Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án

Mã số: 08540. Đã có 97 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh nhằm ôn luyện lại những kiến thức đã được học tại nhà, làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau.

1
Sản phẩm bài tiết của thận là gì?
2
Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?
3
Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?
4
Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ?
5
Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là
6
Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây?
7
Cầu thận được tạo thành bởi
8
Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái?
9
Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cac-bô-nic).
10
Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết?
Bắt đầu ngay
1 97