ng phuong nhu

Giúp mình vs ạ

! mk cần gấp lắm ạ.

PASSIVE VOICE

1.he doesn't clean the class

2.they often plant trees around the house.

3.l drink little water everyday.

4.l never do the homework

Mình cảm ơn ạ !

Hỏi bài Xem thêm