Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 năm 2018

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 qua mạng Internet năm 2018, đề thi IOE Tiếng Anh lớp 9 vòng 9 gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập kiến thức đã học và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi cơ bản.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

 • Fine the honey.
  Choose the correct word to make a complete sentence.
 • 1. How was your holiday? _______________ a nice time?
 • 2. I __________ stamps for many years. Now I have ten beautiful collection.
 • 3. The game was ______ interesting that the boy forgot to have lunch with his family.
 • 4. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • Fill the blank.
  Choose the correct letter/ word to make a meaningful word/ complete sentence.
 • 1. b_x
 • 2. festi_al
 • 3. ni_ht
 • 4. conf_dent
 • 5. ex_m
 • 6. def_nition
 • 7. rest_urant
 • 8. lov_
 • 9. m_aning
 • 10. impro_ement
 • The teacher is coming.
  Choose the sentence which has the proper arrangement.
 • 1. by bus/ Ba/ got to the village/ and his family/ ./
 • 2. the missing sailors/ Rescue planes/ locate/ are trying to/ ./
 • 3. She spent/ with her friends/ evening/ a relaxing/ ./
 • 4. They/ the nearest/ in 10 minutes/ walked/ to/ bus stop/ ./
 • 5. I like most/ the change of seasons/ The thing/ when I was small/ was/ ./
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm