Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04195. Đã có 3.202 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 - 2016 là bài test mà VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện và thử sức với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng. Vận dụng vốn từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học và kĩ năng giải toán để hoàn thành bài test nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ
Question 1:
What is the value of the underlined digit: 642
Answer: .......
Question 2:
The perimeter of this triangle is ......... cm.
Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
Question 3:
Bees and butterflies are insects.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
There are ......... insects in the picture.
Question 4:
Find the difference of the least and greatest of these numbers.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
Answer: Their difference is ...........
Question 5:
Calculate: 800 : 4 = ...........
Question 6:
The sum of the least and the greatest of these numbers.
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
Answer: Their sum is ..........
Question 7:
Anna's mother is 37 years old. Anna's mother's age is 28 years more than Anna's age. How old is Anna?
Answer: Anna is .......... years old.
Question 8:
A puppy eats 312g of food on Saturdat and 285g of food on Sunday. The total amount of food that the puppy eats on the weekend is ....... g.
Question 9:
Write >, < or = in the blank: 327 + 120 ..... 661 - 213
Answer: .......
Question 10:
The value of the expression: 4 x 8 + 35 is ........
Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
Answer:
(1) = ....; (2) = ......; (3) = .....; (4) = ....; (5) = ....; (6) = .....; (8) = ...; (11) = ....; (12) = .....; (14) = ......
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
Exam number 3:
Question 1: 
Which number is smaller than 723?
Question 2:
The result of the calculation 2 x 2 x 10 is .....
Question 3:
Which of the following numbers is the greatest?
Question 4:
What time does the clock show?
Answer using digits and a colon.
đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
Question 5:
The perimeter of a square is 200cm.
The length of each its side is ...... cm.
Question 6;
Which of the following calculations is not correct?
Question 7:
If you mix magenta and yellow the which color will you get?
Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 2
Question 8:
A pet store has 9 tanks of fish. There are 4 fish in each tanks.
How many fish does the pet store have in all?
Answer: There are ........ fish.
Question 9:
The missing number fill in the blank is ........
Question 10:
The sum of two numbers is 762. One of the numbers is the least 3-digit number. Find their difference.
Answer: Their difference is ...........
Bắt đầu ngay
71 3.202