Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng

Tuyển tập Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2) được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi với tâm thế vững vàng nhất.

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (1)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: Mary has 30 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has .......... candies in all.

Question 2: Calculate: 2015 + 99 x 2015 = ...........

Question 3: Convert: 3m2 = ..............cm2

Question 4: 42 x 11 = ...........

Question 5: 300m2 + 400m2 = .............. dm2

Question 6: The sum of two numbers is 156 and their difference is 12. What is the smaller number?

Question 7: The value of M = (125 x 4 + 500 : 2) x 100 is ............

Question 8:

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 4

The clock shows the last time Anna saw before she sleeps. She wakes up at 6:15am. How long did she sleep?

Question 9: If the number 386a is divisible by 6 then a = ............

Question 10: Arrange the digits in the number 371059 to form a new number with the greatest value.

Exam number 2:

Question 1: Calculate: 205 x 3 + 205 x 7 = ..............

a. 2050 b. 2005 c. 20050 d. 20500

Question 2: The average of 57 and M is 43. The value of M is ..................

a. 14 b. 29 c. 71 d. 35

Question 3: Which of following number is divisible by 9?

a. 63636 b. 9991 c. 54720 d. 36363

Question 4: 13000cm2 = ............ dm2. The correct number fill in the blank is .............

a. 1300 b. 130000 c. 13 d. 130

Question 5: John forgot the number of people at volleyball game. He remembers that the number had a digit 5 in the tens place. Which of following number could John be thinking of?

a. 5312 b. 1253 c. 1325 d. 1523

Question 6: Orange Hill is 578 feet high. Banana Hill is 235 feet high. How many feet higher is Orange Hill more than Banana Hill?

a. 344 feet b. 434 feet c. 813 feet d. 343 feet

Question 7: If the cost of 5kg of coffee is $160 then the cost of 8kg of coffee is ............

a. $248 b. $264 c. $256 d. $250

Question 8: Write the following as a numeral: nine hundred thousand

a. 90000 b. 990000 c. 9900 d. 900000

Question 9: John has 15 candies and Tom has 31 candies. How many candies does Tom need to give to John so that each boy will have the same number of candies?

a. 4 b. 16 c. 8 d. 10

Question 10:

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 4

Choose the best answer to fill the "??" mark.

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: 330 Question 2: 201500 Question 3: 30000 Question 4: 462

Question 5: 70000 Question 6: 72 Question 7: 75000

Question 8: 569 Question 9: 4 Question 10: 975310

Exam number 2:

Question 1: a Question 2: b Question 3: c Question 4: d

Question 5: b Question 6: d Question 7: c

Question 8: d Question 9: c Question 10: d

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4

Exam number 2:

Question 1: Convert 40kg = ...........g.

Question 2: Convert: 9050000g = .............. kg.

Question 3: Multiply 95 x 100 = ...............

Question 4: Multiply: 27635 x 6 = .............

Question 5: If x : 100 = 7200 then x = ................

Question 6: Calculate: 7 x 3109 + 3 x 3109 = ..............

Question 7: Sophia has three $100 notes. She also has six $10 notes and ten $2 notes. How much money does she have in total?

Question 8: One pack of pencils has 11 pencils. Two other packs have 15 pencils each. The total number of pencils in these three packs is .............. pencils.

Question 9: Find the value of x such that x : 7 = 3152

Question 10: The sum of two numbers is 372 and their difference is 102. The smaller number is ...................

Exam number 3:

Question 1: Multiply: 147 x 20 = ............

a. 1470 b. 147 c. 294 d. 2940

Question 2: Which of following is true?

a. 30dm2 = 3000cm2 b. 5m2 = 50dm2

c. 40m2 = 4000cm2 d. 20dm2 = 2000cm2

Question 3: Which of following is the greatest?

a. 50cm2 b. 401cm2 c. 4dm2 10cm2 d. 4dm2

Question 4: If z : (20 - 1) = 38 then z = ..................

a. 272 b. 277 c. 727 d. 722

Question 5: Peter earns $15214 per month and Jane earns $14786 per month. How much do they earn per 10 months together?

a.$300 b. $300000 c. $30000 d. $3000

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (17); (2) = (8); (3) = (9); (4) = (5); (6) = (19); (7) = (18); (10) = (20); (11) = (15); (12) = (14); (13) = (16)

Exam number 2:

Question 1: 40000 Question 2: 9050 Question 3: 9500

Question 4: 165810 Question 5: 720000 Question 6: 31090

Question 7: 380 Question 8: 41 Question 9: 22064 Question 10: 135

Exam number 3:

Question 1: d Question 2: d Question 3: c

Question 4: d Question 5: b

Đánh giá bài viết
9 5.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm