có các la chn A, B, C, D ch khoanh tròn vào mt ch in
hoa đứng trước câu tr li đúng.
Câu 1. Đin du ×o ô thích hp
Khng định Đúng Sai
a) S m dương có căn bc hai s hc là m .
b) S n âm có căn bc hai âm là n .
Câu 2. Khng định nào sau đây sai?
A. 144 có căn bc hai s hc là 12
B. 144 có hai căn bc hai là 12 và -12
C. Vì 144 là s dương nên ch có mt căn bc hai là 12
D. -12 là mt căn bc hai ca 144.
2
Câu 3. Biu thc 23
x
xác định vi các giá tr:
A.
2
3
x >
B.
2
3
x ≥−
C.
2
3
x
D.
3
2
x
Câu 4. Căn thc nào sau đây không xác định ti
2x =− ?
A.
()
2
41 6
x
x−+ B.
(
)
2
41 6
x
x++
C.
()
2
2
41 6
x
x−+ D.
()
2
2
41 6
x
x++
Câu 5. Nếu đường thng y = ax + 5 đi qua đim (-1; 3) thì h s góc ca nó bng:
A. -1 B. -2
C. 1 D. 2
Câu 6. Cho hai đường thng d
1
d
2
:
d
1
: y = 2x + m – 2; d
2
: y = kx + 4 – m
Hai đường thng này s trùng nhau:
A. vi k = 1 và m = 3 B. vi k = -1 và m = 3
C. vi k = -2 và m = 3 D. vi k = 2 và m = 3
Câu 7. Cp s
1
;0
2
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
là nghim ca phương trình:
A.
1
2
yx=+
B.
1
2
yx
C.
1
2
yx=− +
D.
1
1
2
yx
=
−−
Câu 8. Tp nghim ca phương trình
yx
=
được biu din bi đưng thng
trong hình:
A.
B.
2
-2
0
2
1
-1
-2
-1
1
y
x
2
-2
0
2
1
-1
-2
-1
1
y
x
3
C.
D.
Câu 9. Cho tam giác vuông có các cnh là a, b, c, vi c là cnh huyn. Hình chiếu
ca ab trên c ln lượt là a’ và b’, hđường cao thuc cnh huyn c. H thc
nào sau đây đúng:
A.
2
'acb= B.
2
'bca=
C.
2
''cab=
D.
''hab=
Câu 10. Cho mt tam giác vuông có hai góc nhn là
α
β
(Hình 1).
Biu thc nào sau đây không đúng?
A.
sin osc
α
β
=
B.
cot gtg
α
β
=
C.
22
sin os 1c
αβ
+=
D.
otgtg c
α
β
=
Câu 11. Mt chiếc máy bay bt đầu bay lên khi mt đất vi tc độ 480km/h.
Đường bay ca nó to vi phương nm ngang mt góc 30
0
(Hình 2). Sau 5 phút
máy bay lên cao được:
A. 240km
B.
34,64km
C. 20km
D. 40km
Câu 12. Đường tròn là hình:
A. không có tâm đối xng
B. có mt tâm đối xng
C. có hai tâm đối xng
D. có vô s tâm đối xng
2
-2
0
2
1
-1
-2
-1
1
y
0,5
2
-2
0
2
1
-1
-2 -1
1
y
x
0,5
x
α
β
Hình 1
30
°
Hình 2

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu. Các đề thi học kì 1 lớp 9 này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức môn Toán hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi học kì sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

60 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán số 1

(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Điền dấu × vào ô thích hợp

Khẳng định Đúng Sai
a) Số m dương có căn bậc hai số học là căn bậc 2 của m
b) Số n âm có căn bậc hai âm là n -căn bậc 2 của m

Câu 2. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 144 có căn bậc hai số học là 12
B. 144 có hai căn bậc hai là 12 và -12
C. Vì 144 là số dương nên chỉ có một căn bậc hai là 12
D. -12 là một căn bậc hai của 144.

Ngoài đề thi trên, VnDoc còn có rất nhiều đề thi học kì 1 lớp 9 khác để các bạn tham khảo. Các bạn có thể tải đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán của những năm trước về để luyện tập thêm, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi học kì 1 lớp 9 các môn năm học 2018 - 2019

Đánh giá bài viết
109 79.272
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 9

Xem thêm