Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7
M«n: To¸n
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1: TÝnh tæng?
h¹ng
47
38
56
66
17
86
h¹ng
9
26
7
9
76
8
Tæng
Bµi 2
: §iÒn dÊu >, <, =
18 + 9 ........ 17 + 9
..............................
36 + 9 ........ 36+ 8
..............................
56 + 9 ........ 49 + 6
..............................
25 + 6 ........ 41
..............................
18 + 66 ........ 90
..............................
46 + 34 ........ 81
..............................
Bµi 3: c©n nÆng 26kg. Cóc c©n nÆng h¬n 6kg. Hái Cóc c©n ng bao nhiªu kg?
Tãm t¾t
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Gi¶i
...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 4
: H×nh díi ®©y cã: A B C
a, ........... tam gi¸c .......................................
b, .............. gi¸c .................................... G
K H D
TuÇn 7
M«n: TiÕng viÖt
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1
: T×m nghÜa sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng ë tõng dßng?
- Lµm cho g¹o chÝn thµnh c¬m gäi lµ:...................................................................
- Lµm cho quÇn ¸o s¹ch b»ng níc vµ phßng gäi ........................................
- Lµm ®øt 1 vËt b»ng kÐo, dao gäi ........................................
Bµi 2: ViÕt l¹i nh÷ng viÖc em thêng lµm ë trêng?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Bµi 3: §Æt 1 u víi mçi sau:
häc: .........................................................................................................................
ch¬i: ........................................................................................................................
móa h¸t: .................................................................................................................
th¨m: .................................................................................................................
Bµi 4: Chän thÝch hîp trong ngoÆc ®Ó ®iÒn vµo mçi c trèng sau:
(ch¨m sãc, chµo, nghe, d¹y)
- gi¸o ®· .................. cho em biÕt nhiÒu ®iÒu hay
- §Õn trêng häc em ph¶i ............... thÇy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Chóng em ........................ theo lêi khuyªn b¶o cña thÇy
- gi¸o em ................ häc sinh rÊt chu ®¸o
Bµi 5: ViÕt mét ®o¹n v¨n 4 - 5 c©u nãi gi¸o cña em?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán Tiếng Việt lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 8

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 7 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
24 15.315
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT Xem thêm