Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang

Trang 1/4 - Mã đề thi 681
TRƯỜNG THPT YÊN THẾ
ĐỀ THI RÈN KỸ NĂNG LÀM BÀI LẦN 2
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: SINH 12
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
681
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Câu 1: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây:
1. Bệnh phêninkêtô niệu.
2. Bệnh ung thư máu
3. Tật có túm long ở vành tai
4. Hội chứng Đao
5. Hội chứng tocnơ
6. Bệnh máu khó đông.
Có bao nhiêu bệnh, tật, hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là
A. 2 B. 4 C. 3, D. 5
Câu 2: Một quần thể thực vật đang trạng thái cân bằng di truyền tần số alen A 0,3.
Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là
A. 0,09. B. 0,30. C. 0,42. D. 0,60.
Câu 3: Quá trình hình thành các loại B, C, D từ loài A (loài gốc) được tả hình bên.
Phân tích hình này, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cá thể của loài A ở đảo Ithể mang một số alen đặc trưng các thể của loài
A ở đất liền không có.
II. Khoảng cách giữa các đảo thể yếu tduy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các
quần thể ở đảo I, đảo II và đảo III.
III. Vốn gen của các quần thể thuộc loài B đảo I, đảo II đảo III phân hóa theo các
hướng khác nhau.
IV. Điều kiện địa các đảo nhân tố trực tiếp gây ra những thay đổi về vốn gen của
một quần thể.
A. 4. B. 1. C. 2 D. 3.
Câu 4: Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều dùng chung 1 loại di truyền, đều dùng cùng
20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin chứng tỏ các loài chung nguồn gốc. Đây là bằng
chứng tiến hóa nào?
A. Giải phẫu so sánh. B. Tế bào học. C. Hóa thạch. D. Sinh học phân tử.
Câu 5: : Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội trội hoàn toàn. Theo
thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?
Trang 2/4 - Mã đề thi 681
A. AaBb
AaBB. B. AaBb
AAbb. C. AaBb
AABb. D. AaBb
AaBb.
Câu 6: Một trong những đặc điểm của thường biến là
A. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.
B. di truyền được cho đời sau, là nguyên liệu của tiến hóa.
C. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.
D. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
Câu 7: Cho phép lại (P):
.
AbD AbD
aBd aBd
Theo thuyết, có bao nhiêu kết luận đúng với thế hệ
F
1
?
(1). Có tối đa 27 loại kiểu gen về ba locut trên.
(2). Có tối đa 9 loại kiểu gen đồng hợp về cả ba locut trên.
(3). Có tối đa 10 loại kiểu gen dị hợp về một trong ba locut trên.
(4). Có tối đa 4 loại kiểu gen dị hợp về cả ba locut trên.
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 8: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không m thay đổi tần
số alen của quần thể?
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Chọn lọc tự nhiên. D. Đột biến.
Câu 9: Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có đường kính 30 nm là
A. Sợi ADN. B. sợi cơ bản. C. sợi nhiễm sắc. D. cấu trúc siêu xoắn
Câu 10: Phép lai P:
thu được F
1
. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị
gen. Theo lí thuyết, F
1
có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 8. B. 2. C. 6. D. 4.
Câu 11: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA:0,48Aa:0,36aa. Tần số alen A của
quần thể này là bao nhiêu?
A. 0,3 B. 0,4 C. 0.5. D. 0,7
Câu 12: Tập hợp sinh vật nào sau đây là 1 quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cây trong rừng Cúc Phương. B. Tập hợp cá trong hồ Gươm.
C. Tập hợp chim trên 1 hòn đảo. D. Tập hợp cây thông nhựa trên đồi
Câu 13: Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi
A. gen đa hiệu. B. liên kết gen. C. phân li độc lập. D. liên kết giới tính.
Câu 14: Hệ tuần hoàn hở có máu chảy trong động mạch dưới áp lực
A. thấp, tốc độ chậm. B. thấp, tốc độ nhanh. C. cao, tốc độ nhanh. D. cao, tốc độ chậm.
Câu 15: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Đột biến.
C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 16: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới, bao
nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.
II. Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.
III. Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ NST song nhị bội.
IV. Quá trình hình thành loài mới có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 17: Đâu không phải là một trong số các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật?
A. chân không. B. nước. C. trên cạn. D. đất.
Trang 3/4 - Mã đề thi 681
Câu 18: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây thể phát triển thành thể
ba?
A. Giao tử n kết hợp với giao tử n + 1. B. Giao tử n kết hợp với giao tử n - 1.
C. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n. D. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n.
Câu 19: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bố và mẹ đều
kiểu gen dị hợp tử. Xác suất để cặp bố, mẹ này sinh được một đứa con trai bị bệnh
một đứa con gái bình thường là bao nhiêu? Biết rằng tỷ lệ sinh nam : nữ lần lượt là 1 : 1.
A. 1/32 B. 3/32 C. 3/16 D. 3/64
Câu 20: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST hiệu A, a B, b. thể nào sau đây là thể
một?
A. AaBbb. B. AaB. C. AaBb. D. AaBB.
Câu 21: mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây
dụ về mối quan hệ
A. sinh vật này ăn sinh vật khác B. hỗ trợ khác loài
C. cạnh tranh cùng loài D. hỗ trợ cùng loài.
Câu 22: Ngựa cái lai với lừa đực sinh ra con la bất thụ. Đây là biểu hiện của dạng cách li
A. nơi ở. B. cơ học. C. sau hợp tử. D. tập tính.
Câu 23: Trong các phương thức hình thành loài mới, hình thành loài khác khu vực địa lí
A. thường diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
B. không liên quan đến quá trình hình thành quần thể thích nghi.
C. không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
D. chỉ gặp ở các loài động vật ít di chuyển.
Câu 24: Trong chế điều hòa hoạt động của opêron Lạc vi khuẩn E. coli, prôtêin nào
sau đây được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?
A. Prôtêin Lac Y. B. Prôtêin Lac A. C. Prôtêin Lac Z. D. Prôtêin ức chế.
Câu 25: Theo thuyết, quá trình giảm phân thể kiểu gen nào sau đây tạo giao tử
ab?
A. AAbb. B. AaBB. C. aaBB D. Aabb.
Câu 26: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là
A. cá thể. B. quần thể C. tế bào D. quần xã
Câu 27: ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt
trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Trong quần
thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen và kiểu giao phối khác nhau?
A. 6 kiểu gen, 4 kiểu giao phối. B. 5 kiểu gen, 6 kiểu giao phối.
C. 3 kiểu gen, 3 kiểu giao phối. D. 3 kiểu gen, 6 kiểu giao phối.
Câu 28: 30 Một quần thể thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt. Sau 2 lần tự thụ
phấn, cây quả chua chiếm tỉ lệ 0,15. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội của quần thể ban đầu là:
A. 0,4. B. 0,5. C. 0,6. D. 0,7.
Câu 29: Chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối
vào cuối hè. Đây là hiện tượng cách li
A. nơi ở. B. tập tính. C. cơ học. D. thời gian.
Câu 30: Gen nằm ở ng không tương đồng trên NST Y chỉ truyền trực tiếp cho
A. cơ thể dị hợp tử. B. giới dị giao tử. C. giới đồng giao tử. D. cơ thể thuần chủng.
Câu 31: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
A. Sâu ăn lá lúa. B. Chim sâu. C. Ánh sáng. D. Cây lúa
Câu 32: Có thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?
A. Lá xanh tươi. B. Quả gấc chín. C. Củ cà rốt. D. Củ nghệ.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài thi dưới đây nhé.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp năm 2023 môn Sinh trường Yên Thế

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1B11B21C31C
2A12D22C32A
3D13A23A33B
4D14A24D34C
5D15C25D35C
6C16C26B36D
7A17A27B37B
8A18A28C38C
9C19B29D39C
10D20B30B40C

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 308
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm