Lan Trịnh GDCD Lớp 7

Giải thích vì sao nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân?

Trả lời giúp mình nhé

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam là "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân". Bởi vì, Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

  Trả lời hay
  123 Trả lời 26/07/21
 • Nhân Mã
  Nhân Mã

  Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân vì:

  Nhà nước của dân là vì đây là thành quả của nhân dân ta đạt được trong cuộc cách mạng tháng Tám thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nhà nước do dân là vì do nhân dân thành lập ra

  Nhà nước vì dân là vì lập ra hoạt động nhằm mang lợi lợi ích cho nhân dân.

  =>Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  Trả lời hay
  61 Trả lời 26/07/21
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  - Nhà nước ta là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 do nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Bộ máy Nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp).

  - Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

  Trả lời hay
  26 Trả lời 26/07/21

GDCD

Xem thêm