Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Lịch sử

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: LỊCH SỬ - CẤP: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm)

Câu 1 (6,00 điểm)

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến 1873, hãy làm rõ:

- Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta;

- Thái độ chống Pháp xâm lược của triều đình nhà Nguyễn.

Câu 2 (4,00 điểm)

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp đã làm xã hội Việt Nam có những chuyển biến, em hãy:

- Trình bày các giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện và thái độ của họ đối với cách mạng Việt Nam;

- Vì sao họ lại có những thái độ khác nhau như vậy?

Câu 3 (4,00 điểm)

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đối với Việt Nam có điểm gì mới? Vì sao thực dân Pháp lại thực hiện như vậy?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,00 điểm)

Câu 1 (6,00 điểm)

Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc? Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc thời gian nào? Trình bày mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc mà em biết?

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm