Giải SBT Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Giải bài tập SBT Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng  tổng hợp các câu hỏi và lời giải cho các câu hỏi trong sách bài tập Lý 7. Tài liệu được biên soạn chi tiết, rõ ràng giúp các em học tốt môn Vật lý 7, đồng thời biết cách vận dụng làm các bài tập cơ bản và nâng cao môn Vật lý tốt hơn.

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 30°. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trả lời:

Hình vẽ:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Góc phản xạ: r = i = 60°.

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20

B. 80

C. 40

D. 60

Trả lời:

=> Chọn A. 20

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.2).

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trả lời:

a) Vẽ tia phản xạ:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trong mặt phẳng tới:

- Dựng pháp tuyến IN tại điểm tới I.

- Ta dùng thước đo góc để đo góc tới Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

- Từ đó vẽ tia IR khác phía với tia tới SI bờ là pháp tuyến IN sao cho

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Vậy tia IR là tia phản xạ cần vẽ.

b) Vị trí đặt gương như hình 4.2b.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Cách vẽ:

Vì tia phản xạ IR phải có hướng nằm ngang chiều từ trái sang phải theo yêu cầu bài toán nên:

+ Đầu tiên ta vẽ tia phản xạ IR như đề bài đã cho.

+ Pháp tuyến IN luôn là tia phân giác của Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7, do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7.

+ Đường phân giác IN này luôn vuông góc với gương tại điểm tới I. Nên ta xác định được vị trí của mặt gương bằng cách quay gương sao cho mặt gương vuông góc với IN. Đây là vị trí gương cần xác định.

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4.3). Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương (lấy một miếng bìa khoét 1 lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của đèn để tạo tia sáng), sao cho tia phản xạ gặp bức tường. Hãy vẽ hai tia tới cho hai phản xạ gặp bức tường ở cùng một điểm M.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trả lời:

Muốn có được 2 tia tới cho hai tia phản xạ cùng tới điểm M trên tường thì ta phải thay đổi vị trị của đèn sao cho mỗi vị trí đó ứng với một tia tới SI cho tia phản xạ IM.

* Thay đổi vị trí đèn để có tia SI, vị trí này được xác định như sau:

+ Lấy điểm tới I bất kì trên gương, nối IM ta được tia phản xạ IM.

+ Vẽ pháp tuyến IN1 tại điểm tới, rồi vẽ góc tới Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 bằng góc phản xạ Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7 nghĩa là: Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7. Ta xác định được tia tới S1I cũng chính là vị trí đặt đèn pin.

* Tương tự như vậy ta vẽ được tia tới S2K ứng với vị trí thứ hai của đèn pin.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Bài 4.5 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60° (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

A. i = r = 60

B. i = r = 30°

c. i = 20°, r = 40°

D. i = r = 120°.

Trả lời:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

=> Chọn B. i = r = 30°

Bài 4.6 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 90°

B. r = 45°

C. r = 180°

D. r = 0°

Trả lời:

Chọn D. r = 0°

Bài 4.7 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

A. 30°

B. 45°

C. 60°

B. 90°

Trả lời:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5a, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng, nó sẽ vuông góc với tia tới SI tạo thành góc 90o

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

=> Chọn B. 45°

Bài 4.8 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

A. Mặt gương

B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương

C. Mặt phảng vuông góc với tia tới

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

Trả lời:

=> Chọn D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

Bài 4.9 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 120° B. r = 60° C. r = 30° D. r = 45°

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trả lời:

=> Chọn C. r = 30°

Bài 4.10 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một làn trên gương G2 (hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

A. 0°

B. 60°

C.45°

D. 90°

Trả lời:

=> Chọn A. 0°

Bài 4.11 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương G1 rồi trên gương G2. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

A. 180°

B. 60°

C. 45°

D. 90

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trả lời:

=> Chọn A. 180°

Bài 4.12 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương Gi bằng 30°. Tìm góc a để cho tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Trả lời:

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

Tại I theo định luật phản xạ ta có: góc SIN = góc NIK = 300

Vậy góc KIO = 900 - 300 = 600

Tại K theo định luật phản xạ ta có: góc IKP = góc PKR

Trong tam giác vuông IKH ta có: góc IKH = 900 - góc HIK = 900 - 2(góc SIN) = 900 - 2.300 = 300

Vậy góc IKP = 1/2 góc IKH = 150

Do đó: góc IKO = 900 - góc IKP = 900 - 150 = 750

Trong tam giác IKO, ta có: góc IOK = α = 1800 - góc IKO - góc KIO = 1800 – 750 – 600 = 450

.........................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải SBT Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng.Tài liệu thuộc Chuyên mục Giải SBT Vật lý 7 bao gồm các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu hỏi trong SBT Vật lý 7, thông qua đó các em học sinh sẽ nắm vững hơn kiến thức được học, từ đó vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Vật Lý lớp 7, Giải bài tập môn Vật lý lớp 7, Giải vở bài tập Vật Lý 7, Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
234 58.768
Sắp xếp theo
    Giải SBT Vật Lý 7 Xem thêm