TOP 15 Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9

Để đạt được kết quả tốt trong một kỳ thi bất kỳ, ngoài việc phải đáp ứng đủ về mức độ kiến thức thì các bạn cần phải có kỹ năng giải đề thi. VnDoc.com xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm 2020. Hi vọng, các đề thi học kì 1 lớp 9 này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa số 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNHĐỀ THI HỌC KÌ 1
MÔN: HÓA HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2.0 điểm)

a. Trình bày tính chất hóa học của axit. Viết phương trình hóa học minh họa.

b. Hãy giải thích vì sao trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được cho axit đậm đặc vào nước.

Câu 2: (2.0 điểm)

Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:

a. HNO3, HCl, BaCl2, NaOH

b. Al, Fe, Cu

Câu 3: (1.0 điểm)

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Na → NaOH → Na2CO3 → Na2SO4 → NaCl

Câu 4: (2.0 điểm)

Sau một lần đi tham quan nhà máy, khi về lớp làm bài tập tường trình thầy giáo có đặt ra một câu hỏi thực tế: "Khí SO2 và CO2 do nhà máy thải ra gây ô nhiễm không khí rất nặng. Vậy em hãy nêu lên cách để loại bỏ bớt lượng khí trên trước khi thải ra môi trường". Bạn Ân cảm thấy rất khó và không biết cách trả lời em hãy hỗ trợ bạn ấy để giải quyết câu hỏi này.

Câu 5: (3.0 điểm)

Biết 2,24 lít khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm thu được là muối trung hòa và nước.

a. Viết phương trình xảy ra.

b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 cần dùng.

c. Tính khối lượng kết tủa thu được.

.......................HẾT...................

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Câu 1

a. TCHH của axit:

- Axit làm đổi máu quỳ tím thành màu đỏ.

- Axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối và nước.

H2SO4 + CaO → CaSO4 + H2O

- Axit tác dụng với bazo tạo thành muối và nước.

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

- Axit tác dụng với kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hidro.

2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2

- Axit tác dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

b. Khi axit gặp nước sẽ xảy ra quá trình hidrat hóa, đồng thời sẽ tỏa ra 1 lượng nhiệt lớn. Axit đặc lại nặng hơn nước nên khi cho nước vào axit thì nước sẽ nổi lên trên mặt axit, nhiệt tỏa ra làm cho axit sôi mãnh liệt và bắn tung tóa gây nguy hiểm.

Nếu TCHH không có phương trình thì sẽ̃ không chấm điểm phần đó.

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.75

Câu 2

Học sinh nhận biết đúng và viết phương trình xảy ra đúng.

2.0

Câu 3

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

Na2SO4 + BaCl2 → NaCl + BaSO4

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 4

Trước khi thải phải có hệ thống lọc khí chứa Ca(OH)2

2.0

Câu 5

Học sinh giải đúng kết quả và giáo viên chấm. Tùy theo mỗi học sinh có cách giải khác nhau miễn kết quả đúng là cho điểm.

3.0

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa số 2

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Môn: Hóa học - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
Fe = 56; Cu = 64; S = 32; H = 1; O = 16; Zn = 65; Ag = 108; N = 14; Ba = 137; Cl = 35,5

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.

Câu 1. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

B. 2CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2

C. 2NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2HCl

D. Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

Câu 2. Ngâm một lá Zn dư vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng Ag thu được là:

A. 6,5 gam.

B. 10,8 gam.

C. 13 gam.

D. 21,6 gam.

Câu 3. Có các chất đựng riêng biệt trong mỗi ống nghiệm sau đây: Al, Fe, CuO, CO2, FeSO4, H2SO4. Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi ống nghiệm trên. Dung dịch NaOH phản ứng với:

A. Al, CO2, FeSO4, H2SO4

B. Fe, CO2, FeSO4, H2SO4

C. Al, Fe, CuO, FeSO4

D. Al, Fe, CO2, H2SO4

Câu 4. Kim loại X có những tính chất hóa học sau:

Phản ứng với oxit khi nung nóng.

Phản ứng với dung dịch AgNO3.

Phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 và muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:

A. Cu.

B. Fe.

C. Al.

D. Na.

II. Tự luận (8,0 điểm).

Câu 5. Viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện (nếu có).

Đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

Câu 6. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: NaOH, H2SO4, Na2SO4, HCl. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Câu 7. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí (đktc) và thấy còn 8,8 gam chất rắn không tan. Lấy phần chất rắn không tan ra thu được 250 ml dung dịch Y.

a) Xác định phần trăm về khối lượng các chất trong X.

b) Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với BaCl2 thu được 69,9 gam kết tủa. Tính nồng độ mol các chất trong Y.

c) Nếu cho 12 gam X vào 300 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau một thời gian thu được 28 gam chất rắn Z. Tính khối lượng của Ag có trong Z?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

D

A

B

II. Tự luận (8,0 điểm).

Câu

Nội dung đáp án

Điểm

5

Viết đúng mỗi phương trình hóa học được 0,5 điểm; cân bằng đúng mỗi phương trình được 0,25 điểm

2Al + 3FeCl2 -> 2AlCl3 + 3Fe

0,75

2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

0,75

FeCl3 + 3KOH -> Fe(OH)3 + 3KCl

0,75

2Fe(OH)3 Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8 Fe2O3 + 3H2O

0,75

Chú ý: Học sinh có thể viết PTHH khác đúng vẫn cho điểm tối đa

6

Học sinh trình bày được cách nhận biết và viết được PTHH (nếu có) đúng mỗi dung dịch được 0,5 điểm.

2,0

7

- Theo giả thiết ta có: Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

0,25

- Phương trình hóa học: Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2 (1)

0,25

Theo PTHH (1) ta có: Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

=> mFe = 0,2.56 => mFe = 11,2 (gam)

Suy ra, giá trị m là: m = 11,2 + 8,8 => m = 20 (gam)

0,5

a. Vậy thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong X là:

Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

0,5

b. Phương trình hóa học:

BaCl2 + FeSO4 -> BaSO4 + FeCl2 (2)

BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl (3)

0,5

Theo giả thiết, ta có: Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

Khi đó theo PTHH (1), (2), (3) ta có:

Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

0,25

Vậy nồng độ mol các chất trong Y là:

Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

0,25

c. Theo giả thiết và kết quả ở phần (a) ta có:

Trong 20 gam X có 0,2 mol Fe và 0,1375 mol Cu

Vậy trong 12 gam X có 0,12 mol Fe và 0,0825 mol Cu

Đáp án đề thi hk1 môn hóa học lớp 8

0,25

- Phương trình hóa học có thể:

Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag (4)

Hoặc Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag (5)

Hoặc Fe(NO3)2 + AgNO3 -> Fe(NO3)3 + Ag (6)

- Dựa vào PTHH và giữ kiện đề bài, học sinh tìm được số mol của Ag trong Z là 0,2 mol.

Từ đó xác định được khối lượng của Ag trong Z là 21,6 gam.

Chú ý: Học sinh có thể không cần viết đủ cả 3 PTHH (4), (5), (6) nhưng có cách trình bày đúng để tìm được khối lượng của Ag trong Z là 21,6 gam thì vẫn đạt 0,25 điểm.

0,25

Học sinh có thể trình bày lời giải bằng nhiều cách khác nhau, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa của nội dung đó

ĐỀ SỐ 3

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC

MÔN: HÓA HỌC LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 1,17(g)

B. 2,17(g)

C. 3,17(g)

D. 4,17(g)

Câu 2: Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

A. Nước giếng.

B. Nước mưa.

C. Nước sông.

D. Nước biển.

Câu 3: Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:

A. 4 g

B. 8 g

C. 6 g

D. 12 g

Câu 4: Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

A. 141,18 g.

B. 94,12 g.

C. 100g.

D. 90g.

Câu 5: Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

A. Rót nhanh axit đặc vào nước.

B. Rót từ từ axit đặc vào nước.

C. Rót từ từ nước vào axit đặc.

D. Rót nước vào axit đặc.

Câu 6: Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao, thấy tạo thành 1,8 gam nước. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là

A. 4,5 gam.

B. 4,8 gam.

C. 4,9 gam.

D. 5,2 gam.

Câu 7: Khối lượng quặng hematit chứa 90% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80% là:

A. 1884,92 Kg

B. 1357,41 kg

C. 1696,425Kg

D. 2000 kg

Câu 8: Cho 3,2 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ số mol là 1: 1. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A. 0,1 mol

B. 0,25 mol

C. 0,2 mol

D. 0,15 mol

Câu 9: Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

A. Dung dịch BaCl2.

B. Dung dịch Pb(NO3)2.

C. Dung dịch HCl.

D. Dung dịch AgNO3.

Câu 10: Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.

A. Ba(OH)2 và NaOH

B. NaOH và Cu(OH)2

C. Al(OH)3 và Zn(OH)2

D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2

Câu 11: Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?

A. FeO

B. FeS2

C. Fe2O3

D. Fe3O4

Câu 12: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

A. Quỳ tím và dung dịch HCl

B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2

C. Quỳ tím và dung dịch K2CO3

D. Quỳ tím và dung dịch NaCl

Câu 13: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với 5,6 lít khí Cl2 (đktc). Sau phản ứng thu được một lượng muối clorua là:

A. 16,20 g.

B. 15,25 g.

C. 17,25 g.

D. 16,25 g.

Câu 14: Nung nóng 16,5 gam hỗn hợp hai bazơ không tan là Mg(OH)2 và Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, chất rắn còn lại có khối lượng 12 gam. Thành phần phần trăm mỗi bazơ trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 35,15%; 64,85%.

B. 34,15%; 65,85%.

C. 64,85%; 35,15 %.

D. 65,85% ; 34,15%.

Câu 15: Cho 0,2 mol Canxi oxit tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là:

A. 2,22 g

B. 22,2 g

C. 22,3 g

D. 23,2 g

Câu 16: Cho 8,1g một kim loại (hoá trị III) tác dụng với khí clo có dư thu được 40,05g muối. Xác định kim loại đem phản ứng:

A. Au

B. Cr

C. Al

D. Fe

Câu 17: Trong các kim loại sau đây, kim loại có độ cứng lớn nhất là:

A. Crom (Cr)

B. Nhôm ( Al )

C. Sắt ( Fe )

D. Natri (Na )

Câu 18: Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

A. CuO, BaCl2

B. Ba(OH)2, ZnO

C. BaCl2, Ba(NO3)2

D. ZnO, BaCl2

Câu 19: Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất?

A. NH4Cl

B. NH4NO3

C. (NH4)2SO4

D. (NH2)2CO

Câu 20: Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2, chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

A. 0,5M

B. 0,25M

C. 0,1M

D. 0,05M

Câu 21: Cho sơ đồ sau:

Đề thi học kì 1 hóa 9

Thứ tự X, Y, Z phù hợp với dãy chất:

A. Cu(OH)2, CuO, CuCl2

B. CuO, Cu(OH)2, CuCl2

C. Cu(NO3)2, CuCl2, Cu(OH)2

D. Cu(OH)2, CuCO3, CuCl2

Câu 22: Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

A. KOH, AgNO3, NaCl

B. NaOH, Na2CO3, NaCl

C. Na2CO3, Na2SO4, KNO3

D. NaOH, Na2CO3, AgNO3

Câu 23: Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch:

A. FeCl2 dư.

B. AlCl3 dư.

C. ZnCl2 dư.

D. CuCl2 dư.

Câu 24: 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,25mol HCl.

B. 0,5mol HCl.

C. 0,1mol H2SO4.

D. 0,5mol H2SO4.

Câu 25: Khi đốt cháy các chất có phải luôn luôn tạo thành oxit không?

A. Không phải luôn luôn

B. Chỉ khi đốt cháy đơn chất

C. Luôn luôn.

D. Chỉ khi đốt cháy hợp chất

Câu 26: Trong các oxit sau: SO2; CuO; P2O5; N2O5, oxit bazơ là:

A. SO2

B. P2O5

C. CuO

D. N2O5

Câu 27: Nhôm được sản xuất theo phương trình nào sau đây:

A. Al2O3 + 3CO →2Al + 3CO2

B. Al2O3 + 3H2 →2Al + 3H2O

C. 2Al2O3 → 4Al + 3O2

D. 3Mg + 2Al(NO3)3 → 2Al+ 3 Mg(NO3)2

Câu 28: Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:

A. PO2.

B. P2O5.

C. P2O4.

D. P2O3.

Câu 29: Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại:

A. Na

B. Zn

C. Al

D. K

Câu 30: Đun nóng 6,.4 g lưu huỳnh và 1,3 g kẽm. Sau phản ứng thu được các chất với khối lượng là:

A. 2,17g Zn và 0,89 g S

B. 5,76 g S và 1,94 g ZnS

C. 2,12 g ZnS

D. 7,7 g ZnS

Câu 31: Cho sơ đồ sau: Cacbon -> X1 -> X2 -> X3 -> Ca(OH)2. Trong đó X1, X2, X3 lần lượt là:

A. CO2, Ca(HCO3)2, CaCO3

B. CO2, CaCO3, CaO

C. CO, CO2, CaCl2

D. CO2, CaO, CaCl2

Câu 32: Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành Cu kim loại:

A. Al, Zn, Fe

B. Zn, Pb, Au

C. Mg, Fe, Ag

D. Na, Mg, Al

Câu 33: Giấy qùi tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:

A. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl

B. 1 mol HCl và 1 mol KOH

C. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

D. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH

Câu 34: Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. Hiện tượng xảy ra là:

A. Không có hiện tượng gì cả.

B. Bạc được giải phóng, nhưng sắt không biến đổi.

C. Không có chất nào sinh ra, chỉ có sắt bị hoà tan.

D. Sắt bị hoà tan một phần, bạc được giải phóng.

Câu 35: Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

A. Al2O3, CuO.

B. K2O, Fe2O3.

C. ZnO, MgO.

D. Na2O, K2O.

Câu 36: Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

A. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3.

B. NaHCO3.

C. Na2CO3.

D. Na(HCO3)2.

Câu 37: Nhôm phản ứng được với:

A. Oxit bazơ, Khí hidrô, dung dịch bazơ, dung dịch axit

B. Oxit axit, Khí clo, dung dịch bazơ, dung dịch axit

C. Khí oxi, Khí hidrô, dung dịch bazơ, dung dịch axit

D. Khí oxi, Khí clo, dung dịch bazơ, dung dịch axit

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 2,4 g cacbon, cho toàn bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch Ca(OH)2

A. Tăng 8,8 g

B. Giảm 20 g

C. Không đổi

D. Giảm 11,2 g

Câu 39: Từ 80 tấn quặng pirit sắt (FeS2) chứa 40% lưu huỳnh, sản xuất được 92 tấn axit sunfuric. Hiệu suất của quá trình sản xuất là:

A. 100%

B. 95,88%

C. 93,88%

D. 88,88%.

Câu 40: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

A. BaO tác dụng với dung dịch HCl

B. BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

C. BaO tác dụng với dung dịch H2O

D. Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

Đề thi học kì 1 lớp 9 đề số 4

Câu 1 (3,0 điểm). Em hãy chọn phương án trả lời đúng rồi ghi vào bài làm.

1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần?

A. Cu, Ag, Fe, Al, Mg, K

B. K, Mg, Al, Fe, Cu, Ag.

C. Ag, Cu, Fe, Al, Mg, K.

D. K, Mg, Al, Cu, Ag, Fe.

2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt đồng thời các chất khí để riêng biệt: Oxi, Clo, Hiđro chorua?

A. Dung dịch axit clohiđric.

B. Dung dịch bạc nitrat.

C. Dung dịch bari clorua.

D. Quỳ tím ẩm.

3. Cặp chất nào sau đây phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nâu?

A. Fe và dung dịch HCl.

B. CuO và dung dịch HNO3.

C. Fe(OH)3 và dung dịch H2SO4.

D. Fe(OH)2 và dung dịch H2SO4.

4. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp bị lẫn các tạp chất là các khí CO2, SO2, Cl2, HCl. Để làm sạch khí CO người ta dùng .....

A. dung dịch Ca(OH)2 dư.

B. dung dịch NaCl dư.

C. dung dịch HCl dư.

D. nước dư.

5. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dd FeCl3, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn A. Chất rắn A là:

A. Fe(OH)2

B. Fe2O3

C. FeO

D. Fe3O4

6. Dung dịch nhôm clorua bị lẫn tạp chất là dung dịch CuCl2 và ZnCl2. Dùng chất nào sau đây để làm sạch dung dịch nhôm clorua?

A. Fe.

B. Cu.

C. Ag.

D. Al.

Câu 2 (2,5 điểm).

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau:

Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2

Câu 3 (4,0 điểm).

Cho 23,5 gam K2O vào nước để thu được 500 ml dung dịch bazơ.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

c) Nếu cho 100 ml dung dịch CuCl2 1M vào dung dịch bazơ nói trên thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Câu 4 (0,5 điểm).

Tại sao không nên dùng những đồ vật bằng nhôm để đựng vôi tôi, vữa xây dựng?

(Cho: K = 39, H = 1, Cu = 64, Cl = 35,5, S = 32, O = 16)

Tài liệu vẫn còn mời các bạn ấn link TẢI VỀ bên dưới để tham khảo đầy đủ bộ tài liệu

.....................................

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
134 84.504
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm