Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã mới nhất

Mời bạn đọc VnDoc.com tham khảo Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung ngắn gọn, súc tích, và đầy đủ. Trong đơn này, bạn cần nêu rõ thông tin cá nhân địa chỉ, số điện thoại của cá nhân...... cũng như bạn đại diện cho hợp tác xã nào. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại đây.

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã như sau:

Trong nội dung đơn, bạn nêu rõ được tên đăng ký của hợp tác xã bằng tiếng việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt, ngành nghề kinh doanh, trụ sở, vốn điều lệ... Cuối cùng là cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh...........................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................. Nam/Nữ.............

Chức danh:..................................................................................................................................

Sinh ngày:......../........../.......... Dân tộc:........................... Quốc tịch:...........................................

Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:.................................................................................

Ngày cấp:......../........./..............Nơi cấp:......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................

Điện thoại:............................................................ Fax:.................................................................

Email:........................................................... Website:.................................................................

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:.......................................................................................

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

......................................................................................................................................................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:.................................................................................

......................................................................................................................................................

Tên hợp tác xã viết tắt:.................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................... Fax:........................................................

Email:........................................................ Website:.....................................................................

1. Ngành, nghề kinh doanh:..........................................................................................................

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ):.............................................................................................

- Tổng số vốn đã góp:..................................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:..................................................................

3. Tên, địa chỉ chi nhánh:..............................................................................................................

4. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:...............................................................................................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:
........................
......., ngày..... tháng..... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 1.448
Sắp xếp theo

    Đầu tư - Kinh doanh

    Xem thêm