Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5
M«n: To¸n
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1: §iÒn o chç ........
a. 9 + ....... =13
...... + 8 = 17
...... + 9 = 16
b. 8 + ...... = 15
8 + ...... = 13
9 + ...... = 14
c. 13 = 8 + ......
14 = 8 + ......
17 = 8 + ......
d. 15 = ...... + 8
12 = ...... + 8
11 = ...... + 8
Bµi 2: TÝnh tæng c¸c sau råi viÕt kÕt qu¶ theo thø ®Õn lín?
35 + 19 = ..............
15 + 68 = ...........
78 + 13 = ............
29 + 7 = ...............
16 + 18 = ..........
39 + 4 = ..............
Bµi 3: Líp häc cã 18 häc sinh n÷. Sè häc sinh nam nhiÒu h¬n häc sinh 3 b¹n.
TÝnh häc sinh nam?
Gi¶i
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bµi 4: ViÕt tªn c¸c h×nh ë mçi h×nh vÏ?
A B C M N P
G E D S R Q
a) 3 h×nh c nhËt: b) 3 h×nh gi¸c:
............................................ ............................................
Bµi 5*:
Trong vên nhiÒu h¬n 6 c©y t¸o kh«ng qu¸ 10 y bëi. BiÕt c©y
t¸o Ýt h¬n y bëi. Hái:
a) T¸o vµ bëi mçi lo¹i Ýt nhÊt bao nhiªu c©y?
b) T¸o bëi mçi lo¹i nhiÒu nhÊt bao nhiªu c©y?
...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................
TuÇn 5
M«n: TiÕng viÖt
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1
: §iÒn vµo chç chÊm .................
- Tªn cña em:..........................................................................................................
- Tªn cña em: ...................................................................................................
- Tªn 1 dßng s«ng hoÆc 1 ngän nói: ......................................................................
- Tªn phêng n¬i em ë: ......................................................................
Bµi 2
: §iÒn tiÕp ý cña em vµo chç trèng ®Ó mçi dßng sau thµnh c©u:
a. B¹n th©n cña em ......................................................................
b. ...................................................................... gi¸o viªn
c. §å ch¬i em thÝch ......................................................................
d. Mãn ¨n em thÝch lµ......................................................................
Bµi 3: ViÕt 1 c©u theo mÉu Ai (c¸i g×) - g×? ®Ó:
a. Giíi thiÖu nghÒ nghiÖp cña bè em hoÆc cña mÑ em?
................................................................................................................................
b. Giíi thiÖu ngêi em yªu nhÊt trong gia ®×nh?
................................................................................................................................
c. Giíi thiÖu quyÓn s¸ch em thÝch?
................................................................................................................................
Bµi 4*
: y t¸ch ®o¹n v¨n sau thµnh 3 c©u råi viÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶?
§a buån rÇu ngåi bªn cöa c¹nh chç em ngåi t con chim c©u §a
cho chim nghe vÒ nçi buån a em.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 5 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
73 20.725
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT Xem thêm