Đề thi khảo sát Tiếng Anh lớp 5 năm 2018 (Đề 1)

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Đề thi khảo sát Tiếng Anh lớp 5 dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau với nội dung kiến thức được biên tập theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục. VnDoc.com luôn mong muốn giúp các em học sinh ôn tập kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 tới đây.

Một số đề thi tương tự khác:

 • I. Chọn từ có cách phát âm khác.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are/ .
  → _______________________.
  There are four seasons in Vietnam.
 • 2. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in/ ?
  → ______________________________?
  What's the weather like in autumn?
 • 3. yesterday/ letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his/ .
  → ____________________________?
  He wrote a letter to his friend yesterday.
 • 4. here/ far/ is/ How/ it/ from/ ?
  → ______________________?
  How far is it from here?
 • 5. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to/ .
  → ______________________________.
  We are going to the amusement park.
 • III. Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi.
  There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going to visit Hanoi this summer. They are going to there by train. And They are going to stay there for six days. They are going to the park and the zoo.
 • 1. How many seasons are there in Vietnam?
  There are four seasons in Vietnam In Vietnam, there are four seasons. Vietnam has four seasons.
 • 2. What’s the weather like in summer?
  In summer, it is sunny and hot. It is hot and sunny in summer.
 • 3. Who is going to visit Hanoi?
  Nam and Mai are going to visit Hanoi.
 • 4. How are they going there?
  They are going to there by train.
 • 5. How long are they going to stay there?
  They are going to stay there for six days.
 • IV. Hoàn thành các câu sau.
 • 1. Where _ _ _ they from?
  are
 • 2. My father _ _ a farmer.
  is
 • 3. _ _ _ _ were you born?
  When
 • 4. What are you doing _ _ _ ?
  now
 • 5. What is the matter _ _ _ _ you?
  with
 • 6. She wants to _ _ a doctor.
  be
 • 7. _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town?
  How
 • 8. It’s _ _ _ in summer.
  hot
 • 9. Yesterday, he went _ _ school by bus.
  to
 • 10. Turn right. It’s _ _ your left.
  on
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
87 5.930
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm