Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án - Đề luyện 14

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Luyện đề là một hình thức không thể thiếu trước mỗi kì thi quan trọng giúp các bạn học sinh không chỉ nắm được kiến thức tổng hợp mà còn rèn luyện các kĩ năng làm bài cần thiết. Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án - Đề luyện 14 sau đây rất hữu ích cho việc ôn tập vào lớp 10 của các bạn. Mời các bạn vào tham khảo và thử sức.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ LUYỆN SỐ 14

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201... – 201...

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.

I. Chọn một phương án A, B, C, hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1,25 điểm)

1. A. chemistry B. pretty C. type D. study

2. A. bad B. hat C. map D. hate

3. A. played B. cooked C. talked D. worked

4. A. teacher B. match C. machine D. church

5. A. pens B. books C. chairs D. toys

II. Chọn một phương án đúng A, B, c hoặc D ứng với các từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3 điểm)

1. English __________ one of the most popular languages nowadays.

A. was B. is C. were D. are

2. Vietnamese people are very __________ .

A. friend B. friendliness C. friendly D. friendship

3. They have learnt English __________ 2005.

A. to B. from C. for D. since

4. The teacher told his students __________ the mistakes again.

A. not make B. not to make C. don’t make D. won’t make

5. Jimmy drove his car so fast, __________?

A. did he B. didn’t he C. could he D. can he

6. There’s nothing good on TV. Why don’t you turn it __________?

A. on B. down C. off D. up

7. The man __________ your mother is talking to is my E teacher.

A. when B. which C. whom D. whose

8. __________ the teacher reminded her not to talk so much in class, she kept on doing that.

A. Although B. But C. And D. So

9. He doesn’t mind __________ the housework.

A. doing B. to do C. did D. done

10. If I have time, I __________ this book tomorrow.

A. read B. will read C. would read D. would have read

11. I’m worried __________ talking my oral exam.

A. about B. with C. of D. to

12. Tom: Why don’t we go for a picnic this weekend? ~ Mary : __________ .

A. What do you suggest? B. Yes, please.

C. How’s that? D. That’s a good idea.

III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau. (1,25 điểm)

1. He became interestin reading while he was working in the city library.

2. I haven’t enjoyedmyself so much since many months.

3. Thereis so many information in this dictionary.

4. I wish I cango with you but I have to study for my exam.

5. Oranges areusually more expensive as apples.

IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,25 điểm)

1. You should learn how (keep) __________ the environment clean.

2. If he (be) __________ taller, he would be able to join the police.

3. Yesterday, Mrs. Hoa was making cakes when I (phone) __________ her.

4. Recently, life in our province (change) __________ dramatically.

5. Thank you for (look) __________ after my grandparent s while I was away last week.

V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,0 điểm)

1. My brother can speak three languages __________ . (fluent)

2. Mai __________ her pen pal to Hanoi last year. (invitation)

3. The sky is very __________. It’s going to rain. (cloud)

4. He is a famous __________ in the world. (science)

VI. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho. (1,25 điểm)

1. He is too young to go to school alone.

-> He is not .......................................................................................................................................

2. This boy broke my windows yesterday.

-> My ................................................................................................................................................

3. The flight to London lasted fourteen hours.

-> It took ...........................................................................................................................................

4. “Where are you going, Lan?” said Hoa.

-> Hoa asked Lan .............................................................................................................................

5. Unless he hurries, he will miss the show.

-> If ..................................................................................................................................................

VII. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (1,0 điểm)

Today is the first day of the new school year. Behind the school gate everything looks bright and clean. The smells of fresh paint greets all the students in their uniforms. Most of them have already known one another quite well. However, there are some newcomers. Some of the old students gather in small group and talk to one another in the school yard. Others are eager to help the newcomers. It’s difficult for newcomers to make friends and get into games in a new school. Sometimes they do not know the new regulations so they talk or do things differently. All the students look eager to start the new school year.

Questions:

1. How does everything look on the first day of the new school year?

..........................................................................................................................................................

2. Are all the students in their uniforms?

...........................................................................................................................................................

3. What do some of the old students do in the school yard?

...........................................................................................................................................................

4. Why do newcomers sometimes talk or do things differently?

...........................................................................................................................................................

___________THE END____________

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh

I. Chọn một phương án A, B, C, hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1,25 điểm)

1. C

2. D

3. A

4. C

5. B

II. Chọn một phương án đúng A, B, c hoặc D ứng với các từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3 điểm)

1. B

2. C

3. D

4. B

5. B

6. C

7. C

8. A

9. A

10. B

11. A

12. D

III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau. (1,25 điểm)

1. A

2. D

3. B

4. A

5. D

IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,25 điểm)

1. to keep

2. were/ was

3. phoned

4. has changed

5. looking

V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,0 điểm)

1. fluently

2. invited

3. cloudy

4. scientist

VI. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho. (1,25 điểm)

1. He is not old enough to go to school alone.

2. My window was broken by this boy yesterday./ yesterday by this boy.

3. It took (us/...) fourteen hours to fly to London.

4. Hoa asked Lan where she was going.

5. If he doesn’t hurry, he will miss the show.

VII. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. (1,0 điểm)

1. (Everything looks) bright and clean.

2. Yes, they are.

3. They/ Some of the old students gather in small groups and talk to one another in the school yard.

4. Because they don’t know the new regulations.

___________THE END____________

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn có kì thi hiệu quả!

Đánh giá bài viết
2 2.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm