Trần vũ thu Lan

II

. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) thực hiện các phép tính ( tính hợp lý nếu có thể)

a) 3 phần 5 +-4 phần 9

b)3 phần 5+2 phần 5 nhân 15 phần 8

c)7 phần 2 nhân 8 phần 13 + 8 phần 13 nhân -5 phần 2 + 8 phần

d) -5 phần 17 nhân -9 phần 23+9 phần 23 nhân-22 phần 17 + 11 9 phần 23

Hỏi bài

Xem thêm