Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 6: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài: Thực hành các nội dung đã học

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

Hiểu được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. Về kĩ năng

Biết phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa CNXH với chế độ xã hội trước ở nước ta.

3. Về thái độ

Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • SGK CNXH KH, sơ đồ, câu hỏi tình huống
  • Những thông tin có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy trình bày các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay?

3. Học bài mới

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức xây dựng. Vậy chủ nghĩa xã hội là gì? Chủ nghĩa xã hội có gì khác với các chế độ xã hội trước đây? đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Cho học sinh đọc phần “b” và cùng nhau bàn luận về các đặc trưng đó sau đó giáo viên nêu câu hỏi gợi ý cho cả lớp thảo luận các câu hỏi.

? Theo em mục tiêu xây dựng đất nước của Đảng và nhân dân ta là gì?

? XH XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng do ai làm chủ? Tại sao?

? XH XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng có nề kinh tế như thế nào?

? XH XHCN mà nhân dân ta đang xây dung có nền văn hoá như thế nào?

? Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng thì con người được giải phóng như thế nào?

? Mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc trong nước ta có xẩy ra không? Tại sao?

? Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của ai? Vì sao?

? Nước ta thực hiện mối quan hệ với các nước theo nguyên tắc nào?

? Có quan điểm: nước ta vừa có chủ nghĩa xã hội vừa chưa có chủ nghĩa xã hội theo em đúng hay sai? Vì sao?

Bàn về chủ nghĩa xã hội, Mac-Lênin khẳng định “tất cả các dân tộc sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là điều không thể tránh khỏi và đều phải trải qua thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp thảo luận về tính tất yếu khách quan lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

? Tại sao quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN lại là một tất yếu khách quan

? Ngay sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước ta xây dựng theo chế độ nào? vì sao?

? Theo em, theo chủ nghĩa Mác-Lênin có mấy hình thức quá độ? Nước ta đi lên CNXH theo hình thức nào? phân tích bỏ qua cái gì và không bỏ qua cái gì?

? Trong thời kì quá độ ở Việt Nam có còn tồn tại cái cũ và cái lạc hậu không?cho ví dụ?

1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa. (Giảm tải – đọc thêm)

b. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa hội ở Việt Nam

- Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

- Do nhân dân lao động làm chủ

- Có nền kinh tế phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, công hữu về tư liệu sản xuất

- Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

- Con người được g.phóng khỏi áp bức bóc lột

- Các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng

- Nhà nước của dân, do dân, vì dân

- Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới

Như vậy: nước ta vừa có chủ nghĩa xã hội vừa chưa có chủ nghĩa xã hội

2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

a. Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam

- Tính tất yếu:

+ Là việc làm đúng, phù hợp với điều kiện lịch sử

+ Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân

+ Phù hợp với xu thế của thời đại

- Nước ta lựa chọn con đường XHCN vì:

+ Đất nước mới có độc lập thực sự

+ Xoá bỏ được áp bức, bóc lột

+ Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển.

- Có hai hình thức quá độ:

+ Quá độ trực tiếp

+ Quá độ gián tiếp (bỏ qua CNTB-VN)

- Nước ta đi lên chue nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tu bản chủ nghĩa.

+ Bỏ qua: sự thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tu bản chủ nghĩa.

+ Không bỏ qua: tiếp thu, kế thừa khoa học công nghệ, văn hoá tiên tiến…

4. Củng cố.

Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết

Cho học sinh trả lời các câu hỏi

Theo em trong 8 đ.trưng, đặc nào được thể hiện rõ nhất trong c.sống hiện nay ở nước ta?

Cho học sinh thảo luận: Em hãy chỉ ra mặt tích cực và hạn chế ở xã hội nước ta hiện nay

  • Tích cực: có Đảng cộng sản lãnh đạo, nhà nước của dân, do dân, vì dân,có truyền thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, chính trị ổn định, quan hệ rộng mở…
  • Hạn chế: Chiến tranh tàn phá, các thế lực thù địch chống phá, điểm xuất phát thấp, TNXH, tham ô, tham nhũng, hàng giả…

Cho học tìm hiểu đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  • Chính trị: Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, nhà nước của dân, do dân, vì dân.
  • Kinh tế: LLSX phát triển ở trình độ thấp, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
  • Văn hoá: Tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng, còn tồn tại tư tưởng lạc hậu.
  • Xã hội: có nhiều giai cấp, tầng lớp, đời sống giữa các vùng chưa đều, TNXH…

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà làm các bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp

Đánh giá bài viết
3 5.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm