Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông 2022

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2022 gồm 2 mẫu, là mẫu kế hoạch được lập ra nhằm tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học. Mời các bạn tham khảo.

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông - Mẫu 1

UBND THÀNH PHỐ .............
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: .... /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

..., ngày ... tháng ......... năm 2022

KẾ HOẠCH

V/v xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

- Căn cứ công văn số ......... ngày ...... tháng ...... năm 2022 của Sở GD&ĐT ....... về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

- Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của trường ...........

- Trường ....... xây dựng kế hoạch thực hiện “Cổng trường an toàn giao thông” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh phổ thông;

- Xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” trở thành hoạt động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh.

2. Yêu cầu

- Mô hình thu hút được đông đảo học sinh tham gia;

- Duy trì mô hình hết năm học 2022-2023;

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Gắn biển cổng trường an toàn giao thông;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ATGT theo kế hoạch

- Đoàn TN tham gia hướng dẫn và hỗ trợ trật tự giao thông tại khu vực cổng trường.

2. Hình thức

- Thành lập đội TNTN, có 1 nhóm trưởng và 1 nhóm phó phụ trách;

- Đội TNTN tuyên truyền ATGT, tham gia hướng dẫn hỗ trợ trật tự ATGT ở cổng trường vào các buổi trong tuần.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

- Đồng chí ......... – BT Đoàn trường Trưởng ban

- Đồng chí ........ - Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

- Đồng chí ......... -Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

2. Thành lập các tiểu ban thực hiện

- Các đồng chí trong BCH Đoàn trường, các đ/c GV tham gia với tư cách là thành viên.

3. Lịch trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Phúc, Thương, Huyền CN

Thương, Kiên, Dịu,

Kim Anh

Phúc, Kiên, HườngV Hà L

Phúc, Thương,

HườngCN

Quý Đ

Phúc, Kiên, Dịu, Chang

Thương, Kiên HàL

Oanh Đ

Chiều

Kiên

Phúc

Phúc

Thương

Trên đây là kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường, các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- BGH, Công đoàn, Đoàn TN, GVCN

- Các tổ CM, Ban ATGT-ANTT (để thực hiện);

- Lưu: VT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông - Mẫu 2

UBND THÀNH PHỐ .............
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: .... /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

..., ngày ... tháng ......... năm ......

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học ngành Giáo dục và Đào tạo ..

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2021; Kế hoạch số 248/KH- UBND ngày 24/12/2020 của UBND Thành phố về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; chủ đề năm 2021 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố .............: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Sở GDĐT ............. xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa;

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, ATGT phải phù hợp, sát đối tượng, đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong trường học.

Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; tất cả các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết về việc thực hiện quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa khi tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng tâm công tác

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học giữa Sở GDĐT và Công an thành phố .............;

Tập trung tuyên truyền giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng văn hoá giao thông; bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường, chất lượng phương tiện đưa đón học sinh, xây dựng phương án đưa đón học sinh...

Triển khai nghiêm túc chương trình giảng dạy giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, triển khai hiệu quả giáo dục trật tự ATGT cho học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì nếp sinh hoạt Câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích giải quyết ùn tắc giao thông cổng trường.

Xây dựng pano, hình ảnh…để tuyên truyền tới tất cả học sinh trong các đơn vị trường học; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên, học sinh phổ thông theo kế hoạch của Ngành.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia tích cực và hiệu quả các cuộc thi về giáo dục ATGT do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành phối hợp phát động.

Các nhà trường xây dựng phương án đưa đón học sinh, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng phương tiện đưa đón học sinh bảo đảm an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Các trường có học sinh đưa đón bằng xe ô tô, các đơn vị chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Lãnh đạo nhà trường phải xây dựng nguyên tắc quy trình đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) lúc đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp thực hiện bảo đảm an toàn cho học sinh.

Kiểm tra công tác giáo dục ATGT của các đơn vị trường học; chỉ đạo các đơn vị xử lý các cá nhân vi phạm ATGT, đánh giá thi đua các đơn vị trường học về công tác giáo dục ATGT.

2. Hình thức triển khai

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn, đội, sinh hoạt chuyên đề.

Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học, buổi họp phụ huynh học sinh và những thời gian chuyển tiết; kết hợp tuyên truyền thông qua pano, khẩu hiệu, tờ gấp…

Các thông điệp truyền thông: Học sinh Thủ đô tích cực thực hiện Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt; Đã uống rượu,bia không lái xe...

Khuyến khích tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, sự kiện thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại các nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

- Giao phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT là đơn vị thường trực xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện các hoạt động về giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; chỉ đạo các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tổ chức các chuyên đề cho học sinh Tiểu học đi bộ an toàn, học sinh trung học cơ sở (THCS) đi xe đạp an toàn và các trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tổ chức các chuyên đề đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện;

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ATGT trong trường học; biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, tranh cổ động...) tuyên truyền giáo dục ATGT phù hợp với từng cấp học.

Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường học.

- Phòng Giáo dục phổ thông Sở GDĐT chỉ đạo giảng dạy bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh đạt hiệu quả cao, chỉ đạo các nhà trường giảng dạy chính khóa tài liệu giáo dục ATGT do Bộ GDĐT ban hành, đánh giá kết quả hoạt động gửi về phòng Chính trị, tư tưởng để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã

Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2021; chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS triển khai kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục ATGT.

Phối hợp với quận, huyện, thị đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội và hoạt động ngoại khóa;

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học sinh cùng với cha mẹ học sinh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; không vi phạm pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực cha mẹ đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường khi đưa đón học sinh không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông; hướng dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở các trường có xe đưa đón học sinh cần có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đón, trả học sinh đến đúng điểm quy định.

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch của các trường học trên địa bàn.

3. Các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn Thành phố

Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2021.

Duy trì các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ tại các cụm trường; hoạt động của đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.

Phối hợp với Ban ATGT, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức các buổi ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho cha mẹ học sinh và học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT;

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học sinh cố tình đến trường bằng xe máy khi chưa đủ điều kiện.

Thực hiện hiệu quả kiểm tra thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện của các nhà trường về Sở GDĐT.

4. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo

Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2021.

Các đơn vị báo cáo kết quả công tác giáo dục ATGT định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và cuối năm vào tuần 2 tháng 12; báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung cấp theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng theo địa chỉ email: ........................

Nơi nhận

- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố;
- Ban Tuyên Giáo Thành ủy;
- Sở GTVT;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Ban ATGT Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

Đánh giá bài viết
3 1.709
Sắp xếp theo

    Tài liệu

    Xem thêm