Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Hóa lớp 9 Bảng B (Có đáp án)

12 1.069

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NGHỆ AN


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN THI: HÓA HỌC - BẢNG B

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)


Câu I
(4,0 điểm).

1/ Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho 7 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl có 7 chất khí khác nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.

2/ Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Hóa lớp 9 Bảng A

Chọn các chất X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng trên.

3/ Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X2

Câu II (3,0 điểm).

Cho 26,91 (g) kim loại M vào 700 ml dung dịch AlCl3 0,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít H2 (đktc) và 17,94 (g) kết tủa. Xác định kim loại M và giá trị của V.

Câu III (4,0 điểm):

Cho 40 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt tan hết vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (đktc). Thêm 60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.

1/ Viết các phương trình hóa học xảy ra.

2/ Tính khối lượng mỗi chất trong X.

3/ Xác định công thức hóa học của oxit sắt.

Câu IV (4,0 điểm).

1/ Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) thực hiện các biến hóa theo sơ đồ sau:

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Hóa lớp 9 Bảng A

2/ Cho vào bình kín hỗn hợp cùng số mol C5H12 và Cl2 tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm hữu cơ mà trong mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử Clo. Viết các công thức cấu tạo có thể có của các sản phẩm hữu cơ đó.

Câu V (4,0 điểm).

Chia 1,344 lít hỗn hợp X (đktc) gồm C2H2, C3H6, C2H6 thành 2 phần bằng nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02 M thu được 1 (g) kết tủa.

- Phần 2 cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch Brôm dư, thấy khối lượng Brôm đã phản ứng là 3,2 (g).

Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.

Cho: H = 1; Li = 7; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137.

12 1.069
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Hóa lớp 9 Bảng B (Có đáp án) để xem.
Lớp 9 Xem thêm