Phân biệt Oxit - Bazơ - Axit - Muối Hóa học 8

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
CHUYÊN ĐỀ: OXIT-BAZO-AXIT-MUỐI
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
I. OXIT
1. .Định nghĩa
- Oxit hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó một nguyên tố oxi
- CTTQ: M
x
O Gồm hiệu oxi O kèm theo chỉ số y hiệu nguyên tố M (có hóa trị
n) chỉ số x, theo quy tắc hóa tr ta có:
2. Phân loại
Chia thành 2 loại chính
a. Oxit axit
- Thường oxit của phi kim tương ứng với một axit.
dụ: CO
2
tương với axit H
2
CO
3
SO
3
tương ứng với H
2
SO
4
P
2
O
5
tương ứng với H
3
PO
4
b. Oxit bazo
- Thường oxit của kim loại tương ứng với một bazo
dụ: Na
2
O tương ứng với bazo NaOH
Cu
2
O tương ứng với bazo Cu(OH)
2
- Ngoài ra còn có:
Oxit ỡng tính: Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch axit
tạo thành muối nước. dụ: Al
2
O
3
, ZnO…..
Oxit trung tính: Oxit trung tính là oxit không phản ứng với nước để tạo bazo hay axit,
không phản ứng với bazo hay axit để tạo muối. dụ: CO, NO...
3.Cách gọi tên
2 × y = n × x
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
dụ: BaO : Bari oxit
NO: nito oxit
- Nếu kim loại có nhiều hóa trị: Fe( II, III)...
dụ: F
2
O
3
- Sắt (III) oxit
FeO - Sắt (II) oxit
- Nếu phi kim nhiều hòa trị: N (II, III, IV...)
Tên oxit:
Tên phi kim ( có tiền tố chỉ s nguyên t phi kim) + oxit( có tiền tố chỉ nguyên tố
oxit)
1: mono 2: đi
3: tri 4: tetra
5: penta
dụ:
CO - cacbon monooxit, đơn giản cacbon oxit
CO
2
- cacbon ddioxxit , cách gọi khác ( cacbonnic)
II. AXIT BAZO- MUỐI
A. AXIT
1. Định nghĩa
Axit hợp chất phân tử một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit
2. Phân loại
a. Axit không oxi: HCl, H
2
S, HI, HBr
Tên axit = axit + tên phi kim + hidric
dụ: H
2
S axit sunfuhidric
Tên oxit: Tên kim loại ( kèm hóa trị) + oxit
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
b.Axit oxi:
- Axit nhiều nguyên tử oxi:
dụ: H
2
SO
4
- axit sunfric
- Axit ít nguyên t oxi
Tên axit = axit + tên phi kim + ơ
- Các gốc axit thường dùng:
Gốc axit
Tên gọi
Phân t axit 1H -> có 1
gốc axit
HCl, HNO
3
, HBr,...
- Cl
- NO
3
Clorua
nitrat
Phân tử axit 2H
-> 2 gốc axit
H
2
SO
4
, H
2
S, H
2
CO
3
H
2
SO
3
- HSO
4
= SO
4
- HS
= S
- HCO
3
= CO
3
- HSO
3
Hidrosunfat
Sunfat
Hidrosunfua
Sunfua
Hidro cacbonat
Cacbonat:
hidrosunfit
Phân t axit 3H -> có 3
gốc axit
- H
2
PO
4
= HPO
4
PO
4
(III)
Đihidrophotphat
Hidrophotphat
Photphat
B. BAZO
1. Định nghĩa
Bazo hợp chất phân tử gồm a1 nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm
hidroxit (-OH)
M(OH)n M: Kim loại
n: hóa trị của kim loại

Phân biệt Oxit - Bazơ - Axit - Muối Hóa học 8 được VnDoc biên soạn, là toàn bộ nội dung trọng tâm Hóa học 8 được tóm gọn đầy đủ nội dung. Giúp các bạn học sinh có thể phân biệt được oxit bazo, oxit axit, axit, muối, và bazơ một cách chính xác, rõ ràng nhất cũng như là tiền đề giúp các bạn học Hóa tốt hơn ở các chương trình lớp tiếp theo.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu mới nhất do VnDoc biên soạn:

Chuyên đề Oxit - Bazơ - Axit - Muối lớp 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. OXIT BAZƠ - OXIT AXIT

1. Định nghĩa

 • Oxit là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi
 • CTTQ: MxOy
 • Gồm có kí hiệu oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu nguyên tố M (có hóa trị n) chỉ số x, theo quy tắc hóa trị ta có:
2 × y = n × x

2. Phân loại

Chia thành 2 loại chính

a. Oxit axit

 • Thường là oxit của phi kim tương ứng với một axit.

Ví dụ: CO2 tương với axit H2CO3

SO3 tương ứng với H2SO4

P2O5 tương ứng với H3PO4

b. Oxit bazo

 •  Thường là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ

Ví dụ: Na2O tương ứng với bazơ NaOH

Cu2O tương ứng với bazơ Cu(OH)2

 • Ngoài ra còn có:

Oxit lưỡng tính: Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ: Al2O3, ZnO…..

Oxit trung tính: Oxit trung tính là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối. Ví dụ: CO, NO...

3.Cách gọi tên

Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit

Ví dụ:

BaO: Bari oxit

NO: nitơ oxit

 • Nếu kim loại có nhiều hóa trị: Fe( II, III)...

Tên oxit: Tên kim loại ( kèm hóa trị) + oxit

Ví dụ:

F2O3 - Sắt (III) oxit

FeO - Sắt (II) oxit

 • Nếu phi kim có nhiều hòa trị: N (II, III, IV...)

Tên oxit: Tên phi kim ( có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit( có tiền tố chỉ nguyên tố oxit)

1: mono      2: đi

3: tri         4: tetra

5: penta

Ví dụ:

CO - cacbon monooxit, đơn giản cacbon oxit

CO2 - cacbon ddioxxit , cách gọi khác ( cacbonnic)

II. AXIT – BAZO- MUỐI

A. AXIT

1. Định nghĩa

Axit là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit

2. Phân loại

a. Axit không có oxi: HCl, H2S, HI, HBr

Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

Ví dụ: H2S – axit sunfuhidric

b. Axit có oxi:

 • Axit có nhiều nguyên tử oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Ví dụ: H2SO4- axit sunfric

 • Axit có ít nguyên tử oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

 • Các gốc axit thường dùng:
  Gốc axit Tên gọi

Phân tử axit có 1H -> có 1 gốc axit

HCl, HNO3, HBr,...

- Cl

- NO3

Clorua

nitrat

Phân tử axit có 2H

-> có 2 gốc axit

H2SO4, H2S, H2CO3

 

 

 

H2SO3

- HSO4

= SO4

- HS

= S

- HCO3

= CO3

- HSO3

Hidrosunfat

Sunfat

Hidrosunfua

Sunfua

Hidro cacbonat

Cacbonat:

hidrosunfit

Phân tử axit có 3H -> có 3 gốc axit

- H2PO4

= HPO4

≡ PO4 (III) 

Đihidrophotphat

Hidrophotphat

Photphat

B. BAZƠ

1. Định nghĩa

Bazo là hợp chất mà phân tử gồm a1 nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH)

M(OH)n

M: Kim loại

n: hóa trị của kim loại

2.Tên gọi

Tên bazo = Tên kim loại (thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ:

NaOH - Natri hidroxit

Fe(OH)3 - Sắt (III) hidroxit

3. Phân loại

Bazơ tan được trong nước gọi là kiềm: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2...

Bazơ không tan trong nước: Cu(OH)2, Fe(OH)3

C. MUỐI

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiêu gốc axit

2. Tên gọi

Tên muối = Tên kim loại ( thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + tên gốc axit

Ví dụ:

KNO3 – Kali nitrat

CaCO3 – Canxi cacbonat

3. Phân loại

 • Muối trung hòa là muối trong gốc không có hidro

Ví dụ: Na2CO3, KNO3

 • Muối axit là muối trong gốc có hidro

Ví dụ: NaHCO3

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Oxit là:

A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố khác.

B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác.

C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.

D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác.

Câu 2: Oxit axit là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3: Oxit bazơ là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 4: Oxit lưỡng tính là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 5: Oxit trung tính là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ và nước.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 6: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO2

B. Na2O

C. SO2

D. P2O5

Câu 7: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. K2O

B. CuO

C. P2O5

D. CaO

Câu 8: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. K2O

B. CuO

C. CO

D. SO2

Câu 9: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3

Câu 10: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. CO2

B. O2

C. N2

D. H2

Câu 11. Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là bazơ

B. Axit, sản phẩm là bazơ

C. Nước, sản phẩm là axit

D. Bazơ, sản phẩm là axit

Câu 12: Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng với :

A. Nước, sản phẩm là bazơ

B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ

D. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 13: Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với

A. Nước, sản phẩm là axit

B. Bazơ, sản phẩm là muối và nước.

C. Nước, sản phẩm là bazơ

D. Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 14: Công thức hóa học của sắt oxit, biết Fe (III) là:

A. Fe2O3

B. Fe3O4

C. FeO

D. Fe3O2

Câu 15: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

A. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl

B. MgO; CaO; CuO; FeO

C. SO2; CO2; NaOH; CaSO4

D. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 16: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,02 mol HCl

B. 0,1 mol HCl

C. 0,05 mol HCl

D. 0,01 mol HCl

Câu 17: 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,5 mol H2SO4

B. 0,25 mol HCl

C. 0,5 mol HCl

D. 0,01 mol H2SO4

Câu 18: Dãy gồm các oxit axit là:

A. CO2; SO2; NO; P2O5

B. CO2; SO3; Na2O; NO2

C. SO2; P2O5; CO2; SO3

D. H2O; CO; NO; Al2O3

Câu 19: Dãy gồm các oxit bazơ là

A. CuO; NO; MgO; CaO

B. CuO; CaO; MgO; Na2O

C. CaO; CO2; K2O; Na2O

D. K2O; FeO; P2O5; Mn2O7

Câu 20: Dãy chất sau là lưỡng tính:

A. Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3

B. Al2O3; MgO; PbO; SnO2

C. CaO; ZnO; Na2O; Cr2O3

D. PbO2; Al2O3; K2O; SnO2

Câu 21: Hợp chất nào sau đây không phải là oxit

A. CO2

B. SO2

C. CuO

D. CuS

Câu 22: Oxit nào sau đây là oxit axit

A. CuO

B. Na2O

C. CO2

D. CaO

Câu 23: Oxit bắt buộc phải có nguyên tố

A. Oxi

B.Halogen

C. Hidro

D. Lưu huỳnh

Câu 24: Chỉ ra công thức viết sai: CaO, CuO, NaO, CO2, SO

A. CaO, CuO

B. NaO, CaO

C. NaO, SO

D. CuO, SO

Câu 25: Chỉ ra các oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3

Câu 26: Chỉ ra oxit axit: : P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5

Câu 27: Chọn đáp án đúng

A. CO- cacbon (II) oxit

B. CuO- đồng (II) oxit

C. FeO- sắt (III) oxit

D. CaO- canxi trioxit

Câu 28: Axit tương ứng của CO2

A. H2SO4

B. H3PO4

C. H2CO3

D. HCl

Câu 29: Bazo tương ứng của MgO

A. Mg(OH)2

B. MgCl2

C. MgSO4

D. Mg(OH)3

Câu 30: Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Photpho oxit

C. Điphotpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 31. Cho 2,24 lít khí CO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch bari hiđroxit tạo bari cacbonat và nước. Khối lượng bari cacbonat tạo ra là:

A. 9,85 gam.

B. 19,7 gam.

C. 39,4 gam.

D. 29,55 gam.

Câu 32. Sục khí SO2 vào cốc đựng nước cất, cho quỳ tím vào dung dịch thu được, quỳ tím sẽ:

A. chuyển màu đỏ.

B. chuyển màu xanh.

C. chuyển màu vàng.

D. mất màu.

Câu 33. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Câu 34. Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

A. P2O5

B. SO2

C. CaO

D. CO

Câu 35. Bazơ nào sau đây không tan trong nước?

A. Kali hiđroxit

B. Đồng (II) hiđroxit

C. Bari hiđroxit

D. Natri hiđroxit

Bài tập tự luận

Bài 1: Phân loại các oxit sau thuộc oxit bazo, oxit axit

MgO, FeO, SO2, Fe2O3, SO3, P2O5, Na2O, CuO, ZnO, CO2, N2O, N2O5, SiO2, BaO,

Baì 2: Viết công thức các axit hoặc bazo tương ứng với các oxit sau: MgO, Al2O3, SO2, SiO2, SO3, CO2, P2O5, N2O5, Fe2O3

Bài 3: Cho các công thức hóa học sau: phân loại và gọi tên, CaCO3, Na2SO3, Cu2O, Na2O, HCl, ZnSO4, Fe(OH)3, H3PO4, Ca(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2, CO, CO2, NO, KHSO4, N2O5, SO3, P2O5, HNO3, H2O, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3, Na3PO4, NaHCO3, NaH2PO4

Bài 4: Cho các công thức hóa học sau: CaCl2. Cu2O, Na2O, KSO4, Al(SO4)3, Na2PO4, AlO3, Zn(OH)2, CuOH,. MgNO3, NaCO3. CaCO3. FeSO4, FePO4

Hãy cho biết công thức hóa học nào viết sai và sửa lại cho đúng.

Bài 5: Cho biết gốc axit và tính hóa trị của gốc axit trong các axit sau:

H2S, HNO3, H2SiO3, H3PO4, HClO4, H2Cr2O7, CH3COOH

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Phân biệt Oxit - Bazơ - Axit - Muối Hóa học 8. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 5.907
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm