Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21

Ôn tập chương IV

Mã số: 11098. Thời gian: 15 phút. Đã có 220 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 21 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong chương trình học lớp 7 đạt kết quả cao.

1
Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào?
2
Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thế lực xâm lược của kẻ thù nào?
3
Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy chính quyền thời nào?
4

Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ

5

Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai?

6

Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta?

7

Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào?

8

Số lượng nô tì ngày càng giảm dần, đó là một trong những đặc điểm xã hội của thời kì nào?

9

Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế?

10

Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?

Bắt đầu ngay
1 220