Trắc nghiệm phát âm tiếng Anh Online

Bài tập Ngữ âm tiếng Anh Online có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập chuyên đề Phát âm trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra trình độ Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Phát âm tiếng Anh có đáp án gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại quy tác phát âm Tiếng Anh hiệu quả.

 • Circle one word whose underlined part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C and D.

  1.

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
  1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • Find the word which has different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
59 11.103
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm