Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 4 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: The perimeter of the triangle blow is ...... cm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Câu 2: The sum of two numbers is 47 and their difference is 15. The smaller number is ......

Câu 3: The sum of two numbers is 98 and their difference is 24. The greater number is ......

Câu 4: Fill missing number in the blank 54723 + ...... = 27849 + 54723

Câu 5: If the perimeter of a square is 104m then its one side's length is ......m

Câu 6: Find the value of m - n + p for m = 9253, n = 3149 and p = 2674

Câu 7: Find x such that x + 24360 = 41256

Câu 8: Think of a number that if you as 720 to it the answer will be 1427. The number is ......

Câu 9: If X x 125 - X x 25 = 1400 then X = ......

Câu 10: The perimeter of a rectangle is 72cm and its length is 12cm more than its width its lenghth is ......

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: The smallest 3 - digit number is ......

a) 101 b) 10 c) 100 d) 102

Câu 2: Choose the obtuse angle

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Câu 3: Choose the obtuse angle

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Câu 4: Choose the right angle

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Câu 5: The sum of two numbers is the greatest 2 - digit number and their difference is 13. The greater number is ......

a) 56 b) 58 c) 43 d) 41

Câu 6: The perimeter of a rectangle is 112cm and its length is 8cm more than its width. Its width is ......cm

a) 64 b) 24 c) 48 d) 32

Câu 7: When N is divided by 12, the remainder is 9. When N is divided by 6, the remainder is ......

a) 4 b) 0 c) 3 d) 2

Câu 8: Choose the correct number fill in the blank: 2; 4; 12; 48; ......

a) 84 b) 96 c) 144 d) 240

Câu 9: Think of a number that when added to 12 then the answer is divided by 5 the result is 7. Choose the correct expression of the above situation

a) (x + 12) : 7 = 5
b) x + 12 : 5 = 7
c) x + 12 : 7 = 5
d) (x + 12) : 5 = 7

Câu 10: Think of a number that when added to 12 then the answer is divided by 5 the result is 7. The number is ......

a) 23 b) 12 c) 47 d) 35

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 5

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 753 Câu 2: 16 Câu 3: 61 Câu 4: 27849 Câu 5: 26

Câu 6: 8778 Câu 7: 16896 Câu 8: 707 Câu 9: 14 Câu 10: 24

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: c Câu 2: c Câu 3: d Câu 4: a Câu 5: a

Câu 6: b Câu 7: c Câu 8: d Câu 9: d Câu 10: a

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

9 < 3 < 6 < 15 < 2 < 11 < 13 < 10 < 19 < 17 < 5 < 18 < 20 < 8 < 16 < 1 < 4 < 7 < 14 < 12

Đánh giá bài viết
11 1.475
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm