Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học 12 từ 2007-2011

1
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o k× thi chän häc sinh giái quèc gia
líp 12 THPT n¨m 2007
®Ò thi chÝnh thøc
M«n : Sinh häc
Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Ngµy thi : 08/02/2007
(§Ò thi gåm 2 trang, cã 20 c©u, mçi c©u 1 ®iÓm)
C©u 1
a) Bµo quan chøa enzim thùc hiÖn qu¸ tr×nh tiªu ho¸ néi bµo ë tÕ bµo nh©n chuÈn
(eucaryote) cã cÊu t¹o nh− thÕ nµo?
b) bµo cña thÓ ®a bµo ®Æc tÝnh b¶n nµo ng−êi ta thÓ lîi dông ®Ó t¹o ra
mét c¬ thÓ hoµn chØnh? Gi¶i thÝch.
C©u 2
Nªu cÊu t¹o chung cña c¸c enzim trong c¬ thÓ sèng c¸c yÕu ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t tÝnh
cña chóng.
C©u 3
Khi ng©m cßn t−¬i ph©n gi¶i vµo mét cèc n−íc, sau mét thêi gian c¸c hiÖn
t−îng g× x¶y ra? Gi¶i thÝch.
C©u 4
Vi khuÈn nh÷ng ®Æc ®iÓm b¶n nµo ng−êi ta ®· dïng chóng trong c¸c nghiªn cøu
di truyÒn häc hiÖn ®¹i?
C©u 5
Gi¶ mét bµo nh©n t¹o mµng thÊm chän läc chøa 0,06M saccar«z¬ 0,04M
gluc«z¬ ®−îc ®Æt trong mét b×nh ®ùng dung dÞch 0,03M saccar«z¬, 0,02M gluc«z¬ vµ
0,01M fruct«z¬.
a) KÝch th−íc tÕ bµo nh©n t¹o cã thay ®æi hay kh«ng? Gi¶i thÝch.
b) C¸c chÊt tan ®· cho ë trªn khuÕch t¸n nh− thÕ nµo?
C©u 6
a) Nguyªn nh©n chñ yÕu nµo lµm cho nhiÒu loµi c©y trång kh«ng sèng ®−îc ë ®Êt nång
®é muèi cao?
b) Ho¹t ®éng cña coenzim NADH trong hÊp bµo qu¸ tr×nh lªn men kh¸c
nhau?
C©u 7
a) Oxi ®−îc sinh ra pha nµo cña qu¸ tr×nh quang hîp? H·y biÓu thÞ ®−êng ®i cña oxi qua
c¸c líp mµng ®Ó ra khái tÕ bµo kÓ tõ n¬i nã ®−îc sinh ra.
b) Trong nu«i cÊy m« thùc vËt, ng−êi ta th−êng dïng chñ yÕu hai nhãm hoocm«n nµo? T¸c
dông sinh häc chÝnh cña chóng trong nu«i cÊy m« thùc vËt lµ g×?
C©u 8
a) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh loµi míi b»ng con ®−êng lai xa nh−ng kh«ng kÌm theo ®a béi ho¸
cã thÓ ®−îc hay kh«ng? Gi¶i thÝch.
b) V× sao c¸c d¹ng thùc vËt ®a béi th−êng gÆp ë nh÷ng vïng khÝ hËu l¹nh kh¾c nghiÖt?
C©u 9
Trong mét quÇn thÓ sinh vËt ngÉu phèi, tÇn sè alen lÆn (cã h¹i) cµng thÊp th× t−¬ng quan
tÇn sè gi÷a c¸c kiÓu gen dÞ hîp vµ ®ång hîp lÆn ph¶n ¸nh ®iÒu g×?
C©u 10
Nªu nh÷ng d¹ng ®ét biÕn cÊu tróc nhiÔm s¾c thÓ kh«ng lµm thay ®æi hµm l−îng ADN cña
mét nhiÔm s¾c thÓ. HËu qu¶ vµ c¸ch ph¸t hiÖn c¸c d¹ng ®ét biÕn nµy.
C©u 11
ë mét quÇn thÓ sinh vËt ngÉu phèi, xÐt 3 locus trªn nhiÔm s¾c thÓ th−êng, mçi locus ®Òu
2 alen kh¸c nhau. y x¸c ®Þnh kiÓu gen kh¸c nhau thÓ trong quÇn thÓ ë hai
tr−êng hîp:
a) TÊt c¶ c¸c locus ®Òu ph©n ly ®éc lËp.
b) TÊt c¶ c¸c locus ®Òu liªn kÕt víi nhau (kh«ng xÐt ®Õn thø tù c¸c gen).
2
C©u 12
Cho lai hai thÓ thùc t cïng loµi, kh¸c nhau ba cÆp tÝnh tr¹ng t−¬ng ph¶n thuÇn
chñng, F
1
thu ®−îc 100% c©y th©n cao, qu¶ ®á, h¹t trßn. Sau ®ã, cho c©y F
1
lai víi c©y
kh¸c cïng loµi thu ®−îc thÕ hÖ lai gåm:
802 c©y th©n cao, qu¶ vµng, h¹t dµi;
199 c©y th©n cao, qu¶ vµng, h¹t trßn;
798 c©y th©n thÊp, qu¶ ®á, h¹t trßn;
201 c©y th©n thÊp, qu¶ ®á, h¹t dµi;
(BiÕt r»ng mçi tÝnh tr¹ng trªn ®Òu do mét gen qui ®Þnh).
a) H·y x¸c ®Þnh qui luËt di truyÒn chi phèi ®ång thêi ba tÝnh tr¹ng trªn.
b) ViÕt c¸c kiÓu gen cã thÓ cã cña P vµ F
1
(kh«ng cÇn viÕt s¬ ®å lai).
C©u 13
Trong thuËt di truyÒn, viÖc lùa chän vect¬ plasmit cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm
nµo?
C©u 14
ë ng−êi, bÖnh hãa nang (cystic fibrosis) vµ alcapton niÖu (alkaptonuria) ®Òu do mét
alen lÆn trªn c¸c nhiÔm s¾c thÓ th−êng kh¸c nhau qui ®Þnh. Mét cÆp chång kh«ng m¾c
c¸c bÖnh trªn ®· sinh ra mét ng−êi con m¾c c¶ hai bÖnh ®ã.
a) NÕu hä sinh con thø hai, th× x¸c suÊt ®øa trÎ nµy m¾c c¶ hai bÖnh trªn lµ bao nhiªu?
b) NÕu muèn sinh con thø hai ch¾c ch¾n kh«ng m¾c c¸c bÖnh trªn th× theo di truyÒn
häc t− vÊn cã ph−¬ng ph¸p nµo?
C©u 15
M¹ch ®Ëp ë tay hoÆc th¸i d−¬ng ph¶i do m¸u ch¶y trong m¹ch g©y nªn hay kh«ng?
Gi¶i thÝch.
C©u 16
H·y nªu thµnh phÇn cña dÞch tôy ®−îc tiÕt ra phÇn ngo¹i tiÕt cña tuyÕn tôy. sao
tripxin ®−îc xem lµ enzim quan träng nhÊt trong sù ph©n gi¶i protein?
C©u 17
HiÖn t−îng vµng da th−êng gÆp ë trÎ sinh trong th¸ng ®Çu tiªn ph¶i hiÖn t−îng
bÖnh lý kh«ng? T¹i sao?
C©u 18
Nªu ý nghÜa sinh häc vµ thùc tiÔn cña hiÖn t−îng khèng chÕ sinh häc. Cho vÝ øng
dông hiÖn t−îng khèng chÕ sinh häc trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
C©u 19
T¹i sao chuçi thøc ¨n trong c¸c hÖ sinh th¸i trªn c¹n th−êng ng¾n h¬n so víi chuçi thøc ¨n
trong c¸c hÖ sinh th¸i d−íi n−íc?
C©u 20
DiÖn tÝch rõng trªn Tr¸i §Êt ngµy mét gi¶m g©y ra hËu qu¶ g×?
---------------------------------- hÕt -------------------------------------
ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu.
Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
1
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o k× thi chän häc sinh giái quèc gia
líp 12 THPT n¨m 2007
§¸p ¸n
®Ò chÝnh thøc M«n: Sinh häc
(gåm 3 trang) Ngµy thi: 08/02/2007
C©u 1
a) - §©y lµ bµo quan liz«x«m. (0,25®)
- CÊu t¹o: d¹ng tói, kÝch th−íc trung b×nh 0,25 ®Õn 0,60 micromet, mét líp mµng
bao bäc. (0,25®)
b) - bµo ®Æc tÝnh c¬ b¶n ®ã ng−êi ta lîi dông ®Ó t¹o ra thÓ hoµn chØnh lµ:
tÝnh toµn n¨ng. (0,25®)
- V× mçi tÕ bµo chøa mét bé gen hoµn chØnh vµ ®Æc tr−ng cho loµi. (0,25®)
C©u 2
- CÊu t¹o chung cña mét enzim:
+ Enzim thÓ ®−îc cÊu t¹o hoµn toµn protein hoÆc protein kÕt hîp víi c¸c chÊt
kh¸c kh«ng ph¶i protein. (0,25®)
+ Trong i enzim vïng cÊu tróc kh«ng gian ®Æc biÖt chuyªn liªn kÕt víi c¸c
chÊt ®−îc gäi lµ trung t©m ho¹t ®éng. (0,5®)
- C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t tÝnh cña enzim gåm cã: NhiÖt ®é, ®é pH, nång ®é c¬ chÊt,
nång ®é enzim, chÊt øc chÕ enzim.(0,25®)
C©u 3
a) HiÖn t−îng (0,25®)
- N−íc ®ôc
sinh vËt hiÕu khÝ chÕt cã mïi thèi.
b) Gi¶i thÝch (0,75®)
- ChÊt h÷u vµo n−íc vi sinh vËt hiÕu khÝ ph©n gi¶i gi¶m oxi hoµ tan trong
n−íc, t¨ng l−îng CO
2
g©y ®ôc n−íc.
- Oxi hoµ tan gi¶m sinh vËt hiÕu khÝ chÕt hµng lo¹t.
- Vi sinh vËt kþ khÝ ho¹t ®éng m¹nh th¶i H
2
S, NH
3
... cã mïi thèi.
C©u 4
- Bé gen ®¬n gi¶n, th−êng gåm mét NST vµ ë tr¹ng th¸i ®¬n béi. (0,25®)
- Sinh s¶n nhanh vËy thÓ nghiªn cøu trªn mét l−îng thÓ lín trong thêi gian
ng¾n. Cã thÓ nu«i cÊy trong phßng thÝ nghiÖm mét c¸ch dÔ dµng(0,25®)
- DÔ t¹o ra nhiÒu dßng biÕn dÞ. (0,25®)
- Lµ vËt liÖu sinh häc nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh biÕn n¹p, t¶i n¹p, tiÕp hîp ... (0,25®)
C©u 5
a) - Dung dÞch trong b×nh lµ nh−îc tr−¬ng so víi dung dÞch trong tÕ bµo nh©n t¹o. (0,25®)
- KÝch th−íc bµo nh©n t¹o to ra do n−íc di chuyÓn ngoµi b×nh vµo trong bµo
nh©n t¹o. (0,25®)
b) Saccar«z¬ lµ lo¹i ®−êng kÐp hoµn toµn kh«ng thÊm qua mµng thÊm chän läc.
Gluc«z¬ trong tÕ bµo khuÕch t¸n ra ngoµi b×nh.
Fruct«z¬ trong b×nh khuÕch t¸n vµo trong tÕ bµo nh©n t¹o. (0,50®)
C©u 6
a) Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do dÞch bµo cña c¸c m« sèng lµ nh−îc tr−¬ng so víi m«i tr−êng
®Êt. (0,25®)
b) - Trong hÊp o, NADH ®i vµo chuçi truyÒn e ®Ó tæng hîp ATP; chÊt nhËn H
+
vµ
e
-
cuèi cïng lµ oxi kh«ng khÝ. (0,25®)
- Trong qu¸ tr×nh lªn men, NADH kh«ng ®i vµo chuçi truyÒn e nh−êng H
+
e
-
®Ó
h×nh thµnh axit lactic hoÆc r−îu; chÊt nhËn H
+
e
-
cuèi cïng axit lactic hoÆc r−îu
kh«ng cã oxi kh«ng khÝ. (0,50®)

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học 12 từ 2007-2011

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học 12 từ 2007-2011, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ học tập hiệu quả hơn môn Sinh học. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học 12 từ 2007-2011. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 12, Vật lý lớp 12, Hóa học lớp 12, Toán lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm