Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 3 

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 3 bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016. Tham gia làm bài để thử sức với vòng 9 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 và đánh giá trình độ kiến thức hiện tại của mình nhé! Chúc các em làm bài tốt!

Mời các bạn làm thêm các đề thi Violympic lớp 3 khác:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 năm 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

 • Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ
  Question 1:
  Find x such that x : 6 = 42
 • Question 2:
  Fill in the blank with a suitable operator 18 ........ 9 = 2
 • Question 3:
  How many days are there in January?
 • Question 4:
  How long is segment AB in cm?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
 • Question 5:
  Find the value of x 
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 0
 • Question 6:
  Multiply 12 by 6 then subtract 25 from the product.
  The result is ............
 • Question 7:
  Divide 56 by 7 then subtract 5 from the quotient.
  The result is .............
 • Question 8:
  By how many times is 15 greater than 5?
 • Question 9:
  Look at this table. Among these 4 people, who is the tallest?
  Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
 • Question 10:
  Find the value of X:
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
 • Exam number 2: Cóc vàng tài ba
  Question 1:
  There are 165 students in a grade 3, including 84 girls. How many boys are there in the grade 3?
 • Question 2:
  How do you write this number using digits?
  Seven hundred three.
 • Question 3:

  How many triangles are there?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9

 • Question 4:
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
  The longest side of triangle ABC is ............ cm.
 • Question 5:
  Danny is 31. Garrett is 4 years older than Bryce and 2 years older than Danny. How old is Bryce?
 • Question 6:
  Clayton is 5 years younger than Ruth. Jane is 36. Kimberly is 1 year younger than Jane and 5 years younger than Ruth. How old is Ruth?
 • Question 7:
  I am an even number. I am greater than 2 but less than 6. What number am I?
 • Question 8:
  In a class, there are 40 students and the number of girls is 4 times the number of boys. How many boys are there?
 • Question 9:
  How many bricks like this Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9 are needed to make a wall like this? 
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
 • Question 10:
  In my class, only 6 of 10 students were at school. How many were absent?
 • Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
  Question 1:
  How many green squares are there in the figure?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
  Answer: There are ......... squares.
  4
 • Question 2:
  Coffee costs $5 per pound. How much does 5 pounds of coffee cost?
  Answer: $...........
  25
 • Question 3:
  How many circles are there?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
  Answer: There are ............. circles.
  7
 • Question 4:
  Look at the four angles marked on the picture of a house. Which angle is a right angle?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9
  Answer: Angle .............
  1
 • Question 5:
  On Friday, 1250 people visited the zoo. The number of people visited the zoo on Saturday is three times as many as on Friday. How many people visited the zoo on Saturday?
  Answer: ........... people.
  3750
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
751 20.997
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 3 Xem thêm