Đề thi học kì 1 hóa 9 năm học 2020 - 2021 Đề 1

Đề thi học kì 1 hóa 9 Đề 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 hóa 9 năm học 2020 - 2021 Đề 1 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là đề thi Hóa đề kiểm tra học kì 1 hóa 9. Nội dung đề thi bám sát cấu trúc chương trình kiến thức được ôn tập học kì 1 hóa 9. Đảm bảo đánh giá đúng năng lực mức độ của từng học sinh. Mời các bạn tham khảo. 

Đề kiểm tra học kì 1 hóa 9 năm 2020

Môn học: Hóa học 9

Thời gian 45 phút không kể thời gian giao bài

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 1

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây

Biết: Ba = 137, Na = 23, K = 39, Fe = 56, C = 12, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Mg =24, Al =27; Zn = 65, Cu = 64

Câu 1. Chất phản ứng được với dung dịch acid Clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với nhọn lửa màu xanh nhạt:

A. BaCO3 B. Ag C.FeCl3 D. Zn

Câu 2. Các khí ẩm được làm khô bằng CaO là:

A. H2; O2; N2. B. H2; CO2; N2.
C. H2; O2; SO2. D. CO2; SO2; HCl.

Câu 3. Dãy nào sau đây gồm các chất tác dụng được với dung dịch Ca(OH)2

A. CO2, NaHCO3, Na2CO3

B. CO, Na2CO3, NaCl 

C. CO2, NaCl, NaHCO3

D. CO, CO2, Na2CO3

Câu 4. Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng đạm cao nhất?

A. NH4NO3 B. NH4Cl C. (NH4)2SO4 D. (NH2)2CO

Câu 5. Chất tác dụng với axit sunfuric loãng tạo thành muối và nước:

A. Cu B. CuO C. CuSO4 D. CO2

 Câu 6. Muối nào sau đây không bị nhiệt phân hủy

A. CaCO3 B. Na2CO3 C. KNO3 D. KClO3

Câu 7. Dung dịch Fe(NO3)3 có lẫn tạp chất AgNO3. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Fe(NO3)3

A. Ag B. Fe C. Cu D. Zn

Câu 8. Để trung hòa 11,2 gam KOH 20%, thì cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO4 35%

A. 9gam B. 4,6gam C. 5,6gam D. 1,7gam

Câu 9. Dung dịch H2SO4 có thể tác dụng được

A. CO2, Mg, KOH.

B. Mg, Na2O, Fe(OH)3

C. SO2, Na2SO4, Cu(OH)2

D. Zn, HCl, CuO.

Câu 10. Hòa tan 2,4 gam oxit của kim loại hoá trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit đó là:

A. CuO B. CaO C. MgO D. FeO

 Câu 11. Dung dịch của chất X có pH >7 và khi tác dụng với dung dịch kali sunfat tạo ra chất không tan. Chất X là.

A. BaCl2 B. NaOH C. Ba(OH)2 D. H2SO4

Câu 12. Có hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH và Ca(OH)2. Chất dùng để phân biệt hai chất trên:

A. Na2CO3 B. NaCl C. MgO D. HCl

Câu 13. Những cặp chất cũng tồn tại trong một dung dịch.

A. KCl và NaNO3.

B. KOH và HCl

C. Na3PO4 và CaCl2

D. HBr và AgNO3.

Câu 14. Nhỏ vài giọt dung dịch FeCl3 vào ống nghiệm đựng 1ml dung dịch NaOH, thấy xuất hiện:

A .chất tan không màu

B. chất không tan màu trắng

C. chất không tan màu nâu đỏ

D. chất không tan màu xanh lơ

Câu 15. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí(đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1%

B. 50% và 50%

C. 40% và 60%

D. 30% và 70%

Câu 16. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. Na, Al, Cu, Zn

B. Cu, Al, Zn, Na

C. Na, Al, Zn, Cu

D. Cu, Zn, Al, Na

Câu 17. Để nhận ra sự có mặt của các chất khí CO, CO2, trong hôn hợp khí gồm CO, CO2, O2, N2, có thể dẫn hỗn hợp khí qua. 

A. bình đựng nước vôi trong dư, sau đó qua ống sứ đựng bột CuO nung nóng 

B. ống sứ đựng bột CuO nung nóng, sau đó dẫn qua bình đựng nước vôi trong 

C. bình (1) đựng nước và bình (2) đựng nước vôi trong 

D. ống đựng bột CuO nung nóng, sau đó qua bình đựng nước

Câu 18. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

A. Na­2CO3.

B. NaHCO3

C. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3.

D. Na(HCO3)2

Câu 20. Một phần lớn vôi sống được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học. Công thức hóa học của vôi sống là:

A. Na2O

B. Ca(OH)2

C. CaO

D. CaCO3

Câu 21. Cặp chất nào sau đây khi phản ứng không sinh khs CO2

A. CaCO3 và HCl 

B. K2CO3 và Ba(OH)2

C. CO và O2

D. KHCO3 và HCl 

Câu 22. Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là axit.

B. Axit, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ.

D. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

Câu 23. Trong thành phần nước Gia-ven có 

A. NaCl và HCl 

B. NaCl và NaClO

C. NaClO và HCl 

D. NaCl, NaClO3

Câu 24. Cho Clo tác dụng vừa đủ nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3: Số gam Cl2 cần dùng là:

A. 21,3 gam B. 12,3 gam C. 13,2 gam D. 23,1 gam

Câu 25. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Cu, Al, Mg

B. Cu, Al, MgO

C. Cu, Al2O3, Mg

D. Cu, Al2O3, MgO

Câu 26. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngập dưới nước) những tấm kim loại:

A . Zn B. Cu C. Sn D. Pb

Câu 27. Cho dãy các kim loại sau: Fe, W, Hg, Cu kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất:

A . W B. Cu C. Hg D. Fe

Câu 28. Dẫn 4,48 lít khí CO (đktc) đi vào ống đựng Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 2,4 gam. Khí đi ra khỏi ống có phần trăm thể tích CO2 bằng

A. 25% B. 75% C. 50% C. 40%

Câu 29. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi cho sắt tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và FeCl2

B. Khi cho clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl3

C. Khi cho clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl2

D. Khi cho clo tác dụng với FeCl2 tạo thành muối FeCl3

Câu 30. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Cacbon → X → Y → Z →Y

Các chất X, Y, Z có thể là

A. CO2, CaCO3, Ca(OH)2

B. CO, CO2, CaCO3 

C. CO, CaCO3, Ca(HCO3)2

D. CO, Ca(HCO3)2, CaCO3

...........................HẾT........................

Đáp án đề thi học kì 1 hóa 9 năm học 2020 - 2021 Đề 1

1D 2A 3A 4D 5B 6B 7B 8C 9B 10A
11C 12A 13A 14C 15A 16C 17A 18B 19D 20C
21B 22B 23C 24A 25D 26A 27C 28B 29C 30B

.............

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 hóa 9 năm học 2020 - 2021 Đề 1, để có thể chuẩn bị tốt cho bài thi kiểm tra hóa 9 học kì 1. Các bạn học sinh cần lưu ý nắm chắc các kiến thức nội dung bài học. Tính chất của từng loại hợp chất cũng như các tính chất riêng. Từ đó vận dụng vào giải các bài tập tính toán. 

VnDoc đã đặc biệt biên soạn bộ đề cương hóa 9 với đầy đủ nội dung lý thuyết kèm các dạng bài tập. Dành tặng các bạn ôn tập. Mời các bạn tham khảo tại: Đề cương ôn tập hóa 9 học kì 1 năm học 2020 - 2021

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm