Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2018 - 2019

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 6

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm nhiều dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi IOE chính thức như chọn đáp án đúng, điền từ,.... Đề thi IOE Tiếng Anh có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

I. Fill the blank to complete the sentence.

1. How are you? - I’m fine, ……. you.

2. What are you reading now? - I’m read__g Tan’s book.

3. You sleep in your ___room.

4. Nice to meet ____ again, Hoa. - Me too.

5. English is my favourite ___ject in school.

6. This picture is …….. colorful than that picture.

7. ….….. do you like Art best? - Because I want to be an artist.

8. Good mor____! How are you?

9. I ha__ two dogs and two cats.

10. Is that your teacher? - Yes, ____ is my teacher.

Key:

1. thank 2. reading 3. bedroom 4. you 5. subject

6. more 7. Why 8. morning 9. have 10. that

II. Cool pair matching.

Match the English word with the suitable Vietnamese definition.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 1

Key:

1. Noise - Tiếng ồn

2. Souvenir - Đồ lưu niệm

3. School bag - Cặp sách

4. Watch - xem

5. Study - học tập

6. A circle - vòng tròn

7. Rice - Gạo, cơm

8. Go cycling - Đạp xe

9. Sweet (n) - Kẹo, bánh

10. Correct - Đúng

III. Defeat the goalkeeper

There are 10 questions. Choose the most suitable answer by selecting A, B, C or D.

1. Harris’s new friends …… from America.

A. Have

B. do

C. comes

D. are

2. Is he …… a crossword puzzle about words?

B. do

B. having

C. make

D. doing

3. …... are they? - They’re James and Jane.

A. Who

B. Whose

C. How

D. What

4. What’s the weather like in winter? - ………

A. It’s hot.

B. It hot.

C. It’s cold.

D. It cold.

5. What’s your mother’s name? - ……… name is Huong.

A. She

B. She’s

C. Her

D. my

6. ….…week has 7 days.

A. The

B. every

C. All

D. Ø

7. What do you usually do……..spring?

A. At

B. on

C. in

D. to

8. Let’s…. the post office to buy some stamps.

A. Go

B. go to

C. going to

D . to

9. Don’t buy those shoes. ………. too big.

A. It’s

B. They

C. They’re

D. Their

10. What is he doing? - ……….

A. He’s playing football.

B. I’m playing football.

C. His playing football.

D. He plays football.

Key:

1. D

2. D

3. A

4. C

5. C

6. B

7. C

8. B

9. C

10. A

Ngoài Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2018 - 2019, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 khác như: Đề thi học kì 1 lớp 6, Bài tập cuối tuần Toán 6, Khảo sát CL đầu năm, Đề thi học kì 2 lớp 6......

Đánh giá bài viết
5 1.984
Sắp xếp theo
    Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 6 Xem thêm