Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 2 Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 2 Online

Phiếu bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 4 tuần 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 theo tuần năm 2022 giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh 4 hiệu quả.

 • Choose the correct letter.
 • 1. _ice to see you again.
 • 2. See you _ater.
 • 3. Good after_oon
 • 4. Good _ight.
 • 5. Good mor_ing.
 • Put the word in the right order.
 • 1. meet/ Nice/ again/ you/ to/ ./
 • 2. tomorrow/ See/ you/ ./
 • 3. from/ you/ Where/ are/ ?/
 • 4. from/ I/ Viet Nam/ am/ ./
 • 5. American/ He/ is/ ./
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 124
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm